Luovista saa tukea työelämäpoluille

Työn raivaajat! -kampanjassa Ammattiopisto Luovi haastaa työnantajia yhteistyöhön – raivaamaan työtä monenlaisille osaajille. Osallistumisen tapoja ovat esimerkiksi tutustumiskäynnit yritykseen, kertaluonteiset työt tai työpaikalla tapahtuvan oppimisen mahdollistaminen Luovin opiskelijoille. Mutta mitä tämä kaikki tarkoittaa käytännössä? Minkälaista on arjen yhteistyö Luovin ja työelämän kesken? Entä millaisia ovat Luovin opiskelijoiden työelämäpolut?

Luovin työhönvalmentaja Pauliina Palojärvi kertoo, että jokainen Luovin opiskelija kulkee omaa yksilöllistä polkuaan kohti työtä ja hyvää elämää. Ammatillisen koulutuksen reformin myötä yksilölliset ratkaisut korostuvat entisestään ja työpaikalle oppimaan voi mennä vaikka heti opintojen alusta saakka. ”Erityisoppilaitoksena meillä on perustutkintokoulutuksessa mahdollisuus myös siihen, että ohjaaja  – joka on sekä kyseisen alan että ohjauksen ammattilainen  – voi tarvittaessa olla opiskelijan mukana pari ensimmäistä päivää tsemppaamassa opiskelijaa alkuun työssäoppimisjaksolla”, kertoo puolestaan työhönvalmentaja Mika Takalo. ”Lähtökohtana on, että työpaikka ja työtehtävät valitaan siten, että opiskelija perehdyttämisen jälkeen suoriutuu niistä mahdollisimman itsenäisesti”, lisää Pauliina.

Työelämälähtöinen ammatillinen koulutus ei kuitenkaan rajoitu työssäoppimisjaksoihin. Luovissa on jo pitkään pyritty toteuttamaan työelämälähtöistä oppimista aidoissa työtehtävissä monipuolisten työelämäkumppanuuksien avulla. ”Esimerkiksi Muhoksella kotityö- ja puhdistuspalvelualan opiskelijaryhmä käy opettajan ja ohjaajan kanssa viikoittain siivoamassa vanhusten hoivayksiköissä”, kertoo Mika. ”Yhteistyökumppaneinamme tässä ovat Esperi Hoivakoti Orvokki sekä Muhoksen kunnan ruoka- ja siivouspalvelut.”

Muhoksen Halpa-Hallissa puolestaan käy logistiikka-alan varasto- ja valmentava ryhmä kerran viikossa puoli päivää hyllyttämässä tuotteita”, Mika jatkaa. ”Lisäksi kuljetusalan opiskelijat suorittavat kappaletavarakuljetuksia Vähälä Yhtiöiden toimeksiannosta.” Työelämäyhteistyö tarjoaa siis todella monipuolisia mahdollisuuksia opiskelijoille. Yhteistyöyrityksissä opiskelijat pääsevät tekemään myös yksilökohtaisia työssäoppimisjaksoja. ”Tällaisten laajempien yhteistyösopimusten myötä myös paperityö helpottuu, kun jokaisen opiskelijan kohdalla ei sopimusta työssäoppimisesta tarvitse tehdä erikseen”, Mika kiittelee.

”Uskon, että monessakin yrityksessä löytyisi joko kertaluonteisia tai toistuvia tehtäviä, joita opiskelijat voisivat vastaavalla tavalla suorittaa opettajien ja ohjaajien tuella”, arvelee Mika.  Nyt Työn raivaajat! -kampanjan myötä yhteistyön toimintamalleja on helppoa kokeilla tarjoamalla opiskelijaryhmälle yksittäinen työkeikka tai projekti. Kampanjasivustolla www.luovi.fi/tyonraivaajat pääsee tutustumaan myös muiden työntajien kokemuksiin yhteistyöstä. Jokaisen yrityksen kanssa mietitään sopivin ratkaisu ja toimintamalli yhteistyölle.

”Yhteistyön taustalla on aina huolellinen suunnittelu”, kertovat Mika ja Pauliina. ”Työtehtävät liittyvät tiettyihin tutkinnon osiin, ja ne mietitään  Luovin opetushenkilöstön ja työnantajan yhteistyönä”. Opiskelijalle ryhmämuotoinen toiminta on turvallinen väylä tutustua ja oppia työelämässä. Pauliina muistuttaakin, että ammatillisen koulutuksen opiskelijat ovat pääasiassa nuoria, ja monet tulevat suoraan peruskoulusta. ”Ei heillä välttämättä ole esimerkiksi kesätyökokemusta. Siksi asteittainen tutustuminen työelämään on tärkeää. Samalla opetellaan tärkeitä työelämävalmiuksia  – sitä, miten työpaikalla ylipäänsä toimitaan”, hän korostaa. ”Myös moni valmistuva opiskelija on vielä työllistymisen polulla hyvin alussa, ei missään nimessä ’valmis’, ja se on hyvä meidän kaikkien nuoria kohtaavien hyvä muistaa”, hän lisää.

Luovista on turvallista valmistua ja työllistyä

Koska Luovin opiskelijoilla on erilaisia tuen tarpeita, on opinto- ja työllistymispolun suunnittelu kokonaisvaltaista yhteistyötä eri tahojen kanssa. ”Meiltä valmistumassa olevan opiskelijan kanssa kartoitetaan toimeentuloa, asumista ja kootaan verkostoja, joiden avulla ja tuella nuori pärjää myös valmistumisen jälkeen”, Pauliina kertoo. ”Ajantasainen tieto terveydentilasta ja tuen tarpeista on tärkeää, jotta nuorelle varmistuu oikeanlainen tuki ja palvelut myös jatkossa. Luovissa nämäkin asiat hoidetaan kuntoon,” hän korostaa. Luovista valmistuva opiskelija ei siis jää tyhjän päälle, eikä työnantajakaan.

Paitsi opiskelijaa, tuetaan Luovista myös työnantajaa. Työpaikkaohjaajien perehdytys, työanalyysi työtehtävien kartoittamiseksi sekä työyhteisön valmentaminen kuuluvat palveluihin, joita Luovista on saatavissa työpaikoille. ”Pystymme kertomaan myös mahdollisista työnantajalle maksettavista tuista, jos hän pohtii opiskelijan työllistämistä”, Mika kertoo. Luovissa on myös kehitetty materiaalia työnantajavaikutusten arvioimiseksi. Tieto lisää työnantajien kiinnostusta palkata erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä (Luovin työllistymisselvitys). ”On mahdollista, että esimerkiksi työyhteisön monimuotoisuuteen liittyviä myönteisiä puolia ei ole aina edes huomattu ajatella”, Pauliina jatkaa. Raha ei välttämättä ratkaise, tietää Mika: ”Rahallinen tuki työnantajalle esimerkiksi palkkatuen muodossa on hyvin pientä tänä päivänä. Paljon tärkeämpää on, että opiskelijan osaaminen, valmiudet ja persoona kohtaavat työnantajan tarpeiden kanssa.” Näitä onnistuneita kohtaamisia Luovissa pyritään mahdollistamaan kaikin tavoin, esimerkiksi erilaisilla kehittämisprojekteilla.

”Panostamme jatkuvasti työelämälähtöisyyden ja työelämäyhteistyön kehittämiseen”, Mika kertoo. Esimerkiksi TEDDY – Työllistymisen edistäminen yhdessä -hankkeessa kootaan työpaikkapankkia, jonka kautta kaikki työssäoppimispaikkoihin liittyvä tieto on yhdessä paikassa ja aina ajantasaista kaikille osapuolille. Systeemin avulla Luovin työelämäyhteistyö on myös yrityksen näkökulmasta selkeää, suunnitelmallista ja hallittua. ”Kun järjestelmään kirjataan kaikki yhteydenotot ja tilannetiedot, vältytään esimerkiksi siltä, että moni henkilö soittelee toisistaan tietämättä samaan yritykseen,” Mika selittää.

”Pitkäjänteisen kehittämisen myötä olemme myös reformin suhteen hyvässä aikataulussa. Ehkäpä olemme aina joutuneet ponnistelemaan hieman muita enemmän työssäoppimispaikkojen suhteen, ja siksi asiat ovat hyvällä tolalla”, Mika naurahtaa. ”Lisäksi meillä Luovissa ajatellaan, että työelämäyhteistyö on kaikkien asia ja teemme jokainen työtä sen eteen”, hän lisää.

”Meidän luovilaisten työ on myös eräänlaista asennemuokkausta”, Pauliina kertoo. ”Joskus kohtaamme ennakkoluuloja esimerkiksi pyörätuolilla liikkuvia tai mielenterveyden pulmista kärsiviä kohtaan, mutta ne ovat onneksi yksittäistapauksia. Yleensä jo keskustelemalla on mahdollista raivata esteitä tai kuviteltuja esteitä opiskelijoiden työllistymisen tieltä”, hän vakuuttaa.

Mika kertoo, että työnantajan yleinen syy kieltäytyä työssäoppijasta on aikaisempi huono kokemus. Onneksi sekin on harvinaista. ”Minut oikeastaan aina yllättää, miten lojaaleja työnantajat ovat ja antavat opiskelijoillemme mahdollisuuksia. Ovi jätetään yleensä auki, vaikka kaikki ei menisikään putkeen tai työssäoppimisjakso jopa keskeytyisi. Tahtotilaa kyllä on”, hän kiittelee.

Onnistumisen elämyksiä Pauliina ja Mika kertovat kokevansa matkan varrella useinkin, kun opiskelijat pääsevät ylittämään itsensä työelämässä, ja kun palaute työnantajalta on myönteisiä. ”Tämän suuntaiset yllätykset ovat aina mukavia”, Mika vahvistaa. ”Aina opiskelijan työelämävalmiudet eivät ole täydelliset, mutta jaksojen aikana tapahtuu myönteistä kehittymistä”.

”Opiskelijoillamme on aivan upeita kasvutarinoita”, Pauliina lisää. ”Lähtötilanne voi olla se, että opiskelija ei uskalla mennä yksin työpaikkaan. Tuen turvin hän kuitenkin kasvaa ja myös ammatillisuus vahvistuu. Itse törmään viikoittain lähimarketissa entisiin opiskelijoihimme, jotka tekevät työtä hymyssä suin, ihan ammattilaisina,” hän iloitsee.

Luovissa kannetaan vastuuta sekä opiskelijoista että työelämäsuhteista

Mikä sitten muuttuu vuoden vaihteen jälkeen Mikan, Pauliinan ja muiden luovilaisten työssä?  ”Tietenkin yksilölliset polut lisääntyvät, mutta niitähän meillä on jo nyt. Osaamisperusteisuus näkyy tälläkin hetkellä hyvin, jatkossa vielä vahvemmin”, Pauliina kertoo. ”Varmaa on, että työelämäyhteistyö pääsee näkyvämpään rooliin”, jatkaa Mika. Jatkossa opintoja viedään työpaikoille yhä enemmän. Siksi tarvitsemme lisää työelämäkumppaneita ja aitoja työelämän oppimisympäristöjä”, hän korostaa.

Viime aikoina on keskusteltu paljon siitä, mitä kasvavat opiskelijamäärät tarkoittavat työpaikkojen kannalta. Pauliina ja Mika ovat yhtä mieltä siitä, että huolta ei ole syytä kantaa: ”Meillä voi kyllä luottaa siihen, että työelämässä tapahtuva oppiminen on aina suunniteltua ja tarkoituksenmukaista. Meillä Luovissa on vankka asiantuntemus opiskelijan valmiuksien ja vahvuuksien mukaisten työpaikkojen ja työtehtävien kartoittamiseen ja räätälöinteihin. Erityisoppilaitoksena meillä on myös hyvät resurssit ja osaaminen opiskelijoiden ohjaamiseen.” Jos jotakin pulmia työpaikalla ilmaantuu, on työnantajalla aina henkilö, kehen ottaa yhteyttä. Lisäksi opettaja, ohjaajat että työhönvalmentajan tekevät säännöllisiä työpaikkakäyntejä. ”Ei meillä ole vara menettää yhtään työpaikkaa. Senkin vuoksi kyllä huolehdimme hyvästä yhteistyöstä ja olemme vastuullisia toimijoita,” Mika ja Pauliina tähdentävät yhdestä suusta.

Luovissa on siis osaavaa ja ammattitaitoista henkilöstöä sekä opiskelijoina motivoituneita osaajia monenlaisine vahvuuksineen. ”Meillä on homma on hallussa työelämän suuntaan, ja tulevaisuuden vaatimuksiin ja mahdollisuuksiin on tartuttu hyvissä ajoin,” vakuuttaa Mika. ”Haluatko sinä olla mukana tekemässä tulevaisuutta yhdessä meidän kanssamme?”

Jos teillä on tilaa monenlaisille osaajille, ja intoa raivata työtä yhdessä meidän luovilaisten kanssa, tule mukaan Työn raivaajat! -kampanjaan. Jätä yhteystietosi tämän lomakkeen kautta, niin olemme yhteydessä. Kuka tahansa voi myös haastaa mukaan yrityksen, jossa erilaisuus on arvossaan. Tutustu sivuilla www.luovi.f/tyonraivaajat myös muihin tapoihin osallistua ja kannustaa.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.