Tehoa Telmaan

Projektin tavoitteena oli kehittää ja tuottaa yhtenäisiä toimintamalleja Telma-koulutuksen käyttöön.

Hanketta rahoitti

Opetushallitus rahoittaa hanketta -tunnus.

Hankkeen osatavoitteet tulokset

Toimintamallien kehittäminen jakautui viiteen osatavoitteeseen:

 1. Yhteinen toimintakyvyn kartoitus- ja arviointipatteristo Telma-koulutuksen opiskelijoiden tuen tarpeen kartoittamiseen ja arvioimiseen.
  Patteristossa hyödynnetään jo olemassa olevia arviointimenetelmiä ja –materiaaleja. Mallissa huomioidaan fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen sekä toiminnallinen näkökulma sekä niiden yhteys pedagogiseen kuntoutkseen. Lisäksi opiskelukuntoisuuden arviointiin soveltuvan menetelmän kehittäminen
 2. Yhteisiä opiskelijan itsearviointityökaluja (aineisto, lomakkeet, välineet) erilaisiin itsearviointitilanteisiin.
  Opiskelijan itsearviointitaitojen kehittäminen. Hankkeen aikana kehitetään itsearvioinnin toteuttamiseksi erilaisia työkaluja, jotka huomioivat opiskelijoiden erilaiset haasteet niin oppimisessa kuin kommunikaatiossakin.
 3. Yhtenäisiä visuaalisia arviointidokumentteja: kuvallinen opintokortti, ”liukumatodistus”, mittarimalli, porrasmalli.
  Selkiytetään ja muunnetaan arviointidokumentteja opiskelijalle ymmärrettävään muotoon. Tehdään opiskelijan osaaminen näkyväksi hänelle ymmärrettävällä tavalla.
 4. Kuvitettu TELMA-koulutuksen toteutussuunnitelma: yhtenäisiä toimintatapoja Telma-koulutuksen toteuttamiseen huomioiden opiskelijoiden yksilölliset tuen tarpeet.
  Selkiytetään koulutuksen toteutussuunnitelma siten, että erilaista tukea tarvitsevat opiskelijat ymmärtävät mistä TELMA koulutuksessa on kyse ja millaisia taitoja koulutus kartuttaa.
 5. Telma-koulutuksen laadun arvioinnin kriteerit.
  Laaditaan yhteiset arviointikriteerit koulutuksen laadun arvioimiseksi.

Hankekonsortion sisällä osaamista jaettiin vertaisoppimisen ja hyvien käytänteiden jakamisella kehittämispäivillä, workshopeissa ja muodostetuissa työryhmissä. Osatavoitteiden saavuttamiseksi muodostettavissa työryhmissä hyödynnettiin hankkeen kumppaneiden osaamista siten, että työryhmiin osallistuu eri oppilaitosten edustajia.

Yhteistyössä

Projekti toteutetaan 8.5.2015-31.12.2016 Opetushallituksen rahoituksella. Projektia hallinnoi Keskuspuiston ammattiopisto ja yhteistyökumppaneita ovat Ammattiopisto Luovin lisäksi Bovallius-ammattiopisto, Validia ammattiopisto ja Optima.