Luovissa toteutettiin sijoittumiskysely työvuonna 2022–2023 Luovista valmistuneille opiskelijoille. Sijoittumiskyselyn mukaan opiskelijoiden työllistyminen on hieman laskenut ja työttömyys noussut. Samaan aikaan työelämältä saamamme palaute on erinomaista ja työpaikkojen edustajat ovat olleet hyvin tyytyväisiä tekemäämme yhteistyöhön.

Kyselyn tulosten mukaan perustutkinnoista valmistuneista opiskelijoista 33 % oli palkkatyössä kyselyhetkellä. Erikoisammattitutkinnosta työllistymisaste on 93 %.

Työpaikat olivat aiempien vuosien tapaan pääasiassa niitä, joissa opiskelijat hankkivat osaamistaan jo opiskeluaikanaan. Koulutus- ja oppisopimuspaikkojen merkitys opiskelijan työllistymiselle on suuri: työpaikkajaksolla opiskelijalle tarjoutuu mahdollisuus näyttää osaamistaan ja aktiivisuuttaan työnantajille ja sen myötä työllistyä ensimmäiseen työpaikkaansa.

TUVA- ja TELMA-koulutuksista kohti jatko-opintoja ja hyvää elämää

Kyselyn tulosten mukaan tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta (TUVA) opiskelijoista 91 % jatkoi opiskelua. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavasta koulutuksesta (TELMA) palkkatyöhön työllistyi 5 % ja muuhun kuin palkkatyöhön työllistyi 37 % opiskelijoista.

Luovin henkilöstön tekemä työ on merkittävää valmentavan koulutuksen opiskelijoiden jatkosijoittumisissa: jatko-opintopaikat löytyvät pääasiassa koulutuskokeilujen kautta ja työpaikat useimmiten Luovin henkilöstön avulla.

Koko aineistossa työttömien opiskelijoiden osuus on kasvanut viime vuosina: vuonna 2021 työttömien osuus oli 29 %, vuonna 2022 36 % ja vuonna 2023 43 %. Työttömiin lasketaan mukaan myös aktiivitoimenpiteissä olevat työttömät.

Rekrytointivalmius puheeksi opiskelijan työpaikkajaksolla

Työpaikkaohjaajilta ja työpaikkojen edustajilta saamamme palaute on erinomaista. Työelämän edustajien näkemys yhteistyön toimivuudesta on työpaikkaohjaajien palautteessa 4,7 ja työpaikkapalautteessa 4,6, kun vastausasteikko on 1–5.

Palautteen mukaan työpaikoilla on hyvä valmius rekrytoida opiskelijoita ja koulutus vastaa työelämän osaamistarpeisiin. Me luovilaiset voisimme kiinnittää entistä enemmän huomiota siihen, että lähdemme rohkeammin keskustelemaan opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksista. Tuemme niin opiskelijaa kuin työnantajaa, jotta työ ja tekijä löytäisivät toisensa.

Palautteen perusteella yhteistyö työelämän ja Luovin opetus- ja ohjaushenkilöstön välillä on sujuvaa. Yhteydenpito on tiivistä opiskelijoiden koulutus- ja oppisopimusjaksoilla. Tuemme edelleen työpaikkaohjaajaa opiskelijan ohjaamisessa työpaikalla.

Valmistuneiden opiskelijoiden jatkosijoittumista seurataan ammatillisissa erityisoppilaitoksissa sijoittumiskyselyllä. Seuranta toteutetaan haastattelemalla edellisen puolen vuoden aikana valmistuneita opiskelijoita ja selvittämällä heidän jatkosijoittumisen tilannettaan ja siihen vaikuttaneita tekijöitä.

Työelämäpalautetta työpaikkaohjaajilta ja työnantajien edustajilta olemme keränneet Opetushallituksen koordinoimana 1.7.2021 alkaen. Palautteen keruu on kytketty opiskelijoiden työelämässä oppimisen jaksoihin. Työelämäpalaute on osa koulutuksen järjestäjän saamaa vaikuttavuusrahoitusta.

Tutustu kyselyjen tuloksiin Luovi-laatu -sivulla: