Varustamo

Selvitysten mukaan vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistyminen on haastavampaa kuin opiskelijoilla, joilla erityisen tuen tarvetta ei ole. Työllistymisen tueksi on tarpeen kehittää ennakoivan ja yksilöllisen uraohjauksen ja sijoittumisen tukemisen toimintamallia. Lisäksi alueellista yhteistyötä halutaan edistää koulutuksen saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumisen varmistamiseksi Keski-Pohjanmaalla.

Tutkintotavoitteisen koulutuksen järjestäminen erikseen vaativaa erityistä tukea tarvitsevien nuorten pienille ryhmille ei kaikilla aloilla ole olemassa olevien resurssien puitteissa mahdollista. Sen sijaan, että nuoret menisivät opiskelemaan tutkintotavoitteiseen koulutukseen yleiseen ammatilliseen oppilaitokseen ilman opintojen etenemisen kannalta tarvittavia ohjaus- ja tukipalveluja, halutaan hankkeessa kehittää uudenlaista yhteistyötä, jossa vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden osaamisen hankkiminen yhdistetään yleisen ammatillisen oppilaitoksen tutkintotavoitteiseen koulutukseen. Yhteistyön kautta opiskelijoille varmistetaan tarvittavien tuki- ja ohjauspalvelujen saatavuus opintojensa aikana. Lisäksi yleisen ammatillisen oppilaitoksen opetus- ja ohjaushenkilöstön osaaminen kehittyy yhteistyön kautta.

Luovin tavoitteena hankkeessa on:

1. Kehittää ja pilotoida Keski-Pohjanmaan ammattiopiston kanssa pedagoginen yhteistyömalli, “Telakka -toimintamalli”, jossa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden osaamisen hankkiminen suunnitellaan ja toteutetaan Luovin ja KPEDUn tutkintotarjontaa ja oppimisympäristöjä hyödyntäen. Hankkeessa suunnitellaan ja kuvataan malliin liittyvät pedagogiset ratkaisut, ohjauskäytänteet ja toimintamallien kehittäminen sekä työnjako ja yhteistyön edellyttämät resurssit ja osaaminen. Tavoitteena on toteuttaa mallia koulutuksen järjestäjien perusrahoituksella hankkeen päättymisen jälkeen.

Telakka-toimintamallissa pilotoidaan täysin uusi Luotsi-ohjausmalli, jossa ammatillisen erityisoppilaitoksen asiantuntija ’Opintoluotsi’ poluttaa vaativan erityisen tuen opiskelijoita integroituna yleisen ammattioppilaitoksen kolmeen eri perustutkintoon. Ammattiopisto Luovin Opintoluotsi laatii yhdessä pilotointiin osallistuvien vaativaa erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja KPEDUn asiantuntijoiden kanssa nuorille henkilökohtaiset osaamisen kehittymisen suunnitelmat (HOKS).

2. Olla mukana kehittämässä ja pilotoimassa ”Telakka-pajaa” erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille, jotka tarvitsevat tavanomaisesta poikkeavaa yksilöllistä urasuunnittelua ja työhön ohjausta sekä toisaalta ennakoivaa tukea tilanteissa, joissa opinnot ovat vaarassa keskeytyä. Luovi ohjaa omia asiakkaitaan telakkapajaan, jossa ohjaava työntekijä ’Luotsi’ auttaa asiakkaita löytämään uusia joustavia avauksia etenemiseen takaisin opintoihin, kuntoutukseen tai töihin. Malliin sisällytetään Ammattiopisto Luovin TEDDY-hankkeessa kehitettävän työllistymisen ohjaus- ja tukimallin toimenpiteitä.

 

Hanketta koordinoi Keski-Pohjanmaan ammattiopisto. Luovin lisäksi yhteistyökumppanina on Kokkotyö-säätiö. Projekti toteutetaan 1.3.2019-30.6.2021 ESR-rahoituksella, jonka on myöntänyt Keski-Suomen ELY-keskus.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.