TUOPPIS – tuettu oppisopimuskoulutus

Tavoitteet

Projektin tavoitteena oli jatkaa ja edelleen kehittää aiemmassa tuetun oppisopimuskoulutuksen projektissa (SPINNU) pilotoitua toimintaa sekä laajentaa sitä alueellisesti. Toisena tavoitteena oli kokeilla ja kehittää ohjaus- ja tukipalveluja oppisopimuskoulutusta edeltävään valmentavaan vaiheeseen sekä oppisopimuksen kriittisiin vaiheisiin. Kolmantena tavoitteena oli perehdyttää verkostotoimijoita tuettuun oppisopimusmalliin, kartoittaa yhteistyössä eri verkostojen kanssa oppisopimuskoulutusmahdollisuuksia verkoston asiakkaille ja aloittaa uusia oppisopimuskoulutuksia.

Tuettu oppisopimuskoulutus

Tuoppis-projektissa tuetulla oppisopimuskoulutuksella tarkoitettiin oppisopimuskoulutuksen eri vaiheissa (ennen oppisopimuskoulutusta, oppisopimuskoulutuksen aikana ja oppisopimuskoulutuksen päättyessä) tapahtuvaa erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ja työnantajan tukemista. Opiskelija tarvitsee tukea sopivan työpaikan etsimiseen, oman osaamisensa ja työelämävalmiuksiensa riittävyyden arviointiin sekä sosiaalisesta ja taloudellisesta tilanteesta aiheutuviin seikkoihin. Työnantaja ja opiskelija tarvitsevat tukea työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitteluun ja työtehtäviin perehdytykseen. Työnantaja tarvitsee tukea erilaisten tukimuotojen selvittämiseen ja hakemiseen, opiskelijan ohjaukseen, perehdytykseen ja arviointiin. Tukea antamaan tarvitaan resurssia: työhönvalmentaja tai tähän rooliin vertautuva muulla nimikkeellä toimiva henkilö, kuten ohjaaja. Tuetun oppisopimuskoulutuksen ydinajatus on tarjota opiskelijalle psykososiaalista tukea koko koulutuksen ajan sekä työnantajalle tukea opiskelijan ohjaamiseen ja arviointiin.

Projektin kohderyhmä

Projektin ensisijaisena kohderyhmänä olivat henkilöt, joille tavanomainen tuki ja ohjaus oppilaitoksessa tai työpaikalla ei ole riittävää ja joiden oppisopimuskoulutuksen valmistelu on myös erityisen vaativaa. Kohderyhmänä olivat nuoret ja aikuiset, joilla ei ole soveltuvaa ammatillista koulutusta ja jotka ovat jääneet työelämän ulkopuolelle ja ovat siten vaarassa syrjäytyä yhteiskunnasta. Kohderyhmän henkilöillä oli useimmiten tarvetta erityiseen tukeen joko kognitiivisten puutteiden, vamman ja sairauden tai monenlaisten sosiaalisiin valmiuksiin ja elämänhallintaan liittyvien puutteiden vuoksi. Kohderyhmään kuuluivat myös esimerkiksi maahanmuuttajat, joilla on ollut vaikeuksia löytää paikkaansa yhteiskunnassa ja työelämässä.

Projektin kohderyhmänä olivat myös työnantajat ja työpaikkaohjaajat, oppilaitosten henkilöstö sekä erilaiset työllistämisverkostot ja viranomaistahot. Työnantajat ja työpaikkaohjaajat tarvitsevat tietoa erityistä tukea tarvitsevan palkkaamisen mahdollisuuksista ja tukea heidän perehdyttämiseen ja ohjaamiseen.

Projektin tulokset

Tuetun oppisopimuskoulutuksen mallia kokeiltiin projektin aikana useissa ryhmissä ja eri ammattialoilla (mm. kiinteistö- ja maatalousala). Projektin aikana toteutettiin yhteensä 28 tuettua oppisopimusta. Projektin kokemusten mukaan oppisopimuksen ideaalimalli on toiminut hyvin, eikä tarvetta mallin muuttamisella projektin toiminta-aikana ole ollut.

Projektissa saatujen kokemusten mukaan työhönvalmentajan / ohjaajan rooli tuetun oppisopimuskoulutuksen onnistumisen kannalta on ensiarvoinen, mikä edellyttää ylimääräistä resurssia työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja tietopuolisen opetuksen toteutukseen sekä opiskelijan verkostossa tehtävään yhteistyöhön. Työnantajien sitouttaminen ja innostaminen vaatii runsasta tiedottamista ja ohjausta koulutusmuotoon. Tuetun oppisopimuskoulutuksen toteutus edellyttää hyvää suunnittelua ja opiskelijavalintaa, pitkäjänteistä toteuttamista, työhönvalmennuksen lisäresurssia ja verkostoyhteistyötä sekä kokonaisuuden hallintaa.

Projektin toteuttajat

Projekti toteutettiin 15.12.2011–31.3.2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. Projektia koordinoi Ammattiopisto Luovi. Yhteistyökumppaneina olivat Keskuspuiston ammattiopisto ja Bovallius-ammattiopisto.

 

 

 

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.