Tietosuoja

Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietojen suojaamista. Tietosuojan tarkoituksena on osoittaa, milloin ja millä edellytyksillä henkilötietoja voidaan käsitellä. Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) on henkilötietojen käsittelyä sääntelevä laki, jota on sovellettu 25.5.2018 alkaen. Kansallinen tietosuojalaki täsmentää ja täydentää tietosuoja-asetusta ja sen kansallista soveltamista.

Henkilötiedot

Henkilötiedoksi määritellään kaikki sellaiset tiedot, joilla voidaan joko suoraan tai epäsuorasti tunnistaa luonnollinen henkilö. Rekisteröidyn eli sinun, jonka henkilötietoja käsittelemme, henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, henkilötunnus, osoitetiedot, opiskelijanumero, asiakasnumero, puhelinnumero, tilinumero ja työhistoriaasi liittyvät tiedot. Eri tehtävissä käsittelemme erilaisia henkilötietoja. Löydät rekisteröidyn informointi kohdasta tarkempaa tietoa siitä, millaisia henkilötietoja käsittelemme.

Tietosuojaperiaatteet

Rekisterinpitäjänä Ammattiopisto Luovi huolehtii siitä, että lainsäädännössä määriteltyjä tietosuojaperiaatteita noudatetaan henkilötietojen käsittelyssä.

Tietosuojaperiaatteiden mukaan henkilötietojasi on

 • käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi
 • kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten
 • kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden
 • päivitettävä aina tarvittaessa: epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai oikaistava viipymättä
 • säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten
 • käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti

Rekisteröidyn oikeudet

Saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Tarkastuspyyntö esitetään rekisteritietojen tarkastuspyyntö -lomakkeella kirjallisesti toimipaikoissamme (PDF-lomake aukeaa uuteen välilehteen).

Oikaista tietoja

Sinulla on oikeus vaatia, että oikaisemme sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Oikaisupyyntö esitetään joko käymällä toimipaikoissamme tai rekisteritietojen korjaamisvaatimus -lomakkeella kirjallisesti (PDF-lomake aukeaa uuteen välilehteen).

Poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi, jos emme enää tarvitse henkilötietojasi niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai perut suostumuksesi, jos se on ollut edellytys henkilötietojesi käsittelylle.

Rajoittaa tietojen käsittelyä

Voit pyytää meitä rajoittamaan sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä tietyissä tilanteissa esimerkiksi silloin, kun kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden.

Siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Voit myös halutessasi siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista.

Vastustaa tietojen käsittelyä

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä eli pyytää, että niitä ei käsiteltäisi ollenkaan. Kun tietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten, voit vastustaa käsittelyä ilman eri perusteluja.

Olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Sinulla on oikeus vaatia, että sinua koskevat päätökset tekee ihminen. Sinulla on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn.

Oikeus tehdä ilmoitus tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä ilmoitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja tietosuojasäännösten vastaisesti. 

Rekisteröitynä et voi käyttää kaikkia oikeuksia kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella käsittelemme henkilötietojasi.

Rekisteröidyn oikeuksiin sisältyviin pyyntöihin vastaamme ilman aiheetonta viivytystä, viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Jos rekisterinpitäjänä kieltäydymme sinun oikeuksiisi liittyvistä pyynnöistä, sille on oltava lainmukainen peruste.

Rekisteröidyn informointi

Ammattiopisto Luovin henkilörekisterien informaation rekisteröidylle voit lukea oheisen valikon sisällöistä. Saat lisätietoja esimerkiksi henkilötietojen käsittelystä, käsittelyn tarkoituksesta, oikeusperusteesta, tietolähteistä ja tietojen luovutuksesta.

Ammatillisen koulutuksen hakijarekisteri

Rekisterin nimi

Ammatillisen koulutuksen hakijarekisteri

Rekisterinpitäjä

Hengitysliitto ry, Ammattiopisto Luovi
PL 389, 90101 Oulu

040 319 3000

etunimi.sukunimi@luovi.fi

Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

Seija Karvonen, koulutustoiminnan johtaja

Merja Niskanen, tietosuojavastaava, tietosuoja@hengitysliitto.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja lainmukaisuus

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on ammatillisen koulutuksen opiskelijavalinnan järjestäminen.

Rekisterin käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.

Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017

Rekisterin henkilötietoryhmät

Rekisterissä ylläpidetään ammatilliseen koulutukseen tutustumaan, koulutuskokeiluun, opiskelijaksi hakevien henkilötietoja sekä erityiseen ja vaativaan erityiseen tukeen liittyviä tietoja.

Tutustujan ja koulutuskokeilijan yksilöinti- ja yhteystiedot (nimi, henkilötunnus, osoite, asuinkunta, puhelinnumero, sähköpostiosoite) sekä muut tutustumis- ja koulutuskokeilujakson toteuttamiseen liittyvät tiedot

Hakijan yksilöinti- ja yhteystiedot (nimi, henkilötunnus, osoite, kotikunta, puhelinnumero, sähköpostiosoite, äidinkieli)  sekä opiskelijavalintaan liittyvät tiedot

Huoltajien ja yhteistyötahojen yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Tutustujan, koulutuskokeilijan, hakijan ja huoltajien antamat tiedot mukaan lukien vaativan erityisen tuen päätökseen tarvittavat liitteet

Hakijan Opintopolussa tallentamat tiedot opintoihin hakeutumisvaiheessa (Opetushallituksen opiskelijavalintarekisteri)

Yhteistyötahojen antamat tiedot

Henkilötietojen vastaanottajat ja säännönmukaiset luovutukset

Kulloinkin pyydetyt koulutuksen arvioinnin, kehittämisen, tilastoinnin ja seurannan tiedot Opetus- ja kulttuuriministeriölle ja Opetushallitukselle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Henkilötietojen säilytys toteutetaan rekisterinpitäjän arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisterinpitäjä ei tee automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä eikä profilointia käsittelemiensä henkilötietojen perusteella.

Ammatillisen koulutuksen opiskelijahallintorekisteri

Rekisterin nimi

Ammatillisen koulutuksen opiskelijahallintorekisteri

Rekisterinpitäjä

Hengitysliitto ry, Ammattiopisto Luovi
PL 389, 90101 Oulu
puh. 040 319 3000
etunimi.sukunimi@luovi.fi

Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

Seija Karvonen, koulutustoiminnan johtaja
Merja Niskanen, tietosuojavastaava, tietosuoja@hengitysliitto.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja lainmukaisuus

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on ammatillisen koulutuksen tai tutkinnon suorittamisen järjestäminen.
Rekisterin käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen ja osin rekisteröidyn suostumus.

 • Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017
 • Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 532/2017
 • Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013

Rekisterin henkilötietoryhmät

Rekisterissä ylläpidetään ammatilliseen koulutuksessa opiskelevien henkilötietoja sekä opintojen suorittamiseen, erityiseen ja vaativaan erityiseen tukeen liittyviä tietoja.

 • Opiskelijan yksilöinti- ja yhteystiedot (nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, asuinkunta, kotikunta, kansalaisuus, äidinkieli, sukupuoli)
 • Koulutuksen järjestämiseen liittyvät opiskelijatiedot, henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa koskevat tiedot, opintojen suoritus- ja arviointitiedot sekä muut koulutuksen järjestämiseen liittyvät tiedot
 • Huoltajien ja yhteistyötahojen yhteystiedot
 • Työpaikkaohjaajien ja -arvioijien yhteystiedot
 • Henkilöstön perustiedot

Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

 • Opiskelijan ja huoltajien antamat tiedot mukaan lukien vaativan erityisen tuen päätökseen tarvittavat liitteet
 • Yhteistyötahojen antamat tiedot
 • Opetushallituksen Opintopolusta siirretyt tiedot opintoihin hakeutumisvaiheessa
 • Opiskeluoikeuden peruuttamiseen ja palauttamiseen liittyvät tiedot SORA-säädösten perusteella muilta oppilaitoksilta

Henkilötietojen vastaanottajat ja säännönmukaiset luovutukset

 • Kulloinkin pyydetyt koulutuksen arvioinnin, kehittämisen, tilastoinnin ja seurannan tiedot Opetus- ja kulttuuriministeriölle, Opetushallitukselle ja Tilastokeskukselle
 • Opiskelijan opintosuoritukset ja opiskeluoikeudet Opetushallitukselle (KOSKI-tietopalvelu)
  • Luovi on vastuussa siitä, että tietovarantoon siirretyt tiedot rekisteröityjen opiskelijoiden opiskeluoikeuksista ovat koko ajan oikein ja vastaa myös rekisteröidyn oikeudesta tietojen oikaisemiseen.
  • Opetushallitus vastaa muista kuin Luovin vastuulla olevista yleisessä tietosuoja-asetuksessa rekisterinpitäjälle säädetyistä velvollisuuksista sekä KOSKI-palvelun teknisestä toiminnasta ja siitä, että Luovilla on mahdollisuus tallentaa tiedot KOSKI-palveluun oikein.
  • Molemmat vastaavat siitä, että tietoja käsitellään vastuullisesti ja tietosuojaperiaatteet huomioon ottaen.
 • Opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman tiedot Opetushallitukselle (eHOKS-tietopalvelu)
 • Opiskelijoiden läsnäoloon ja opintosuorituksiin liittyvät tiedot työvoimapalvelulle ja vakuutusyhtiölle
 • Opiskelijoiden yksilöintitietojen päivittäminen opetusverkon käyttäjätunnushallintaan
 • Opiskelijoiden yksilöinti- ja yhteystietojen siirto opiskeluterveydenhuoltoon
 • Opiskelijoiden yksilöinti- ja yhteystietojen siirto ruokailujen laskutukseen
 • Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden opiskeluoikeuden peruuttamiseen ja palauttamiseen liittyvät tiedot SORA-säännösten perusteella Valviraan

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Henkilötietojen säilytys toteutetaan rekisterinpitäjän arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisterinpitäjä ei tee automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä eikä profilointia käsittelemiensä henkilötietojen perusteella.

Ammatillisen koulutuksen opiskeluhuoltorekisteri

Rekisterin nimi

Ammatillisen koulutuksen opiskeluhuoltorekisteri

Rekisterinpitäjä

Hengitysliitto ry, Ammattiopisto Luovi
PL 389, 90101 Oulu
puh. 040 319 3000
etunimi.sukunimi@luovi.fi

Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

Riina Karvonen, opiskelija-asiainpäällikkö
Merja Niskanen, tietosuojavastaava, tietosuoja@hengitysliitto.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja lainmukaisuus

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisen monialaisen yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestäminen ja toteuttaminen.

Rekisterin käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.

Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013

Rekisterin henkilötietoryhmät

Opiskelijoiden yksilökohtaiset opiskeluhuoltokertomukset sekä muut yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon liittyvissä tehtävissä laaditut tai saadut yksittäisiä opiskelijoita koskevat asiakirjat.

Opiskeluhuoltokertomukseen kirjataan:

1) nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä alaikäisen tai muutoin vajaavaltaisen opiskelijan huoltajan tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot

2) asian aihe ja vireille panija

3) opiskelijan tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet

4) tiedot asian käsittelystä opiskeluhuoltoryhmän kokouksessa, kokoukseen osallistuneet henkilöt ja heidän asemansa, kokouksessa tehdyt päätökset, päätösten toteuttamissuunnitelma sekä toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot

5) toteutetut toimenpiteet

6) kirjauksen päivämäärä sekä kirjauksen tekijä ja hänen ammatti- tai virka-asemansa

Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

 • Opiskelijan antamat tiedot
 • Opiskelijan huoltajien antamat tiedot
 • Yksilökohtaisen opiskeluhuollon monialaisen asiantuntijaryhmän jäsenet
 • Opiskelijan opiskeluun liittyvät tiedot opiskelijahallinto-järjestelmistä
 • Yksilökohtaisen opiskeluhuollon tapaamisissa eri alojen ammattilaisten (kuraattori, psykologi ja opiskeluterveydenhuolto) antamat tiedot

Henkilötietojen vastaanottajat ja säännönmukaiset luovutukset

Opiskeluhuoltokertomuksen tietoja ei luovuteta ilman asianomaisen henkilön yksilöityä suostumusta taikka tiedon luovuttamiseen oikeuttavaa lain säännöstä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Henkilötietojen säilytys toteutetaan rekisterinpitäjän arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisterinpitäjä ei tee automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä eikä profilointia käsittelemiensä henkilötietojen perusteella.

Asiakas- ja sidosryhmärekisteri

Rekisterin nimi

Asiakas- ja sidosryhmärekisteri

Rekisterinpitäjä

Hengitysliitto ry, Ammattiopisto Luovi
PL 389, 90101 Oulu
puh. 040 319 3000
etunimi.sukunimi@luovi.fi

Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

Elina Koskela, markkinointipäällikkö
Merja Niskanen, tietosuojavastaava, tietosuoja@hengitysliitto.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja lainmukaisuus

Rekisterin käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.

Rekisterin henkilötietoryhmät

Nimi, tehtävänimike, yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköpostiosoite)
Organisaatio, yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköpostiosoite)

Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

Henkilötietojen vastaanottajat ja säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan opiskelijahallinnon tietojärjestelmään tiedostosiirtona.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen tässä selosteessa kuvattua käyttötarkoitusta varten.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisterinpitäjä ei tee automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä eikä profilointia käsittelemiensä henkilötietojen perusteella.

Asiantuntijapalveluiden asiakas- ja asiantuntijarekisteri

Rekisterin nimi

Asiantuntijapalveluiden asiakas- ja asiantuntijarekisteri

Rekisterinpitäjä

Hengitysliitto ry, Ammattiopisto Luovi
PL 389, 90101 Oulu
puh. 040 319 3000
etunimi.sukunimi@luovi.fi

Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

Tarja Järvi, koulutuskoordinaattori
Merja Niskanen, tietosuojavastaava, tietosuoja@hengitysliitto.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja lainmukaisuus

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on koulutuksen järjestäjän järjestämisluvan mukaiset erityisen tuen kehittämis-, ohjaus- ja tukitehtäviin liittyvät asiantuntijapalveluiden täydennyskoulutusten järjestäminen.

Rekisterin käsittelyn oikeusperusteena on rekisteripitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen ja suostumus. Jos käsittely perustuu suostumukseen, niin rekisteröity voi perua suostumuksen ilmoittamalla siitä sähköpostilla asiantuntijapalvelut@luovi.fi

Rekisterin henkilötietoryhmät

Asiantuntijapalveluiden järjestämiin koulutuksiin ilmoittautuvan henkilön

 • yksilöintitiedot (nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, työtehtävä, organisaatio)
 • erityisruokavaliot
 • Opetushallituksen ohjeistuksen mukaisesti kerättävät henkilötiedot (sukupuoli, ikä, työkokemus, työpaikan sijaintimaakunta, äidinkieli, kouluaste, tehtävä)
 • Aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaisesti kerättävät henkilötiedot Erkkaa verkossa -luennoista (edellä mainittujen lisäksi asumisalue, asuinpaikkakunta)

Asiantuntijana toimivan henkilön

 • yksilöintitiedot (nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, valokuva, työtehtävä, organisaatio, koulutus, työkokemus, asiantuntijakokemus)

Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity itse antaa tiedot.

Henkilötietojen vastaanottajat ja säännönmukaiset luovutukset

 • Opetushallitukselle pyydetyt tiedot anonyymisti koottuna tilastona
 • Aluehallintovirastolle pyydetyt tiedot anonyymisti koottuna tilastona
 • Kouluttajalle tarvittavat tiedot (nimi, sähköpostiosoite, organisaatio, työtehtävä)
 • Koulutuksen tarjoiluun liittyvät tiedot tarjoilun järjestäjälle

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Henkilötietoja säilytetään hankkeen keston ajan korkeintaan 2 vuotta. Rahoittajalle toimitettavat tilastotiedot säilytetään anonymisoituna tietona 6 vuotta.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisterinpitäjä ei tee automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä eikä profilointia käsittelemiensä henkilötietojen perusteella.

Kameravalvonnan henkilörekisteri

Rekisterin nimi

Kameravalvonnan henkilörekisteri

Rekisterinpitäjä

Hengitysliitto ry
Oltermannintie 8, 00621 Helsinki
puh. 020 757 5000

Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

Harri Hamm, työsuojelu- ja turvallisuuspäällikkö, harri.hamm@luovi.fi
Merja Niskanen, tietosuojavastaava, tietosuoja@hengitysliitto.fi
Riitta Turunen, tietosuojavastaava, tietosuoja@hengitysliitto.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja lainmukaisuus

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on

 • henkilöturvallisuuden varmistaminen
 • omaisuuden suojaaminen
 • yleistä turvallisuutta vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen ja selvittäminen
 • työtapaturman tai työturvallisuudelle uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittäminen

Rekisterin käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen, yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttäminen.

Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017
Työsopimuslaki 55/2001
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 759/2004

Rekisterin henkilötietoryhmät

Kameravalvonnan piiriin kuuluvissa tiloissa ja piha-alueilla tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden kuva-aineisto mukaan lukien tallennusaika ja -paikka.

Kameravalvonnasta ilmoitetaan näkyvällä tavalla ”Tallentava kameravalvonta” –tyyppisillä kylteillä.

Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Kameravalvonnan piiriin kuuluvien kameroiden välittämä kuva-aineisto.

Henkilötietojen vastaanottajat ja säännönmukaiset luovutukset

Ei tietojen säännönmukaista luovutusta. Rikosepäilytapauksissa tiedot voidaan luovuttaa poliisille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Rekisterin tietoja säilytetään keskimäärin neljä viikkoa, ellei ole kameravalvonnan tarkoituksen toteuttamisesta johtuvaa erityistä syytä (esimerkiksi rikostapaus) säilyttää tietoja pidempää aikaa.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisterinpitäjä ei tee automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä eikä profilointia käsittelemiensä henkilötietojen perusteella.

Kulunvalvontarekisteri

Rekisterinpitäjä

Hengitysliitto ry
Oltermannintie 8, 00621 Helsinki
020 757 5000

Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

Harri Hamm, työsuojelu- ja turvallisuuspäällikkö, harri.hamm@hengitysliitto.fi
Merja Niskanen, tietosuojavastaava, tietosuoja@hengitysliitto.fi
Riitta Turunen, tietosuojavastaava, tietosuoja@hengitysliitto.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja lainmukaisuus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on rekisterinpitäjän kiinteistöissä oleskelevien turvallisuuden varmistaminen, omaisuuden suojaaminen sekä turvallisuutta ja omaisuutta vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen ja selvittäminen.

Rekisteri sisältää avainten luovutuksen ja palautuksen hallinnan, sähköisten avainten ja kulkuoikeuksien hallinnan, ovien lukituksen ohjauksen ja reaaliaikaisen ovitapahtumien näytön kulunvalvontajärjestelmässä.

Rekisterin käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen (laki yksityisyyden suojasta työelämässä 759/2004, 3 § ja laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 80 §) tai sopimus.

Rekisterin henkilötietoryhmät

Rekisteriin tallennetaan henkilöstön, opiskelijoiden ja ulkopuolisten sidosryhmien kulkuoikeuksien hallintaan liittyviä tietoja.

Rekisteriin tallennetaan kuvallisen kulunvalvontakortin antamisen yhteydessä tarvittavat tiedot: Etunimi, sukunimi, kasvokuva, kortin tunniste, järjestelmän tunniste, organisaatio, kulkualue ja kortin voimassaoloaika.

Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot kerätään rekisteröidyltä, henkilöstön osalta myös henkilöstöhallinnosta ja kiinteistöjen ovissa olevien lukijalaitteiden kautta. Kun ovi avataan kortilla, tallentuvat kortin haltijaan liittyvät tiedot kulunvalvontajärjestelmään.

Henkilötietojen vastaanottajat ja säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta, vaan niitä käytetään vain tarvittaessa tilanteiden ja tapahtumien selvittelyyn. Tarvittaessa poliisitutkinnassa tarvittavia tietoja voidaan luovuttaa poliisiviranomaisille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Paperiaineisto säilytetään lukituissa tiloissa niin, ettei ulkopuolisilla ole niihin pääsyä.

Sähköisesti käsiteltävät henkilötiedot kulunvalvontajärjestelmässä on suojattu. Järjestelmän käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaisia ja järjestelmän käyttäjällä on pääsy vain työtehtävissään tarvitsemiinsa tietoihin.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Järjestelmässä olevien henkilöiden kulkemiseen liittyvät tiedot poistuvat kuuden kuukauden kuluttua. Kun kulunvalvontakortin voimassaolo on päättynyt tai käyttäjä on palauttanut kortin tai avaimen, käyttäjän henkilötiedot poistuvat kuukauden kuluessa.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Kiinteistöjen ovet aukeavat tiloissa kulkeville ennalta määriteltyjen kulkuoikeuksien mukaisesti kulunvalvontakorttia näytettäessä oven lukijalaitteelle.

Hanketoiminnan asiakasrekisteri

Rekisterin nimi

Hanketoiminnan asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Hengitysliitto ry / Ammattiopisto Luovi
PL 389, 90101 Oulu
puh. 040 319 3000
etunimi.sukunimi@luovi.fi

Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

Irene Konttinen, projektikoordinaattori
Merja Niskanen, tietosuojavastaava, tietosuoja@hengitysliitto.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja lainmukaisuus

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on hanketoiminnan asiakastietojen hallinta.

Rekisterin käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.

Rekisterin henkilötietoryhmät

Yhteistyökumppaneiden ja rahoittajien tiedot

 • nimi, titteli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, organisaatio

Hankkeiden työaikaseurantaan liittyvät tiedot

 • nimi, tehtävänimike, henkilönumero, sähköpostiosoite, työsuhteen kesto, työaika, kuukausipalkka, tuntipalkka, esimies, kotikustannuspaikka

Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Tiedostosiirtona henkilöstöhallinnon järjestelmästä hankkeiden työaikaseurantaan liittyvät tiedot kerran vuorokaudessa.

Henkilötietojen vastaanottajat ja säännönmukaiset luovutukset

Tiedostosiirtona taloushallinnon järjestelmään tarvittavat tiedot kerran kuukaudessa.
Rahoittajille luovutetaan tarvittavat tiedot rahoittajan ohjeiden mukaan salattuna.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Rahoittajien ohjeiden mukaan tai enintään 10 vuotta projektin päättymisestä.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisterinpitäjä ei tee automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä eikä profilointia käsittelemiensä henkilötietojen perusteella.

Työnhakijarekisteri

Rekisterin nimi

Työnhakijarekisteri

Rekisterinpitäjä

Hengitysliitto ry / Ammattiopisto Luovi
PL 389, 90101 Oulu
puh. 040 319 3000
etunimi.sukunimi@luovi.fi

Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

Lotta Vuorma, henkilöstöasiantuntija
Merja Niskanen, tietosuojavastaava, tietosuoja@hengitysliitto.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja lainmukaisuus

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on ylläpitää henkilötietoja rekrytointiin liittyen.

Rekisterin käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.

Rekisterin henkilötietoryhmät

Työnhakijan yksilöintitiedot

 • Nimi, sähköposti, puhelin, muu mahdollinen yksilöintitieto

Työnhakijan muut tiedot itsestään

 • Koulutus- ja työkokemustiedot, muut työnhakuun liittyvät tarpeelliset tiedot sekä mahdolliset videohaastattelu- ja henkilöarviointitestitiedot

Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity ilmoittaa tietonsa itse täyttäessään työpaikkahakemuksen ja osallistuen mahdolliseen videohaastatteluun tai henkilöarviointitestiin.

Henkilötietojen vastaanottajat ja säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Tietoja säilytetään 24 kk rekrytointiprosessin päättymisen jälkeen.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisterinpitäjä ei tee automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä eikä profilointia käsittelemiensä henkilötietojen perusteella.

Verkko-oppimisympäristörekisteri

Rekisterin nimi

Verkko-oppimisympäristörekisteri

Rekisterinpitäjä

Hengitysliitto ry, Ammattiopisto Luovi
PL 389, 90101 Oulu
puh. 040 319 3000
etunimi.sukunimi@luovi.fi

Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

Seija Karvonen, koulutustoiminnan johtaja
Merja Niskanen, tietosuojavastaava, tietosuoja@hengitysliitto.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja lainmukaisuus

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvan oppimisen todentamisen, yksilöllisten oppimispolkujen luonnin ja oppimisen kehittymisen seurannan sekä analysoinnin toteuttaminen.

Rekisterin käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.

Rekisterin henkilötietoryhmät

Opiskelijat

 • Nimi, käyttäjätunnus, oppilaitoksen käyttämä opiskelijanumero, suomalainen oppijanumero, opiskelijaryhmätieto, sijaintitiedot, kuva, yhteystiedot (sähköpostiosoite)

Henkilöstö

 • Nimi, käyttäjätunnus, kuva, yhteystiedot (sähköpostiosoite)

Työpaikkaohjaajat

 • Nimi, käyttäjätunnus, kuva, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite)

Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyn eli käyttäjän itse antamat tiedot.

Henkilötietojen vastaanottajat ja säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Opiskelijan tietoja säilytetään lukuvuoden ajan. Henkilöstön ja työpaikkaohjaajan tietoja säilytetään niin kauan kuin he tarvitsevat palvelua työtehtävissään.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisterinpitäjä ei tee automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä eikä profilointia käsittelemiensä henkilötietojen perusteella.

KOSKI-palvelun yhteisrekisterinpitäjyys

KOSKI on lakisääteinen opetuksen ja koulutuksen tietovaranto, jota säätelee laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017, 2 luku). Koulutuksen järjestäjät ja Opetushallitus ovat tietovarannon yhteisrekisterinpitäjiä.

 • Opetushallitus vastaa tietovarannon yleisestä toiminnasta sekä teknisestä käyttöyhteydestä tietojen tallentamista, käsittelyä ja luovutusta varten.
 • Ammattiopisto Luovi vastaa tallentamiensa tietojen täsmällisyydestä ja rekisteröidyn oikeudesta tietojen oikaisemiseen.
 • Opetushallitus vastaa muista yleisessä tietosuoja-asetuksessa rekisterinpitäjälle säädetyistä velvollisuuksista.

Lue lisää: Opintopolku.fi: KOSKI-palvelun tietosuojaseloste

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava Merja Niskanen, tietosuoja@hengitysliitto.fi

Tietoturva

Ammattiopisto Luovin julkisten verkkopalveluidemme käyttö on anonyymiä, eikä sivuston käyttäjistä kerätä automaattisesti tunnistettavaa tietoa. Emme tallenna käyttämissämme Chat-palveluissa käytyjä keskusteluja.

Lähettäessäsi tietoja sähköpostitse, emme vastaa käyttämäsi sähköpostin tietoturvasta. Suojaamattomalla sähköpostilla tai verkkolomakkeella ei kannata lähettää luottamuksellisia tai arkaluonteisia henkilötietoja, kuten henkilötunnusta, terveystietoja tai pankkitilin numeroa.

Evästeet

Ammattiopisto Luovi käyttää evästeitä* kehittääkseen verkkosivustojensa käyttökokemusta, toimivuutta ja markkinointia. Hyväksyt evästeiden käytön jatkamalla sivustojen selaamista. Keräämme Google Analyticsin avulla tilastotietoa mm. sivustojen kävijämääristä ja suosituista sisällöistä.

*Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle, kun hän vierailee sivustossa. Evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja eikä niiden avulla voida suorittaa ohjelmia tai tallentaa viruksia käyttäjän tietokoneelle. Mikäli haluat poistaa evästeitä selaimesi muistista, voit poistaa ne käyttämäsi selaimen asetuksien kautta.

Luovi.fi -sivustolla käytetään Facebook-pikseliä, joka tarkoittaa sivuilla olevaa evästettä, jonka avulla kohdennetaan markkinointia Facebookissa. Pikseli mahdollistaa mainoksien näyttämisen juuri oikeille ihmisille ja kohderyhmien luomisen mainontaa varten. Pikseli ei yksilöi kävijöitä henkilöinä, vaan kävijät pysyvät anonyymeinä Luovi.fi -sivuston ylläpitäjille. Facebook-käyttäjä voi halutessaan muokata omia mainosasetuksiaan Facebookin käyttäjätilillään.

Lisätietoja (Facebook-linkit aukeavat uuteen välilehteen): https://developers.facebook.com/docs/privacy ja https://www.facebook.com/business/gdpr

Muuta evästehyväksyntääsi