Hyvä fiilis – tehdään yhdessä

Hyvinvoiva ja turvallinen oppilaitos rakentuu vuorovaikutuksesta, kohtaamista ja tunteista, joita jokainen opetus- tai ohjaustyössä toimiva tarvitsee. Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa koko opetustoimen henkilöstön tunne- ja vuorovaikutusosaamista sekä hyvinvointi- ja turvallisuusosaamista. 

Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Tulokset

Hankkeen toimenpiteillä vahvistettiin opetustoimen henkilöstön valmiuksia lasten ja nuorten kohtaamiseen, ryhmänhallintaan, yhteistoiminnalliseen, osallistavaan ja oppilaita aktivoivaan työskentelyyn, huomioiden erityisen tuen tarpeet ja kulttuurien välinen vuorovaikutus. Hankkeen koulutuksilla edistettiin oppilaitosten yhteisöllistä ja inklusiivista toimintakulttuuria, monialaista työskentelyä sekä koulurauhaa.

Hankkeessa toteutettiin neljästä osiosta koostuva koulutuskokonaisuus valtakunnallisesti. Jokainen osio sisälsi alueittain erilaisia vaihtoehtoja.

Sisällöt ja teemat

Hyvä fiilis tehdään yhdessä -aloituswebinaari

Miksi tunne- ja vuorovaikutustaitoja tarvitaan? MIten ne liittyvät turvallisuuteen ja hyvinvointiin? Mitä hyötyä Hyvä fiilis -koulutukset voisivat tuoda opettajan tai ohjaajan arkityöhön? Webinaarissa näitä kysymyksiä ovat yhdessä pohtimassa koulutuskokonaisuuden asiantuntijat. Webinaarissa esitellään myös Hyvä fiilis -koulutuskokonaisuuden rakenne ja sisältö.

Hyvä tatsi! Vuorovaikutus ja opiskelijan kohtaaminen

Myönteinen vuorovaikutus on opetuksen ja oppimisen lähtökohta. Opetuksen laatu syntyy vuorovaikutuksen ja päivittäisten kohtaamisten laadusta. Lisäksi toimiva vuorovaikutus oppilaitostyöyhteisössä on edellytyksenä reformin mukaiselle yhteistyölle ja opetuksen uudistamiselle. Hyvä tatsi -osion koulutuksissa perehdytään vuorovaikutuksen erilaisiin näkökulmiin ja työkaluihin monipuolisesti ja toiminnallisesti. Voit valita, mihin koulutuksiin osallistut.

Hyvä fiilis! Tunteet ja tunnetaidot opetustyössä ja kouluyhteisössä

Opetus- ja ohjaustyössä on kohdattava opiskelijoiden tunteet ja perheiden tunnereaktiot. Myös omien tunteiden kanssa joutuu tulemaan toimeen. Myös opettajan työssä ajankohtainen muutos herättää tunteita. Omien tunteiden tunnistaminen ja käsitteleminen auttaa opettajaa/ohjaajaa vahvistamaan luokanhallintaa ja jaksamaan paremmin muutoksessa. Tunteiden käsittely kuluttaa voimavaroja, mutta tunteiden kautta syntyy myös työn ilo ja merkityksellisyys. Hyvä fiilis -koulutusosiossa perehdytään tunteisiin, niiden kohtaamiseen, hyödyntämiseen ja opettamiseen lapsille/nuorille. Voit valita, mihin koulutuksiin osallistut.

Hyvä tsemppi! Työrauha ja turvallisuus oppilaitoksissa

Työrauha on oppimisen edellytys. Työrauhaa haastavat mm. opiskeljoiden moninaiset tarpeet sekä kulttuurien kohtaaminen. Myös lasten ja nuorten yhteistoiminta vaikuttaa siihen, miten turvalliseksi kouluyhteisö muodostuu. Siksi opetus- ja ohjaushenkilöstö tarvitsee keinoja turvallisuustaitojen opettamiseen. Hyvä tsemppi -osion koulutuksissa perehdytään siihen, miten työrauhaa ja turvallisuutta voi edistää pedagogisin keinoin, osana opetusta ja ohjausta sekä miten väkivalta-, kiusaamis- ja häirintätilanteita voi ehkäistä ja miten niihin voi puuttua. Voit valita, mihin koulutuksiin osallistut.

Hyvää draivia! Pedagoginen hyvinvointi ja positiivinen psykologia oppilaitoksissa ja opetuksessa

Pedagogisella hyvinvoinnilla tarkoitetaan opettajan, opiskelijan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia. Myönteinen ilmapiiri ja yhteisöllisyys edistävät myös oppimista sekä opiskelijan motivaatiota ja sitoutumista. Hyvää draivia -osiossa tutustutaan pedagogisen hyvinvoinnin sekä yksilöllisten ja yhteisöllisten voimavarojen vahvistamiseen positiivisen psykologian/pedagogiikan keinoin.

Hanke on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta, ja osallistujalle maksutonta. Yhteistyökumppaneina toimivat Jyväskylän ylipisto ja Aseman lapset ry.

Lisätietoja

Anne Tornberg, innovaatiojohtaja, anne.tornberg@luovi.fi, 040 319 3675