UraMatkaaja – projekti

Ura- ja elämänsuunnittelun palvelut ja ohjauksen yhteistyö Oulun seudulla erityistä ohjausta ja tukea tarvitseville nuorille, UraMatkaaja-projekti toteutettiin 1.8.2005 – 31.12.2007. Toteutuksesta vastasi Ammattiopisto Luovi (1.8.2007 saakka Merikosken ammatillinen koulutuskeskus). Projektin suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana olivat Luovin kokemus ja näkemys toimialueeseen liittyvistä kehittämistarpeista sekä aiemmissa Luovin ja Oulun seudun ammattiopiston (OSAO) projekteissa esille nousseet jatkokehittämistarpeet.

UraMatkaaja-projektin tavoitteet olivat
• ura- ja elämänsuunnittelun ohjauspalvelujärjestelmän suunnittelu ja toteuttaminen pysyvänä toimintana Oulun alueella erityistä tukea tarvitseville nuorille heidän siirtyessään perusopetuksesta toisen asteen koulutuksen kautta työelämään, jatko-opintoihin tai muihin tarkoituksenmukaisiin ratkaisuihin
• edistää URApaletti -projektissa kokeiltujen arviointimenetelmien ja -käytäntöjen vakiinnuttamista koulutuksen siirtymissä ja toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa
• kehittää edelleen ohjaustyön eri toimijoiden välistä vuorovaikutusta, yhteistyötä ja työnjakoa

Kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat olleet muun muassa perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen ohjaus- ja opetushenkilöstö, työhallinnon ja Kelan henkilöstö sekä opetustoimen hallinnoinnista ja rahoituksesta vastaavat tahot. Välillisenä kohderyhmänä ovat vailla toisen asteen koulutuspaikkaa olevat ja erityistä tukea ja ohjausta tarvitsevat oppilaat ja opiskelijat. Hyödynsaajina ovat myös perusopetuksen oppilaat sekä ammatillisen ja lukiokoulutuksen opiskelijat, oppilaiden ja opiskelijoiden vanhemmat ja työnantajat.

Projektin tavoitteiden saavuttamiseksi on tehty tiivistä suunnittelu- ja kehittämisyhteistyötä koulutuksen järjestäjien ja kumppanitoimijoiden kanssa. Projektin suunnitteluvaiheessa sovittiin UraMatkaaja-projektin ja OSAO:n URA PLUS-projektin välisestä yhteistyöstä. UraMatkaaja-projektilla oli päävastuu toimintamallin tuottamisesta ja URA PLUS-projektin vastuulla oli toimintasuunnitelman laatiminen ja lausuntopyynnöt. Projektin yhteistyöverkostossa on ollut edustus seuraavista tahoista: Ammattiopisto Luovi, Oulun seudun ammattiopisto, Oulun diakoniaopisto, Oulun Palvelualan Opisto, Merikosken yläaste, Heinätorin koulu, Pateniemen lukio, Oulun seudun ja Haukiputaan työvoimatoimistot, Oulun työvoiman palvelukeskus, Kela, Oulun kaupungin oppilashuolto, nuorisotoimi/nuorten työpajat ja sosiaali- ja terveystoimi, Oulun ympäristökuntien työpajat, Verve, Oulun Diakonissalaitos, Nuorten ystävät, Oulun lääninhallitus, Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus, Oulun kaupungin Onnistuvat Opit-projekti ja Autismi- ja Asperger liiton TUKEA-projekti.

Projektin aikana tuotetut selvitykset ja tulokset ovat
• Raportti erityistä tukea tarvitsevien nuorten ura- ja elämänsuunnittelun palveluista ja ohjausyhteistyöstä Oulun seudulla
• Oulun alueen ura- ja elämänsuunnittelun ohjauksen toimintamalli, jonka verkkosovellus toteutettiin SeutuNappiin (www.seutunappi.fi) yhteistyössä Oulun seudun Onnistuvat Opit juurruttamishankkeen, Oulun seudun nuorten tieto- ja neuvontapalvelun ja Oulun kaupungin Draivi-Linkki hankkeen kanssa.
• Raportti erityistä tukea tarvitsevan nuoren työllistymisestä Oulun alueella yhteistyössä Oulun seudun työvoimatoimiston kanssa
• Kolmivaiheinen uraohjauksen seminaarisarja yhteistyössä URA PLUS ?projektin kanssa. Seminaareihin osallistui keskimäärin 90 osallistujaa/päivä
• Osallistuminen Oulun alueen ohjausyhteistyön toimintasuunnitelman (URA PLUS) ja siihen liittyneen lausuntopyynnön laatimiseen sekä lausuntojen analysointiin

UraMatkaaja- ja URA PLUS-projektien yhteisen palautekyselyn tuloksena voidaan todeta, että projektit vastasivat hyvin Oulun alueen nuorten ohjauspalveluiden kehittämistarpeisiin ja tuottivat hyötyä ohjaustoimijoille. Toimintasuunnitelmasta ja -mallista nostettiin esille hyvinä asioina muun muassa niiden laatiminen laajalla toimijajoukolla sekä pohjautuminen yhteiskunta- ja koulutustakuuseen. Hyvää oli myös, että suunnitelmassa ja mallissa on selvitetty alueellinen verkostoyhteistyö sekä hahmoteltu ohjaustoiminnan kokonaisuutta. Toimintasuunnitelman ja -mallin kokoamisvaihe on levittänyt ohjauskäytäntöjen tuntemusta sekä hallintorajat ylittävää yhteistyötä. Toimintamallin julkaisemista www-sovelluksena ja toimintasuunnitelman konkreettisia toimenpide-esityksiä pidettiin myös hyvinä asioina. Suunnitelman ja mallin odotetaan toimivan ohjaajan työtä tukevana elementtinä. Tarkennuksia ja lisäyksiä kaivattiin esimerkiksi siihen, miten toimintasuunnitelmaa ja -mallia päivitetään, miten toiminta viedään käytäntöön ja miten sovitaan eri hallintokuntien ja toimijatahojen yhteistyöstä silloin kun ohjattava on vaarassa jäädä ohjausjärjestelmän ulkopuolelle. Erityisesti siirtymävaiheiden katvealueet (varsinkin alle 17-vuotiailla) ovat yhteisesti sovittavia ohjausalueita. Tarkempi yhteenveto palautekyselyn vastauksista on koottu loppuraportin liitteeseen 8.

Oulun alueen ura- ja elämänsuunnittelun ohjauksen toimintamalli

Ohjeistus toimintamalliin

Ammattiopisto Luovin UraMatkaaja ? projekti ja Oulun seudun ammattiopiston UraPLUS- projekti ovat yhdessä tuottaneet Oulun alueen ura- ja elämänsuunnittelun ohjausyhteistyön toimintamallin.

Malli on tarkoitettu ensisijaisesti ohjausasiantuntijoiden ja -työntekijöiden käyttöön. Toimintamallissa kuvataan Oulun alueen koulumuotojen ja kouluasteiden (perusaste, toinen aste, siirtymät) välinen ohjauksellinen yhteistyö sekä yhteistyöhön liittyvät alueelliset ohjauspalvelut.

Mallin pääpaino on palvelujärjestelmän kuvauksessa, jossa on pyritty kuvaamaan mahdollisimman kattavasti lävitse palvelutarjonta perusopetuksesta toiselle asteelle siirryttäessä, toisen asteen koulutuksessa ja siirryttäessä koulutuksesta työhön ja jatko-opintoihin. Mallissa esitellään kaikille oppilaille ja opiskelijoille tarkoitetut yleiset palvelut, sekä lisäksi erityistä tukea ja ohjausta opinnoissaan tarvitsevien erityispalvelut.

Toimintamallin dioissa on eri tasoja, joissa siirrytään yleisestä tiedosta yksityiskohtaisempaan tietoon. Yleisemmällä tasolla on esitelty koko palvelutarjonta esimerkiksi toiselta asteelta työhön ja jatko-opintoihin siirryttäessä. Seuraavalla tasolla on kuvattu tarkemmin yksittäiset palvelut, mikä niiden sisältö on ja miten palvelun piiriin voi hakeutua, esimerkiksi mitä on työelämävalmennus. Yksittäistä palvelua kuvaavalta tasolta on myös linkki www-sivuille, jossa on kerrottu kyseisestä palvelusta tarkemmin. Alla olevasta linkistä pääset tutustumaan toimintamallin Power Point ? dioihin, joita on helpointa seurata diaesityksenä.

*Oulun alueen ura- ja elämänsuunnittelun ohjauksen toimintamalli

31.12.2007 päättyneen UraMatkaaja-projektin materiaaleja
• Laadullinen raportti
• Liite 1, UraMatkaaja-projektin yhteistyöverkosto (organisaatiot ja henkilöt)
• Liite 2, Esittelydiat Oulun alueen ura- ja elämänsuunnittelun ohjauksen toimintamallista
• Liite 3, Oulun alueen ohjausyhteistyön toimintasuunnitelma
• Liite 4, Erityistä tukea tarvitsevien nuorten ura- ja elämänsuunnittelun palvelut ja ohjausyhteisty Oulun seudulla – palvelujärjestelmän kartoitus
• Liite 5, Erityistä tukea tarvitsevan nuoren työllistyminen Oulun alueella – raportti työantajakyselyn tuloksista
• Liite 6, Yhteenveto suunnittelu- ja työkokouksista, työseminaareista, seminaareista ja osallistumi-sista muiden organisaatioiden tai projektien järjestämiin tapahtumiin
• Liite 7, Yhteenveto lausunnoista
• Liite 8, Yhteenveto palautekyselystä UraMatkaaja- ja URA PLUS-projektien ohjausryhmälle sekä suunnittelu- ja yhteistyöryhmien jäsenille

www.seutunappi.fi/

31.7.2005 päättyneen URApaletti-projektin materiaaleja
• URApaletti-projektin laadullinen raportti
• Liite 1, URApaletti-projektin lähtökohdat
• Liite 2, Suomessa käytössä olevien arviointimenetelmien ja -käytäntöjen kartoitus
• Liite 3, osaamisen arviointi, tietojenkäsittelyn pt, maanmittausalan pt.
• Liite 4, viitekirjallisuus, -tutkimukset yms.
• Liite 5, yhteenveto ja suositukset
• Artikkeli: Kuka minä olen?

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.