Hae opiskelemaan

Luovi on Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos. Järjestämme koulutusta vaativaa erityistä tukea opinnoissaan tarvitseville.

Luovissa voit opiskella valmentavassa koulutuksessa sekä suorittaa ammatillisia perustutkintoja. Luovi voi olla sinulle sopiva opiskelupaikka, jos tarvitset opinnoissa yksilöllistä tukea ja ohjausta. 

Voit hakea opiskelijaksi Luoviin kahdella eri tavalla:

 • jatkuvassa haussa ympäri vuoden
 • yhteishaussa 20.2.-19.3.2024.

Yhteishaku 20.2.-19.3.2024

Oletko päättämässä peruskoulun keväällä? Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaku on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät ole perusopetuksen jälkeen suorittaneet ammatillista tutkintoa, lukion oppimäärää tai korkeakoulututkintoa.

Näin haet yhteishaussa

Katso hakemisen kaikki vaiheet 1-6 sivuilla olevista nuolista.

Jatkuva haku

Oletko ilman opiskelupaikkaa tai opintosi ovat jääneet kesken? Puuttuuko sinulta ammatillinen koulutus tai haluatko vaihtaa toisesta oppilaitoksesta opiskelemaan Luoviin? Voit hakea Luoviin jatkuvassa haussa.

Jatkuva haku on valintasi myös, jos haluat suorittaa ammatillisen perustutkinnon oppisopimuskoulutuksena.

Katso jatkuvassa haussa olevat koulutukset:

Näin haet jatkuvassa haussa

Katso hakemisen kaikki vaiheet 1-6 sivuilla olevista nuolista.

Opiskelupaikan osoittaminen oppivelvolliselle

Jos oppivelvollisella ei ole opiskelupaikkaa, asuinkunta voi osoittaa hänelle opiskelupaikan Luovin valmentavasta koulutuksesta (tutkintokoulutukseen valmentava koulutus TUVA tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus TELMA).

Lisätietoja hakemuksen liitteistä ja opiskelijavalinnasta

Muista toimittaa hakemuksen liitteet, jos

 • haet opiskelemaan
 • haet koulutuskokeiluun tai tutustumispäiville

Voit toimittaa hakemuksen liitteet Luoviin kahdella tavalla. Jos haet opiskelemaan jatkuvassa haussa, haet koulutuskokeiluun tai tutustumispäiville, voit liittää liitteet hakulomakkeelle myös hakemuksen täyttämisen yhteydessä.

Lähetä tietoturvallisesti sähköisellä lomakkeella.
Pääset Wilman lomakkeelle alla olevasta painikkeesta. Et tarvitse tunnuksia. Lomake aukeaa uuteen välilehteen.

Lähetä postitse osoitteeseen:
Ammattiopisto Luovi, Haku- ja neuvontapalvelut, PL 389
90101 Oulu

Opiskelijavalinnan liitteet

Toimita liitteenä vähintään yksi ajantasainen asiantuntijan lausunto vaativan erityisen tuen tarpeesta. Esimerkiksi:

 • Erityisen tuen suunnitelma, kuten HOJKS tai HOKS
 • Terveydentilaa tai toimintakykyä kuvaava asiantuntijalausunto, mikäli tuen tarve opinnoissa johtuu terveydellisistä syistä tai muusta toimintarajoitteesta

Lisäksi:

 • Aikaisemmat koulu- ja opiskelutodistus-jäljennökset
 • Työtodistukset (jos haet jatkuvassa haussa)

Lisätietoja tarvittavista liitteistä

Toimita hakemuksen liitteeksi vähintään yksi (1) asiantuntijan laatima ajantasainen lausunto tai selvitys tuen tarpeesta opinnoissasi.

Liite voi olla esimerkiksi joku alla olevista vaihtoehdoista:

 • peruskoulussa laadittu HOJKS, tehostetun tuen oppimissuunnitelma, siirto-HOJKS tai muu tiedonsiirtolomake, pedagoginen selvitys
 • opinto-ohjaajan, erityisopettajan tai opiskeluhuollon lausunto, joka on laadittu esimerkiksi RUORI-asiantuntija-arviointia tai RUORI-ohjauskeskustelulomaketta käyttäen
 • HOKS, erityisen tuen suunnitelma
 • terveydentilaa ja toimintakykyä kuvaava lääkärin B- tai C-lausunto, mikäli tuen tarve opinnoissa johtuu terveydellisistä syistä
 • psykologin tai terapeutin lausunto
 • toimintakykyarvio, kuntoutusselvitys
 • kuntoutus- tai palvelusuunnitelma
 • lausunto maahanmuuttajataustaisen hakijan erityisen tuen tarpeesta.

Aikaisemmat koulu- ja opiskelutodistukset

 • perusopetuksen päättötodistus (perusopetuksen päättävän ei tarvitse toimittaa hakemuksen liitteeksi 9. luokan välitodistusta eikä päättötodistusta)
 • valmentavan koulutuksen todistukset
 • tutkintotodistukset (kaikki tutkintotodistuksen sivut, myös takasivu)
 • opintosuoritusotteet ja opintokortit
 • muut mahdolliset opiskelutodistukset (sisältäen muun muassa vapaan sivistystyön koulutukset, avoimet korkeakouluopinnot ja korttikoulutukset)

Työtodistukset

 • jos haet jatkuvassa haussa

Aikaisemmin Luoviin toimitetut liitteet

Jos toimitit tutustumispäiviä, koulutuskokeilua tai opiskelijavalintaa varten liitteitä Luoviin, samoja liitteitä ei tarvitse toimittaa uudelleen. Jos tuen tarpeeseen on tullut muutoksia tai sinulle on laadittu uusia lausuntoja tai selvityksiä, toimita ne liitteeksi. Luoviin toimitettuja hakemuksen liitteitä säilytetään yksi vuosi ja kuluva vuosi.

Lisätietoja liitteiden toimittamisesta

 • Yhdet liitteet riittävät, vaikka hakisit useampaan Luovin koulutukseen
 • Toimita liitteistä kopiot (ei alkuperäisiä liitteitä)
 • Jos toimitat liitteitä postitse, älä nido liitteitä yhteen
 • Jos toimitat liitteitä sähköisesti, toimita liitteet pdf-tiedostona. Voit myös ottaa puhelimen kameralla selkeät kuvat erillisistä dokumenteista.

 

Tietoa perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishausta ja valinnoista

 • Kevään 2024 yhteishaun hakuaika on 20.2.-19.3.2024.
 • Hakemuksen liitteiden toimitus Luoviin 26.3.2024 kello 15.00 mennessä.
 • Valintojen tulokset julkaistaan aikaisintaan 13.6.2024.
 • Opiskelupaikka otetaan vastaan viimeistään 27.6.2024.
 • Varasijat ovat voimassa 16.8.2024 asti.

Opiskelijavalinnan perusteet valmentavissa koulutuksissa ja ammatillisissa perustutkinnoissa

Luovin opiskelijavalinnassa käytämme yhdessä AMEO-verkostossa (ammatillisten erityisoppilaitosten kumppanuusverkosto) laadittuja opiskelijavalintakriteereitä. Valintakriteereitä täydentää pisteytys, joka edistää valintojen yhdenvertaisuutta ja helpottaa valintajärjestykseen asettamista​.

Opiskelijavalinnan yhteydessä tarkastelemme hakijakohtaisesti seuraavia opiskelijavalintakriteereitä ennen opiskelijavalintapäätöksen tekemistä:

Vaativan erityisen tuen tarve 

 • Opiskelijavalinnassa huomioidaan hakijat, jotka ovat oikeutettuja opinnoissaan ja työllistymisessään vaativaan erityiseen tukeen, ohjaukseen ja neuvontaan.

Tutkinnon tai koulutuksen soveltuvuus 

 • Valinnassa huomioidaan lisäksi hakijan opiskelu- ja toimintakyky haettavaan koulutukseen ja tutkintoon.

Vaativan erityisen tuen määrä

 • Erityisen tuen tarpeita opinnoissa voivat aiheuttaa esimerkiksi terveydelliset syyt, vamma, sairaus, oppimisvaikeudet tai sosiaaliset syyt.
 • Vaativan erityisen tuen tarpeen ja soveltuvuuden lisäksi arvioidaan, kuinka paljon hakija tarvitsee opinnoissaan yksilöllistä, laaja-alaista ja monipuolista oppimisen ja opiskelun tukea tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden saavuttamiseksi.

Koulutustausta  

 • Valinnassa ovat ensisijaisia nuoret, ilman ammatillista tutkintoa olevat hakijat. Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän.
 • Perustellusta syystä opiskelijaksi voidaan ottaa myös hakija, joka ei ole suorittanut edellä tarkoitettua oppimäärää, jos koulutuksen järjestäjä katsoo hakijalla muutoin olevan riittävät edellytykset opinnoista suoriutumiseen.

Kielitaito 

 • Hakijalla tulee olla riittävä suomen kielen taito osaamisen hankkimiseen kyseisessä tutkinnossa tai koulutuksessa. Mikäli hakija hakee suomenkielisen perusopetuksen päättötodistuksen perusteella, kielitaidon katsotaan olevan riittävän. Muissa tapauksissa kielitaitoa arvioidaan haastattelujen yhteydessä ja tarvittaessa hakijan esittämien todistusten tai kielitaitotestin perusteella.

Hakutoivejärjestys perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaussa 

 • Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaussa hakijalle, joka on asettanut hakulomakkeelle ensimmäiseksi hakutoiveeksi Luovin tutkinnon tai koulutuksen, annetaan lisäpiste kyseisestä hakutoiveesta.

Valintajärjestys 

 • Hyväksyttyjen opiskelijoiden valintajärjestys muodostuu hakijakohtaisen pistemäärän mukaan.​
 • Mikäli valintakriteerit täyttäviä yhdenvertaisia hakijoita on enemmän kuin koulutuksessa on aloituspaikkoja, valintajärjestys toteutetaan arpomalla.

Terveydentilavaatimukset

Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei yleensä saa olla este opiskelijaksi ottamisessa. Ammatillisissa tutkinnoissa voi kuitenkin olla tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, joiden tarkoituksena on edistää turvallisuutta opiskelussa ja myöhemmin työelämässä. Tämän lisäksi niin sanotuissa SoRa-tutkinnoissa on ammatillisen koulutuksen laissa (531/2017) määriteltyjä erityisiä turvallisuuteen tai terveydentilaan liittyviä vaatimuksia. Näitä tutkintoja ovat Ammattiopisto Luovissa:

 • Logistiikan kuljetuspalvelujen perustutkinto

Hakijalta pyydetään tarvittaessa ennen opiskelijaksi ottamispäätöstä tarkempi selvitys tai todistus terveydentilasta ja/tai toimintakyvystä terveydenhuollon ammattihenkilöltä. Tilanteissa, jossa hakija ei täytä SORA-säädösten mukaisia edellytyksiä, häntä ei voida valita opiskelijaksi. Tietojen salaaminen opiskelijavalinnan yhteydessä johtaa opiskeluoikeuden peruuttamiseen myöhemmin.

Kaikkien tutkintojen osalta on tärkeää, että hakija perehtyy ennen hakupäätöstä hakemaansa tutkintoon sekä siihen liittyviin suosituksiin sekä mahdollisiin vaatimuksiin. Keskeistä on pohtia, onko hakijalla tosiasialliset mahdollisuudet toimia opintoihin liittyvissä käytännön työtehtävissä kohtuullisin opiskeluhuollon tai muiden tukitoimien avulla. Jos hakija haluaa selvittää opiskelumahdollisuuksiaan hakemaansa tutkintoon, niin hänen kannattaa olla yhteydessä Ammattiopisto Luovin haku- ja neuvontapalveluihin tai terveydenhuollon ammattihenkilöön.

Mietityttääkö sinua jokin opintojen suunnitteluun liittyvä asia?

Mistä toimeentulo opiskelun aikana?

Opiskeluun voi hakea tukea ja rahoitusta esimerkiksi Kelalta:

Opiskeluun voi hakea tukea myös työttömyyskassasta tai vakuutuslaitokselta.

Jos olet työkyvyttömyyseläkkeellä, voit opiskella sillä.

Jos olet hakenut kuntoutusrahaa, sinun on mahdollista hakea myös odotusajan kuntoutusrahaa.

Tarvitsen opiskeluun henkilökohtaista ohjausta

 • Henkilökohtaista avustajaa opiskeluun haetaan kotikunnan vammaispalvelusta.

Asuminen opiskelupaikkakunnalla

Vaihtoehtoja asumiseen opiskelupaikkakunnalla voivat olla:

Matkustaminen opiskelupaikkakunnalle

 • Selvitä etukäteen pääsetkö kulkemaan julkisilla kulkuvälineillä Luoviin.
 • Onko sinulla oikeus kuljetuspalveluihin? Kuljetuspalvelun myöntää kotikunta.
 • Tutustu Sakki ry:n opiskelijajäsenyyteen. Kortti oikeuttaa matkahuollon ja VR:n opiskelija-alennuksiin.
 • Tutustu Kelan koulumatkatukeen, lisätietoja Kelan nettisivuilta (aukeaa uuteen välilehteen).

Miten saan järjestymään yksilölliset palveluni opiskelun aikana?

Suunnittele ennakkoon, miten kuntoutukselliset ja muut yksilölliset palvelut, esimerkiksi terapiat, tulkkipalvelut tai apuvälineasiat saadaan järjestymään. Myös työllistymiseen liittyviä palveluja ja tukia voi olla tarpeen selvittää jo hakeutumisvaiheessa. Voit pyytää meitä mukaan moniammatilliseen yhteistyöhön jo opintojen suunnitteluvaiheessa.

Lue lisää, linkit aukeavat uusiin välilehtiin.

Hakijan opas 2024:

Lue sähköistä opasta tai tilaa painettu versio.

Oletko opinto-ohjaaja tai koulutukseen ohjaava taho?

Olemme koonneet sivun opinto-ohjauksen tueksi. Sivulla on tärkeää tietoa esimerkiksi Luovista, hakeutumisesta ja vaativan erityisen tuen asioista hakeutumisessa ohjaamiseen.

Hakijan tietosuoja

Ota yhteyttä haku- ja neuvontapalveluihin

Annamme tietoa Luovista ja neuvomme hakeutumiseen liittyvissä yleisissä kysymyksissä. Esimerkiksi:

 • Luoviin tutustumisesta
 • Luoviin hakemisesta
 • hakemuksen liitteistä
 • hakuajoista

040 319 3000
info@luovi.fi

Palvelemme maanantaista torstaihin kello 9.00-15.00 ja perjantaisin kello 9.00-14.00.

Kysy lisää opoltamme:

 • Luovista ja koulutusvaihtoehdoista
 • ohjausta ja neuvontaa sopivan koulutuksen valintaan ja hakeutumiseen
 • mahdollisuudesta järjestää Luovin etäesittelyjä esimerkiksi opo-tunneille
 • ohjausta ja neuvontaa vaativan erityisen tuen tarpeen tunnistamiseen
 • RUORI-arvioinnin tekemisestä

Jaana Heikkinen, opinto-ohjaaja

040 319 3625
jaana.s.heikkinen@luovi.fi