Peiliin katsomisen paikka

Laki ammatillisesta koulutuksesta määrää koulutuksen järjestäjän kurkistamaan peiliin säännöllisesti. Koulutuksen järjestäjän on arvioitava järjestämäänsä koulutusta, tutkintoja ja muuta toimintaa sekä kehitettävä toimintaansa jatkuvasti. Koulutuksen järjestäjän velvollisuus on osallistua ulkoisiin arviointeihin sekä julkaista arviointiensa keskeiset tulokset.

Luovi osallistui kuluvana vuonna useisiin erilaisiin arviointeihin. Näistä laajimmat olivat opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämä laatupalkintokilpailu sekä Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) koordinoima laadunhallintajärjestelmän itsearviointi.

Emme osallistu näihin arviointeihin pelkästä velvollisuuden tunnosta. Arviointien myötä voimme vakuuttua koulutuksemme laadukkuudesta opiskelijoiden ja työelämäasiakkaiden näkökulmasta. Arvioinnit auttavat kehittämään toimintaamme vastaamaan entistä paremmin vastaamaan opiskelijoiden ja työelämän tarpeita.

Tilaisuus kehittää toimintaa yhdessä opiskelijoiden ja työelämän kanssa

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu oli itsearvioinnin ja ulkoisen arvioinnin yhdistelmä. Laadimme ensin kirjallisen hakemuksen ja sen jälkeen ulkoinen arvioijaryhmä teki arviointikäynnin Luoviin. Laatupalkintokilpailun tämän vuotinen teema, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vahvistaminen ja oppimiserojen kaventaminen osui Luovin perustehtävän ytimeen. Haluamme tarjota jokaiselle opiskelijalle yhdenvertaiset mahdollisuudet kartuttaa osaamistaan ja löytää oma paikka maailmasta.

Laatupalkintokilpailu oli meille täydellinen tilaisuus pysähtyä ensin itse pohtimaan omia prosessejamme mutta myös saada ulkopuolinen näkemys siitä, miten olemme onnistuneet perustehtävässämme. Laatupalkintokilpailu, kuten moni muukin arviointi antaa myös tilaisuuden keskustella teemana olevista asioista suoraan eri henkilöstöryhmien, opiskelijoiden, työelämän edustajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Luovin toiminnan kehittäminen tapahtuu aina yhteistyönä.

Laadun jatkuva parantaminen

Arviointien taustalla on jokin kriteeristö tai standardi, johon omaa toimintaa peilataan. Arvioinnin lopputuloksena saadaan palauteraportti, johon on koottu keskeiset vahvuudet ja kehittämisen kohteet. Saadun palautteen perusteella sovitaan kehittämisen toimenpiteistä ja niiden toteutumisen seurannasta. Taustalla on laadun jatkuvan parantamisen ajatus: arviointeja tehdään kehittämistyön tueksi, jos ei arvioida ja kehitetä, organisaatio voi jopa taantua.

Laatupalkintokilpailun lopputulos on meille kaikille luovilaisille yhteisen juhlan paikka: opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Luoville ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon tunnustuksena esimerkillisestä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vahvistamisesta sekä laadunhallinnan kokonaisvaltaisuudesta. Tunnustus tuli jokaisen luovilaisen tekemästä arvokkaasta perustyöstä.