Hyvä fiilis – tehdään yhdessä

Hyvinvoiva ja turvallinen oppilaitos rakentuu vuorovaikutuksesta, kohtaamista ja tunteista niin opiskelijoiden kuin henkilöstön välisissä suhteissa ja kanssakäymisessä. Siksi jokainen opetus- ja ohjaustyötä tekevä tarvitsee myös hyvät tunne- ja vuorovaikutustaidot sekä keinoja toimia erilaisten opiskelijaryhmien kanssa. Hyvä fiilis -koulutuskokonaisuudessa pääset tutustumaan monipuolisesti tunne- ja vuorovaikutustaitoihin liittyviin menetelmiin sekä siihen, miten voit edistää oppilaitosyhteisön pedagogista hyvinvointia ja turvallisuutta käytännössä.

Ammattiopisto Luovin, Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuksen, Aseman Lapset ry:n sekä Emergy Oy:n yhdessä toteuttama koulutuskokonaisuus muodostuu neljästä moduulista. Moduulien alla on vaihtoehtoisia tapoja kehittää omaa osaamista ja tutustua erilaisiin menetelmiin lähipäivissä, verkkoluennoilla ja itsenäisen työskentelyn kautta. Hyvä fiilis -koulutuksiin voivat osallistua kaikki opetustoimessa työskentelevät (peruskoulu, toinen aste, aikuiskoulutus, vapaa sivistystyö).

 

Hyvä fiilis tehdään yhdessä -aloituswebinaari

Miksi tunne- ja vuorovaikutustaitoja tarvitaan? MIten ne liittyvät turvallisuuteen ja hyvinvointiin? Mitä hyötyä Hyvä fiilis -koulutukset voisivat tuoda opettajan tai ohjaajan arkityöhön? Webinaarissa näitä kysymyksiä ovat yhdessä pohtimassa koulutuskokonaisuuden asiantuntijat. Webinaarissa esitellään myös Hyvä fiilis -koulutuskokonaisuuden rakenne ja sisältö.
Kouluttajat: Mukana keskustelemassa ovat hankkeen kouluttajat Heikki Turkka ja Minttu Oinonen Aseman Lapset ry:stä, Jarkko Rantanen Emergy Oy:stä, Tommi Mäkinen Jyväskylän yliopiston OKL:lta sekä Sanna Wenström Ammattiopisto Luovista.
Toteutus: Suora Livestream-lähetys 4.10.2017 noin kello 13.30 alkaen. Aloituswebinaarin verkkotallenne on katsottavissa koko hankkeen ajan. Linkki webinaariin.

Hyvä tatsi! Vuorovaikutus ja opiskelijan kohtaaminen

Myönteinen vuorovaikutus on opetuksen ja oppimisen lähtökohta. Opetuksen laatu syntyy vuorovaikutuksen ja päivittäisten kohtaamisten laadusta. Lisäksi toimiva vuorovaikutus oppilaitostyöyhteisössä on edellytyksenä reformin mukaiselle yhteistyölle ja opetuksen uudistamiselle. Hyvä tatsi -osion koulutuksissa perehdytään vuorovaikutuksen erilaisiin näkökulmiin ja työkaluihin monipuolisesti ja toiminnallisesti. Voit valita, mihin koulutuksiin osallistut.

Erilaisuuden kohtaaminen – johdatus ihmisten erilaisuuteen 2 op.

Koulutuksessa vahvistetaan itsetuntemusta ja toisten ihmisten erilaisuuden ymmärtämistä persoonallisuuden Big Five – mallin avulla. Millaiset asiat erilaisia persoonia motivoivat ja miten erilaiset persoonat parhaiten oppivat? Miten erilaisten persoonien kanssa kannattaa kommunikoida ja työskennellä? Kahden opintopisteen laajuiseen koulutukseen sisältyy verkkoluento, oman persoonallisuuden itsearviointi (Workplace Big Five) sekä yksi valmennuspäivä tehtävineen.
Toteutus: Koulutus toteutetaan Helsingissä/Espoossa 22.11.2017 klo 9-16.
Kouluttaja: PsM, Jarkko Rantanen, Work Place Big Five Master Trainer, Emergy Oy.
Ilmoittautuminen 1.11.2017 mennessä tästä linkistä 

Erilaisuuden kohtaaminen – toimintatyylit ja temperamentti vuorovaikutuksen lähtökohtana 2 op.

Erilaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen antavat mahdollisuuden myös erilaisuuden hyödyntämiseen, jolloin kaikkien vahvuudet ja osaaminen saadaan käyttöön. Tässä koulutuksessa tutustutaan erilaisuuteen Luontaiset taipumukset -mallin sekä temperamentin käsitteen kautta. Koulutus antaa ymmärrystä ja näköaloja siihen, miten oma temperamentti ja toimintatyyli vaikuttavat toimintaan opettajana/ohjaajana sekä oppilaitostyöyhteisön jäsenenä. Miksi jotkut opiskelijat tai yhteistyökumppanit tuntuvat hankalilta, ja toisten kanssa yhteinen sävel löytyy helposti? Millaisia reaktioita oma toimintatyyli voi aiheuttaa muissa ihmisissä? Koulutukseen sisältyy verkkoluento, oman toimintatyylin itsearviointi (Luontaiset taipumukset) sekä yksi valmennuspäivä tehtävineen.
Toteutus: Koulutus toteutetaan Jyväskylässä 9.11.2017
Kouluttaja: FM, KM, amm. erityisopettaja Sanna Wenström, Luontaiset taipumukset -lisenssivalmentaja, Ammattiopisto Luovi
Ilmoittautuminen 23.10. mennessä tästä linkistä

Ryhmä liikkeelle – vuorovaikutus ja toiminnalliset menetelmät opetuksessa ja ohjauksessa 1 op

Toiminnallisessa valmennuspäivässä tutustutaan oman tekemisen kautta harjoituksiin, joita voi hyödyntää vuorovaikutuksen ja ryhmäytymisen tukena omassa opetus- ja ohjaustyössä. Samalla peilataan ja houkutellaan esiin omia persoonallisia vahvuuksia ja kehittämisen kohteita. Harjoitukset lisäävät sekä opettajan että opiskelijoiden itsetuntemusta ja vahvistavat elämän eri osa-alueilla tarvittavia vuorovaikutustaitoja – myös erityistä tukea tarvitsevilla opiskelijoilla. Valmennuspäivään on hyvä varautua paitsi rennoilla vaatteilla myös leikkimielellä, halulla heittäytyä ja rikkoa omia rajoja sekä tutustua toisiin ihmisiin avoimin mielin. Koulutukseen sisältyy yksi valmennuspäivä tehtävineen.
Toteutus: 13.4.2018 klo 9 – 14, Helsinki
Kouluttaja: Ohjaaja, ilmaisutaidon ja draamakasvatuksen kouluttaja Katja Kinnunen, Ammattiopisto Luovi
Ilmoittautuminen 2.4.2018 mennessä tästä linkistä

Dialogisuus opetuksessa ja ohjauksessa 2 op

Koulutukseen sisältyy lähipäivä ja itsenäistä työskentelyä
Toteutus: Syksy 2017 – kevät 2018, aika ja paikka avoin
Kouluttaja: KM, erityisopettaja, työnohjaaja Seija Tuomisto, Ammattiopisto Luovi
Ilmoittautuminen (tulossa)

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan kohtaaminen -verkkokoulutus 1 op

Opettajan/ohjaajan ja opiskelijoiden välinen vuorovaikutus on keskeisin oppimisprosessin laatua määrittelevä tekijä, joka voi edistää opiskelumotivaatiota, sitoutumista ja parantaa oppimistuloksia. Erityisen tärkeää vuorovaikutuksen ja kohtaamisten laatu on silloin, kun opiskelijalla on erityisen tuen tarpeita. Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa. Kokonaisuus käynnistyy lukuvuoden 2017-2018 aikana. Voit aloittaa milloin haluat, ja opiskella omaan tahtiisi. Osallistuminen tapahtuu tarjoamiamme verkkoluentoja ja muuta lähdemateriaalia hyöntämällä ja omaan työhön soveltavia tehtäviä tekemällä. Verkkoluentojen sisältöjä ovat esimerkiksi

 • Kun opiskelu ei nappaa – mistä kenkä puristaa?
 • Erityisen tuen tarpeet  – haaste kohtaamiselle?
 • Oppimisympäristöt kohtaamisen mahdollistajana
 • Osallisuutta vahvistava yhteisöllinen ohjaus
 • Ryhmä haltuun, ope!
 • Toiminnallisuus opetuksessa ja ohjauksessa

Ilmoittautuminen (linkki tulossa). Saat paluuviestinä tarkemmat suoritusohjeet.
Oppimistehtävien palautus (linkki tulossa).

 

Hyvä fiilis! Tunteet ja tunnetaidot opetustyössä ja kouluyhteisössä

Opetus- ja ohjaustyössä on kohdattava opiskelijoiden tunteet ja perheiden tunnereaktiot. Myös omien tunteiden kanssa joutuu tulemaan toimeen. Myös opettajan työssä ajankohtainen muutos herättää tunteita. Omien tunteiden tunnistaminen ja käsitteleminen auttaa opettajaa/ohjaajaa vahvistamaan luokanhallintaa ja jaksamaan paremmin muutoksessa. Tunteiden käsittely kuluttaa voimavaroja, mutta tunteiden kautta syntyy myös työn ilo ja merkityksellisyys. Hyvä fiilis -koulutusosiossa perehdytään tunteisiin, niiden kohtaamiseen, hyödyntämiseen ja opettamiseen lapsille/nuorille. Voit valita, mihin koulutuksiin osallistut.

Tunteet opetus- ja ohjaustyössä, 2 op.

Koulutuksessa perehdytään erilaisten tunnereaktoiden kohtaamiseen ja käsittelyyn opetus- ja
ohjaustyössä. Koulutus tarjoaa keinoja omien tunteiden käsittelyyn sekä siihen, miten opetustyössä voi herätellä positiivisia tunteita opiskelijoissa ja muissa ihmisissä. Lisäksi perehdytään siihen, miten negatiivisia tunteita kannattaa kohdata ja käsitellä. Koulutus sisältää sekä teoriataustaa tunteisiin että arjessa sovellettavia, käytännöllisiä keinoja tunteiden käsittelyyn. Kahden opintopisteen laajuiseen koulutukseen sisältyy Tunteet opetustyössä -verkkoluento sekä yksi valmennuspäivä tehtävineen.
Toteutus: Koulutus toteutetaan Helsingissä/Espoossa  to 8.2.2018 klo 9 – 16.
Kouluttaja: PsM, Jarkko Rantanen, Emergy Oy
Ilmoittautuminen 29.1.2018 mennessä tästä linkistä

Toimiva koulu -valmennus 3 op.

Toimiva koulu -valmennus tarjoaa työkaluja oppilaitoksen vuorovaikutustilanteisiin. Valmennus on osa vuorovaikutustaitokouluttaja Thomas Gordonin kansainvälistä valmennusperhettä, johon kuuluvia koulutuksia tarjotaan ympäri maailmaa mm. opettajille, vanhemmille, esimiehille ja nuorille. Valmennuksen tavoitteena on auttaa opettajia luomaan vastavuoroinen suhde oppilaiden ja opettajan välille. Valmennuksessa harjoitellaan taitoja ja lähestymistapoja, jotka edistävät toimivaa vuorovaikutusta ja parantavat oppimisen edellytyksiä kouluissa. Lisäksi valmennuksen aikana opitaan tunnistamaan omia vahvuuksia vuorovaikuttajana, ratkaisemaan ristiriitatilanteita rakentavasti sekä auttamaan oppilaita heidän vaikeuksissaan. Valmennuksessa hyödynnetään kokemuksellista oppimista osallistujien omien kokemusten, mielikuvaharjoitusten, keskustelujen ja vuorovaikutusharjoitusten avulla. Valmennuksen laajempi tavoite on luoda kouluun hyväksyvä ja arvostava ilmapiiri, jolloin myös oppiminen on kaikkein tehokkainta. Yhden valmennuksen kesto on 24 oppituntia eli kolme lähipäivää. 

Alueelliset toteutukset: 
Jyväskylässä pe-la 16.3-17.3.2018 ja pe 13.4.2018. Ilmoittautuminen 1.3.2018 mennessä tästä linkistä
Oulussa pe-la 30.8-1.9.2018 ja pe 28.9.2018  Ilmoittautuminen 17.8.2018 mennessä tästä linkistä
Kouluttaja: LitM, liikunnan ja terveystiedon opettaja Tommi Mäkinen, Jyväskylän yliopisto OKL

 

Hyvä fiilis – tunnetaitojen verkkokoulutuskokonaisuus 1 op

Tutustu erilaisiin menetelmiin ja näkökulmiin tunteisiin ja tunnetaitoihin liittyen, ja sovella niitä omaan työhösi! Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa. Kokonaisuus käynnistyy vuoden 2018 alussa. Voit sen jälkeen aloittaa milloin haluat, ja opiskella omaan tahtiisi. Osallistuminen tapahtuu tarjoamiamme verkkoluentoja ja muuta lähdemateriaalia hyöntämällä ja omaan työhön soveltavia tehtäviä tekemällä. Verkkoluentojen aiheita ovat mm.

 • Tunteet opetustyössä
 • Friends-toimintamalli tunnetaitojen opettamiseen
 • Suunta positiiviseen, ope! Myönteisten tunteiden voima
 • Puheeksi ottaminen

Ilmoittautuminen (linkki tulossa). Saat paluuviestinä tarkemmat suoritusohjeet.
Oppimistehtävien palautus (linkki tulossa).

 

Hyvä tsemppi! Työrauha ja turvallisuus oppilaitoksissa

Työrauha on oppimisen edellytys. Työrauhaa haastavat mm. opiskeljoiden moninaiset tarpeet sekä kulttuurien kohtaaminen. Myös lasten ja nuorten yhteistoiminta vaikuttaa siihen, miten turvalliseksi kouluyhteisö muodostuu. Siksi opetus- ja ohjaushenkilöstö tarvitsee keinoja turvallisuustaitojen opettamiseen. Hyvä tsemppi -osion koulutuksissa perehdytään siihen, miten työrauhaa ja turvallisuutta voi edistää pedagogisin keinoin, osana opetusta ja ohjausta sekä miten väkivalta-, kiusaamis- ja häirintätilanteita voi ehkäistä ja miten niihin voi puuttua. Voit valita, mihin koulutuksiin osallistut.

Kiusaamisen ja väkivallan ennaltaehkäiseminen – työkaluja opetustyöhön 2 op.

Koulutuksessa tutustutaan siihen, millä tavoin kouluissa voidaan opettaa ja ohjata lapsia ja nuoria toimimaan kiusaamista ja väkivaltaa ehkäisevästi. Koulutus tarjoaa konkreettisia sisältöjä, joita voi hyödyntää omassa opetuksessa ja ohjauksessa. Koulutus sisältää yhden valmennuspäivän sekä itsenäistä työskentelyä.
Toteutus: Koulutus toteutetaan keväällä 2018 eri puolilla Suomea
Kouluttaja: Minttu Oinonen, Aseman Lapset ry.
Ilmoittautuminen (tulossa)

Työrauhaa kohtaamisesta  – mitä jokainen opettaja/ohjaaja voi tehdä 2 op.

Koulutuksessa tutustutaan työrauhaa ja turvallisuutta edistäviin keinoihin ja toimintamalleihin, joita jokainen opetus- tai ohjaustehtävissä toimiva voi hyödyntää omassa arjessaan. Koulutuksessa tarkastellaan haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisemistä ja kohtaamista, kulttuurien välisen kohtaamisen kysymyksiä sekä aikuisten ja ammattilaisten yhteistyötä turvallisuuden edistämiseksi. Koulutus sisältää verkkoluentoja sekä yhden koulutuspäivän tehtävineen.
Toteutus: Koulutuksia toteutetaan keväällä ja syksyllä 2018 eri puolilla Suomea (Oulu, Helsinki…)
Kouluttajat: Heikki Turkka, Aseman Lapset ry sekä Ammattiopisto Luovin asiantuntijat
Ilmoittautuminen (tulossa)

 

 

Hyvää draivia! Pedagoginen hyvinvointi ja positiivinen psykologia oppilaitoksissa ja opetuksessa

Pedagogisella hyvinvoinnilla tarkoitetaan opettajan, opiskelijan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia. Myönteinen ilmapiiri ja yhteisöllisyys edistävät myös oppimista sekä opiskelijan motivaatiota ja sitoutumista. Hyvää draivia -osiossa tutustutaan pedagogisen hyvinvoinnin sekä yksilöllisten ja yhteisöllisten voimavarojen vahvistamiseen positiivisen psykologian/pedagogiikan keinoin. Voit valita, mihin koulutuksiin osallistut. Sisältöjä ovat mm.

 • Positiivinen psykologia ja pedagogiikka
 • Pedagoginen hyvinvointi oppilaitoksen arjessa
 • Koulun hyvinvointimalli PERMA
 • Tietoisuus- ja läsnäolotaidot
 • Voimavarat ja hyvinvointi muutoksessa
 • Hyvinvointi monialaisena yhteistyönä – yhteisöllinen oppilas- ja opiskelijahuolto
 • Hyvinvoinnin ja oppimisen tukeminen positiivisesti

Osioon liittyviä koulutuspäiviä toteutetaan kevään 2018 ja syksyn 2018 aikana eri puolilla Suomea. Lisäksi toteutetaan verkkokoulutuksia. Lisätietoa tulossa!

 

Kiinnostuitko?

Toteutamme Hyvä fiilis -koulutuksia kysynnän perusteella eri puolilla Suomea. Ole yhteydessä, jos toivot kolutusta omalle alueellesi. Lisätietoja antaa koulutuskoordinaattori Sanna Wenström, sanna.wenstrom(a)luovi.fi, p. 040 3193 326

Lue myös Sanna Wenströmin blogiartikkeli Hyvä fiilis tehdään yhdessä

Hyvä fiilis – tehdään yhdessä on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta, ja osallistujalle maksutonta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.