Hyvä fiilis tehdään yhdessä!

Laadukkaan opetuksen ja ohjauksen lähtökohtana on toimiva vuorovaikutus opiskelijan ja opettajan tai ohjaajan välillä (Lerkkanen, 2014; Vanas, 2017). Voidaan jopa sanoa, että mikään ei toimi, jos vuorovaikutus ei toimi, eikä mikään ”työkalu”, menetelmä tai digisovellus korvaa puutteita inhimillisessä kohtaamisessa. Opiskelijoiden päivittäisistä, arkisista kohtaamisista ja oppilaitosyhteisön vuorovaikutussuhteista syntyy ilmapiiri, jossa mahdollistuvat sekä oppiminen että hyvinvointi (Lappalainen, Kuittinen & Meriläinen, 2008; Mitchell, 2014).

Erityisen tärkeitä myönteinen ilmapiiri ja hyvä vuorovaikutus ovat silloin, kun opiskelijalla on elämässään tai opinnoissaan erityisiä haasteita. Hyväksyvän ja kannustavan ilmapiirin ja yhteenkuuluvuuden tunteen on todettu useissa tutkimuksissa edistävän mm. opintojen läpäisyä (Ahola ym., 2015), opintoihin sitoutumista (Anderson ym., 2004; Reyes ym., 2012) sekä opinnoista suoriutumista (Mitchell 2014). Oppimisen kannalta luokan tunneilmapiirillä on lähes yhtä merkittävä vaikutus kuin oppilaan kyvyillä ja lahjakkuudella (Kautto-Knape, 2012).

 

Yhdessä tehden ja jakaen taakka kevenee

Missä tahansa työpaikalla, myös oppilaitoksessa, henkilöstön yhteistyö ja myönteinen keskinäinen vuorovaikutus edistävät työhyvinvointia, tehokkuutta, tuloksellisuutta, sitoutumista ja yhteisöllistä oppimista (Ahola ym., 2015; Gittell, Seidner & Wimbush, 2010; Sahlberg, 1997). Hyvä fiilis työyhteisössä heijastuu myös opiskelijoille välittävänä ja turvallisena oppimisilmapiirinä. Koulun aikuisten yhteistyö on niin ikään inklusiivisen, kaikille yhteisen koulutuksen lähtökohta (Alila, 2014). Myös reformin mukainen ammatillinen koulutus perustuu yhteistyöhön ja yhdessä tekemiseen oppilaitoksen sisällä, monialaisissa verkostoissa sekä työelämän kanssa (OKM, 2017).

Tunteet liittyvät vuorovaikutukseen, opettamiseen, oppimiseen ja koko kouluyhteisön toimintaan. Kaikki organisaatiot, myös koulut, ovat täynnä tunteita (Hargreaves, 2005). Tunteet motivoivat kaikkea toimintaa. Esimerkiksi innostus saa opettajat kehittämään ja toteuttamaan opetusta monipuolisesti sekä panostamaan työhönsä opiskelijan parasta ajatellen (Wenström, 2017). Myönteiset tunteet ovat myös oppimisen välttämätön edellytys, ja ne laajentavat ajattelua erityisesti luovuutta ja ongelmanratkaisua vaativissa tehtävissä (Fredcrickson, 2001). Työyhteisössä myönteiset tunteet ja toiminta voivat saada aikaan ”myönteisyyden kehän”, joka vahvistaa hyvinvointia ja auttaa kohtaamaan muutoksia.

 

”Hyvä opettaminen on ladattu myönteisillä tunteilla”

Opettajan oman hyvinvoinnin kannalta merkityksellistä on opiskelijatyössä ja siihen liittyvissä vuorovaikutussuhteissa onnistuminen (Hargreaves, 2005). Opiskelijat ja heidän innostumisensa ja onnistumisensa innostavat ja energisoivat myös opettajaa (Hargereaves, 2005; Wenström, 2017). Kiinnittämällä huomiota vuorovaikutukseen ja tunteisiin on mahdollista ennaltaehkäistä myös työrauhaongelmia, jotka ovat keskeinen opettajan työhyvinvointia heikentävä tekijä (Chang, 2013; Keller ym., 2014).

Hyvät tunne- ja vuorovaikutustaidot sekä yhteistyö ja sosiaalinen tuki ovat opettajan tärkeimpiä ammatillisia työkaluja, jotka mahdollistavat sekä työssä onnistumisen että oman ja opiskelijoiden hyvinvoinnin (Fiorilli ym., 2016). On esitetty, että tunne- ja vuorovaikutustaitoja taitoja tulisikin opettaa osana opettajankoulutusta ja täydennyskoulutusta (Kautto-Knape, 2012; Reyes ym., 2012; Vanas, 2017).

 

Hyvä fiilis! – tehdään yhdessä on Ammattiopisto Luovin koordinoima opetustoimen täydennyskoulutushanke, jossa edellä kuvattuihin teemoihin Luovin, Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuksen, Aseman Lapset ry:n sekä Emergy Oy:n yhteisin voimin.

Hyvä fiilis! – tehdään yhdessä -hankkeessa toteutetaan opetus- ja ohjaushenkilöstölle suunnattuja avoimia ja maksuttomia valmennuksia eri puolilla Suomea. Valmennuksissa tutustutaan tunne- ja vuorovaikutustaitoihin erilaisista näkökulmista ja viitekehyksistä käsin, alan huippuasiantuntijoiden luotsaamana. Lisäksi perehdytään siihen, miten oppilaitoksen työrauhaa, turvallisuutta ja pedagogista hyvinvointia voi edistää kohtaamisen ja vuorovaikutuksen keinoin. Tavoitteena on, että jokainen osallistuja löytää juuri itselleen sopivia tapoja vahvistaa vuorovaikutuksen laatua omassa opiskelijatyössään.

Tervetuloa kuuntelemaan Hyvä fiilis – tehdään yhdessä hankkeen aloituswebinaaria sekä ilmoittautumaan alueellisiin koulutuksiin Luovin www-sivujen kautta. Koulutukset soveltuvat sekä peruskoulun että toisen asteen opetus- ja ohjaushenkilöstölle.

Kirjoitus on alunperin julkaistu LinkedIn-palvelussa, jostsa löytyvät myös mainitut lähdeviitteet.  

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.