HET2 – Reformissa eteenpäin!

Reformin myötä tarvitaan uudenlaista osaamista opetukseen, ohjaukseen ja erityiseen tukeen. Ohjausosaamisen tarve korostuu, kun vahvuuksien ja tuen tarpeiden varhainen tunnistaminen viitoittaa onnistunutta yksilöllistä opinto- ja työelämäpolkua. Uuden lain soveltaminen herättää vielä kysymyksiä esimerkiksi työpaikalla järjestettävän koulutuksen tai arvioinnin osalta. Myös opettajan perustehtävä on muutoksessa, kun tulevaisuus vaatii uudistuvaa otetta, monipuolista yhteistyötä ja verkostoitumista sekä ennen kaikkea innostunutta ja aktiivista asennetta. Asiakaslähtöisyys, työelämälähtöisyys ja osaamisperusteisuus tarkoittavatkin parhaimmillaan monipuolista opetusta, ohjausta ja oppimisympäristöjä, joiden kautta myös erityistä tule tarvitseva opiskelija voi oppia ja onnistua! 

Hanke pähkinänkuoressa

Hankkeessa toteutetaan koulutuksia, työpajoja ja verkkoluentoja reformiin liittyvistä ajankohtaisista aiheista erityisen tuen näkökulmasta. Koulutuksilla tuetaan reformin mukaisen ammatillisen koulutuksen ja erityisopetuksen kehittämistä, reformin toimeenpanoa ja jalkautumista oppilaitosten arkeen. Opetus- ja ohjaushenkilöstö saa valmiuksia ja arjen työkaluja henkilökohtaistamisen ja erityisen tuen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä yksilöllisten opintopolkujen rakentamiseen osaamisperusteisesti, työelämälähtöisesti ja digitaalisia työvälineitä hyödyntäen. Kohderyhmänä ovat ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö, johto sekä työpaikoilla opiskelijoita ohjaavat henkilöt. Koulutushanke koostuu neljästä osiosta, jotka ovat laajuudeltaan 2–3 opintopistettä. Käytännönläheisiä koulutuksia ja työpajoja järjestetään tarpeiden mukaan eri alueilla.

Teemat ja sisällöt

Hakeutuminen, henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki, 3 op
Koulutusosion webinaareissa ja workshopeissa perehdytään hakeutumisvaiheen ohjaukseen, jatkuvan haun toimintatapoihin, opiskelijan vahvuuksien ja tuen tarpeiden tunnistamiseen, henkilökohtaistami-sen käytänteisiin sekä monialaisessa yhteistyössä toimimiseen.

Osaavaa arviointia, 2 op.
Koulutusosion webinaareissa ja workshopeissa perehdytään osaamisen tunnistamisen ja tunnustami-sen käytänteisiin, näyttöjen järjestämiseen ja osaamisen arviointiin sekä mukauttamisen ja poikkeami-sen kysymyksiin.

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaaminen työpaikoilla, 2 op.
Koulutusosion webinaareissa ja workshopeissa perehdytään työpaikalla järjestettävän koulutuksen toteutus- ja toimintatapoihin, eritystä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaamiseen työpaikoilla sekä on-nistuneen työelämäyhteistyön käytänteisiin.

Erityisen hyvä opettajuus, 3 op. 
Koulutusosion webinaareissa ja workshopeissa perehdytään erityisen tuen näkökulmasta uudistuvan opettajuuden tematiikkaan, vahvistetaan asiakaslähtöisyyttä ja osaamisperusteisuutta tukevaa peda-gogiikkaa, oppilaitoksen sisäistä ja verkostoissa tapahtuvaa yhteistyötä sekä syvennytään erilaisiin näkökulmiin oman opettajuuden kehittymisen tueksi (esim. positiivinen pedagogiikka ammatillisessa erityisopetuksessa).

Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki (HET2) – Reformissa eteenpäin! –hanke on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta. Hanketta koordinoi Ammattiopisto Luovi, ja muina toteuttajina ovat Ammattiopisto Spesia, Keskuspuiston ammattiopisto ja Kiipulan ammattiopisto. Hankkeen koulutukset ovat osallistujille maksuttomia. 

 

 

 

 

 

 

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.