Hyvä fiilis – tehdään yhdessä

Hyvinvoiva ja turvallinen oppilaitos rakentuu vuorovaikutuksesta, kohtaamista ja tunteista niin opiskelijoiden kuin henkilöstön välisissä suhteissa ja kanssakäymisessä. Siksi jokainen opetus- ja ohjaustyötä tekevä tarvitsee myös hyvät tunne- ja vuorovaikutustaidot sekä keinoja toimia erilaisten opiskelijaryhmien kanssa. Hyvä fiilis -koulutuksissa pääset tutustumaan monipuolisesti tunne- ja vuorovaikutustaitoihin liittyviin menetelmiin sekä siihen, miten voit edistää oppilaitosyhteisön pedagogista hyvinvointia ja turvallisuutta käytännössä.

Ammattiopisto Luovin, Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuksen, Aseman Lapset ry:n sekä Emergy Oy:n yhdessä toteuttama koulutuskokonaisuus muodostuu neljästä moduulista. Moduulien alla on vaihtoehtoisia tapoja kehittää omaa osaamista ja tutustua erilaisiin menetelmiin lähipäivissä, verkkoluennoilla ja itsenäisen työskentelyn kautta. Maksuttomiin Hyvä fiilis -koulutuksiin voivat osallistua kaikki opetustoimessa työskentelevät (peruskoulu, toinen aste, aikuiskoulutus, vapaa sivistystyö).

 

Hyvä fiilis tehdään yhdessä -aloituswebinaari

Miksi tunne- ja vuorovaikutustaitoja tarvitaan? Miten ne liittyvät turvallisuuteen ja hyvinvointiin? Mitä hyötyä Hyvä fiilis -koulutukset voisivat tuoda opettajan tai ohjaajan arkityöhön? Webinaarissa näitä kysymyksiä ovat yhdessä pohtimassa koulutuskokonaisuuden asiantuntijat. Webinaarissa esitellään myös Hyvä fiilis -koulutuskokonaisuuden rakenne ja sisältö.
Kouluttajat: Mukana keskustelemassa ovat hankkeen kouluttajat Heikki Turkka ja Minttu Oinonen Aseman Lapset ry:stä, Jarkko Rantanen Emergy Oy:stä, Tommi Mäkinen Jyväskylän yliopiston OKL:lta sekä Sanna Wenström Ammattiopisto Luovista.
Toteutus: Aloituswebinaarin verkkotallenne on katsottavissa koko hankkeen ajan. Linkki webinaariin.

Hyvä tatsi! Vuorovaikutus ja opiskelijan kohtaaminen

Myönteinen vuorovaikutus on opetuksen ja oppimisen lähtökohta. Opetuksen laatu syntyy vuorovaikutuksen ja päivittäisten kohtaamisten laadusta. Lisäksi toimiva vuorovaikutus oppilaitostyöyhteisössä on edellytyksenä reformin mukaiselle yhteistyölle ja opetuksen uudistamiselle. Hyvä tatsi -osion koulutuksissa perehdytään vuorovaikutuksen erilaisiin näkökulmiin ja työkaluihin monipuolisesti ja toiminnallisesti. Voit valita, mihin koulutuksiin osallistut.

Dialoginen kohtaaminen 3 op

Koulutuksessa perehdytään dialogisuuteen ja sen perusteisiin sekä harjoitellaan dialogisin menetelmin intensiivistä kuuntelemista ja kuulluksi tulemisen kokemusta. Koulutus on toiminnallinen ja osallistava. Koulutuksen tavoitteena on saada omia kokemuksia dialogisuudesta ja sen menetelmistä sekä soveltaa niitä omaan työhön sekä löytää työkaluja opiskelijan / oppilaan kohtaamiseen. Koulutukseen sisältyy kaksi lähipäivää, joiden välissä osallistujat perehtyvät kirjallisuuteen ja työstävät omaa oppimistaan tehtävien avulla.
Toteutus: Lauantai 24.2. ja maanantai 16.4.2018 klo 9-15, Oulu
Kouluttaja: KM, erityisopettaja, työnohjaaja Seija Tuomisto, Ammattiopisto Luovi
Ilmoittautuminen on päättynyt.

 

Ryhmä liikkeelle – vuorovaikutus ja toiminnalliset menetelmät opetuksessa ja ohjauksessa 1 op

Toiminnallisessa valmennuspäivässä tutustutaan oman tekemisen kautta harjoituksiin, joita voi hyödyntää vuorovaikutuksen ja ryhmäytymisen tukena omassa opetus- ja ohjaustyössä. Samalla peilataan ja houkutellaan esiin omia persoonallisia vahvuuksia ja kehittämisen kohteita. Harjoitukset lisäävät sekä opettajan että opiskelijoiden itsetuntemusta ja vahvistavat elämän eri osa-alueilla tarvittavia vuorovaikutustaitoja – myös erityistä tukea tarvitsevilla opiskelijoilla. Valmennuspäivään on hyvä varautua paitsi rennoilla vaatteilla myös leikkimielellä, halulla heittäytyä ja rikkoa omia rajoja sekä tutustua toisiin ihmisiin avoimin mielin. Koulutukseen sisältyy yksi valmennuspäivä tehtävineen.

Alueelliset toteutukset:
13.4.2018 klo 9 – 14, Helsinki, ilmoittautuminen 2.4.2018 mennessä tästä linkistä
4.5.2018 klo 9 – 14, Tampere, ilmoittautuminen 26.4.2018 mennessä tästä linkistä
Kouluttaja: Ohjaaja, ilmaisutaidon ja draamakasvatuksen kouluttaja Katja Kinnunen, Ammattiopisto Luovi

 

Erilaisuuden kohtaaminen – toimintatyylit ja temperamentti vuorovaikutuksen lähtökohtana 2 op.

Oletko pohtinut, miten parantaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä oppilaitostyöyhteisössä sekä opiskelijoiden kanssa? Haluatko oppia tuntemaan paremmin omaa ja muiden ihmisten erilaista tapaa ajatella ja olla vuorovaikutuksessa? Tässä koulutuksessa tutustutaan erilaisuuteen Luontaiset taipumukset -mallin sekä temperamentin käsitteen kautta.
Koulutus antaa ymmärrystä ja näköaloja siihen, miten oma temperamentti ja toimintatyyli vaikuttavat toimintaan opettajana/ohjaajana sekä oppilaitostyöyhteisön jäsenenä. Miksi jotkut opiskelijat tai yhteistyökumppanit tuntuvat hankalilta, ja toisten kanssa yhteinen sävel löytyy helposti? Millaisia reaktioita oma toimintatyyli voi aiheuttaa muissa ihmisissä? Koulutukseen sisältyy verkkoluento ja artikkeleihin perehtyminen, oman toimintatyylin itsearviointi (Luontaiset taipumukset) sekä yksi valmennuspäivä tehtävineen.
Kouluttaja: FM, KM, amm. erityisopettaja Sanna Wenström, Luontaiset taipumukset -lisenssivalmentaja, Ammattiopisto Luovi
Toteutus: Oulussa 27.3.2018 klo 9-15, ilmoittautuminen 12.3. mennessä tästä linkistä

 

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan kohtaaminen -verkkokoulutus 1 op

Opettajan/ohjaajan ja opiskelijoiden välinen vuorovaikutus on keskeisin oppimisprosessin laatua määrittelevä tekijä, joka voi edistää opiskelumotivaatiota, sitoutumista ja parantaa oppimistuloksia. Erityisen tärkeää vuorovaikutuksen ja kohtaamisten laatu on silloin, kun opiskelijalla on erityisen tuen tarpeita. Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa.Voit aloittaa milloin haluat, ja opiskella omaan tahtiisi. Osallistuminen tapahtuu tarjoamiamme verkkoluentoja ja muuta lähdemateriaalia hyöntämällä ja omaan työhön soveltavia tehtäviä tekemällä.

Ilmoittaudu suorittamaan koulutusta tästä linkistä
Saat paluuviestinä tarkemmat suoritusohjeet.
Koulutuksen suorittaminen on mahdolista vuoden 2018 loppuun saakka.

 

Hyvä fiilis! Tunteet ja tunnetaidot opetustyössä ja kouluyhteisössä

Opetus- ja ohjaustyössä on kohdattava opiskelijoiden tunteet ja perheiden tunnereaktiot. Myös omien tunteiden kanssa joutuu tulemaan toimeen. Myös opettajan työssä ajankohtainen muutos herättää tunteita. Omien tunteiden tunnistaminen ja käsitteleminen auttaa opettajaa/ohjaajaa vahvistamaan luokanhallintaa ja jaksamaan paremmin muutoksessa. Tunteiden käsittely kuluttaa voimavaroja, mutta tunteiden kautta syntyy myös työn ilo ja merkityksellisyys. Hyvä fiilis -koulutusosiossa perehdytään tunteisiin, niiden kohtaamiseen, hyödyntämiseen ja opettamiseen lapsille/nuorille. Voit valita, mihin koulutuksiin osallistut.

 

Toimiva koulu -valmennus 3 op.

Toimiva koulu -valmennus tarjoaa työkaluja oppilaitoksen vuorovaikutustilanteisiin. Valmennus on osa vuorovaikutustaitokouluttaja Thomas Gordonin kansainvälistä valmennusperhettä, johon kuuluvia koulutuksia tarjotaan ympäri maailmaa mm. opettajille, vanhemmille, esimiehille ja nuorille. Valmennuksen tavoitteena on auttaa opettajia luomaan vastavuoroinen suhde oppilaiden ja opettajan välille. Valmennuksessa harjoitellaan taitoja ja lähestymistapoja, jotka edistävät toimivaa vuorovaikutusta ja parantavat oppimisen edellytyksiä kouluissa. Lisäksi valmennuksen aikana opitaan tunnistamaan omia vahvuuksia vuorovaikuttajana, ratkaisemaan ristiriitatilanteita rakentavasti sekä auttamaan oppilaita heidän vaikeuksissaan. Valmennuksessa hyödynnetään kokemuksellista oppimista osallistujien omien kokemusten, mielikuvaharjoitusten, keskustelujen ja vuorovaikutusharjoitusten avulla. Valmennuksen laajempi tavoite on luoda kouluun hyväksyvä ja arvostava ilmapiiri, jolloin myös oppiminen on kaikkein tehokkainta. Yhden valmennuksen kesto on 24 oppituntia eli kolme lähipäivää. 

Alueelliset toteutukset: 
Jyväskylässä pe-la 16.3-17.3.2018 ja pe 13.4.2018. Ilmoittautuminen 1.3.2018 mennessä tästä linkistä
Oulussa pe-la 31.8-1.9.2018 ja pe 28.9.2018  Ilmoittautuminen 17.8.2018 mennessä tästä linkistä

Kouluttaja: LitM, liikunnan ja terveystiedon opettaja Tommi Mäkinen, Jyväskylän yliopisto OKL

 

Hyvä fiilis – tunnetaitojen verkkokoulutuskokonaisuus 1 op

Tutustu erilaisiin menetelmiin ja näkökulmiin tunteisiin ja tunnetaitoihin liittyen, ja sovella niitä omaan työhösi! Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa. Voit aloittaa milloin haluat, ja opiskella omaan tahtiisi. Osallistuminen tapahtuu tarjoamiamme verkkoluentoja sekä kirjallisuutta/artikkeleja hyöntämällä ja omaan työhön soveltavia tehtäviä tekemällä. Koulutuksen aiheita ovat mm.

 • Tunteet opetus- ja ohjaustyössä
 • Suunta positiiviseen, ope! Myönteisten tunteiden voima
 • Haastavat tunteet ja tunteiden säätely

Ilmoittautuminen tapahtuu tästä linkistä. Saat paluuviestinä tarkemmat suoritusohjeet.
Koulutuksen suorittaminen on mahdolista vuoden 2018 loppuun saakka.

 

Hyvä tsemppi! Työrauha ja turvallisuus oppilaitoksissa

Työrauha on oppimisen edellytys. Työrauhaa haastavat mm. opiskeljoiden moninaiset tarpeet sekä kulttuurien kohtaaminen. Myös lasten ja nuorten yhteistoiminta vaikuttaa siihen, miten turvalliseksi kouluyhteisö muodostuu. Siksi opetus- ja ohjaushenkilöstö tarvitsee keinoja turvallisuustaitojen opettamiseen. Hyvä tsemppi -osion koulutuksissa perehdytään siihen, miten työrauhaa ja turvallisuutta voi edistää pedagogisin keinoin, osana opetusta ja ohjausta sekä miten väkivalta-, kiusaamis- ja häirintätilanteita voi ehkäistä ja miten niihin voi puuttua. Voit valita, mihin koulutuksiin osallistut.

Kiusaamisen ja väkivallan ennaltaehkäiseminen – työkaluja opetustyöhön 2 op.

Koulutuksessa tutustutaan siihen, millä tavoin kouluissa voidaan opettaa ja ohjata lapsia ja nuoria toimimaan kiusaamista ja väkivaltaa ehkäisevästi. Koulutus tarjoaa konkreettisia oppituntisisältöjä, joita voi toteuttaa sellaisenaan tai soveltaa ja hyödyntää omassa opetuksessa ja ohjauksessa eri ikäisten lasten ja nuorten kanssa. Koulutus sisältää yhden valmennuspäivän sekä itsenäistä työskentelyä.

Alueelliset toteutukset:
Helsinki 6.3.2018 klo 9-15, ilmoittautuminen 26.2. mennessä tästä linkistä
Turku 14.3.2018 klo 9-15, ilmoittautuminen 5.3. mennessä tästä linkistä
Oulu 21.3.2018, klo 9-15, ilmoittautuminen 12.3. mennessä tästä linkistä

Kouluttaja: Minttu Oinonen, Aseman Lapset ry.

Haasteena haastava nuori? Haastavasti käyttäytyvän nuoren kohtaaminen ja ohjaaminen 1 op.

Haastavasti käyttäytyvä nuori oppilaitoksessa haastaa meidät tarkastelemaan omaa tapaamme kohdata, ohjata ja olla vuorovaikutuksessa. Mutta mitä seikkoja haastavan käyttäytymisen taustalla voi olla? Koulutuksessa perehdytään haastavan käyttäytymisen kohtaamisen ja ennaltaehkäisemiseen, sekä aggressiivisesti käyttäytyvän nuoren kanssa toimiseen koulussa/oppilaitoksessa työrauhaa edistäen. Yhden opintopisteen laajuiseen koulutukseen sisältyy yksi valmennuspäivä tehtävineen.

Alueelliset toteutukset
Oulu, 1.3.2018 klo 9-15, ilmoittautuminen on päättynyt. 
Vaasa, 15.3.2018 klo 9-15 Koulutus on täynnä! 
Helsinki, 20.4.2018 klo 9-15, ilmoittautuminen 5.4. mennessä tästä linkistä

Kouluttajat: KM, erityisopettaja Hanna Panttila, Ammattiopisto Luovi (Vaasa); KM, erityisopettaja Juho Viitanen, Ammattiopisto Luovi (Helsinki, Oulu)

Työrauhaa kohtaamisesta  – mitä jokainen opettaja/ohjaaja voi tehdä 1 op.

Koulutuksessa tutustutaan työrauhaa ja turvallisuutta edistäviin keinoihin ja toimintamalleihin, joita jokainen opetus- tai ohjaustehtävissä toimiva voi hyödyntää omassa arjessaan. Koulutuksessa tarkastellaan ajankohtaisten teemojen kautta haastavien tilanteiden kohtaamisia sekä aikuisten ja ammattilaisten yhteistyötä työrauhan edistämiseksi. Koulutus sisältää  yhden koulutuspäivän tehtävineen.

Alueelliset toteutukset
Helsinki, 28.9.2018 klo 9-15, ilmoittautuminen tulossa!
Turku, 4.10.2018 klo 9-15, ilmoittautuminen tulossa!
Oulu, 11.10.2018 klo 9-15, ilmoittautuminen tulossa!

Kouluttajat: Hankepäällikkö Heikki Turkka, Aseman Lapset ry sekä KM, erityisopettaja Juho Viitanen, Ammattiopisto Luovi

 

 

Hyvää draivia! Pedagoginen hyvinvointi ja positiivinen psykologia oppilaitoksissa ja opetuksessa

Pedagogisella hyvinvoinnilla tarkoitetaan opettajan, opiskelijan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia. Myönteinen ilmapiiri ja yhteisöllisyys edistävät myös oppimista sekä opiskelijan motivaatiota ja sitoutumista. Hyvää draivia -osiossa tutustutaan pedagogisen hyvinvoinnin sekä yksilöllisten ja yhteisöllisten voimavarojen vahvistamiseen positiivisen psykologian/pedagogiikan keinoin. Voit valita, mihin koulutuksiin osallistut. Sisältöjä ovat mm.

 • Positiivinen psykologia ja pedagogiikka
 • Pedagoginen hyvinvointi oppilaitoksen arjessa
 • Koulun hyvinvointimalli PERMA
 • Tietoisuus- ja läsnäolotaidot
 • Voimavarat ja hyvinvointi muutoksessa
 • Hyvinvointi monialaisena yhteistyönä – yhteisöllinen oppilas- ja opiskelijahuolto
 • Hyvinvoinnin ja oppimisen tukeminen positiivisesti

Osioon liittyviä koulutuspäiviä toteutetaan kevään 2018 ja syksyn 2018 aikana eri puolilla Suomea. Lisäksi toteutetaan verkkokoulutuksia. Tällä hetkellä tiedossa olevat koulutukset:

Pedagoginen hyvinvointi 2 op.

Pedagogisella hyvinvoinnilla tarkoitetaan opettajan, opiskelijan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia. Myönteinen opiskeluilmapiiri, kaikkien osallisuus sekä yhteisöllisyys edistävät myös oppimista sekä opiskelijan motivaatiota ja sitoutumista. Erityisen tärkeää se on silloin, kun oppimisen polku on opiskelijalla syystä tai toisesta kivikkoinen, sillä oppimisen haasteet ovat haaste myös hyvinvoinnille. Pedagoginen hyvinvointi rakentuu arjen vuorovaikutusprosesseissa, ja sen taustalla vaikuttaa ratkaisevasti opettajan kokema oman työn hallinnan tunne ja sisäinen motivaatio. Innostavassa ja voimaannuttavassa koulutuspäivässä tutustutaan pedagogisen hyvinvoinnin osatekijöihin sekä sen vahvistamiseen positiivisen psykologian/pedagogiikan keinoin. Päivässä tunnistetaan ja vahvistetaan henkilökohtaisia ja oppilaitostyöyhteisön voimavaroja erilaisin toiminnallisin ja työnohjauksellisin menetelmin.

Alueelliset toteutukset
Turku 3.5.2018 klo 9-15, ilmoittautuminen 23.4. mennessä tästä linkistä
Helsinki 4.5.2018 klo 9-15, ilmoittautuminen 23.4. mennessä tästä linkistä 
Kouluttaja: FM, KM, amm. erityisopettaja Sanna Wenström, Ammattiopisto Luovi

Pedagoginen hyvinvointi ja positiivinen pedagogiikka -verkkokoulutuskokonaisuus 1 op

Tutustu erilaisiin menetelmiin ja näkökulmiin pedagogiseen hyvinvointiin ja positiiviseen pedagogiikkaan liittyen, ja sovella niitä omaan työhösi! Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa. Kokonaisuus käynnistyy keväällä 2018. Voit sen jälkeen aloittaa milloin haluat, ja opiskella omaan tahtiisi. Osallistuminen tapahtuu tarjoamiamme verkkoluentoja ja muuta lähdemateriaalia hyöntämällä ja omaan työhön soveltavia tehtäviä tekemällä. Verkkoluentojen aiheet tulossa!

Kokonaisuus käynnistyy vuoden 2018 keväällä.
Ilmoittautuminen (linkki tulossa). Saat paluuviestinä tarkemmat suoritusohjeet.
Oppimistehtävien palautus (linkki tulossa).

Kiinnostuitko?

Toteutamme Hyvä fiilis -koulutuksia kysynnän perusteella eri puolilla Suomea. Ole yhteydessä, jos toivot kolutusta omalle alueellesi. Lisätietoja antaa koulutuskoordinaattori Sanna Wenström, sanna.wenstrom(a)luovi.fi, p. 040 3193 326

Lue myös Sanna Wenströmin blogiartikkeli Hyvä fiilis tehdään yhdessä

Hyvä fiilis – tehdään yhdessä on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta, ja osallistujalle maksutonta. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen kohderyhmää ovat opetustoimessa työskentelevät.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.