Kirjoitus on julkaistu alunperin Vetovoimala-hankkeen blogissa keväällä 2020.

Oulun Luovissa toteutettiin peruskoulun erityisopettajille ja opinto-ohjaajille oma opettajien AmisTET päivä perjantaina 21.2.2020. Idea päivän suunnittelemiseen syntyi syksyn aikana yhteisissä keskusteluissa, joissa aiheina olivat Luovin valmentavat koulutukset, niiden sisällöt ja erilaiset toteuttamistavat.  Opettajat toivoivat enemmän käytännön läheistä tietoa työhön ja itsenäiseen elämään valmentavasta koulutuksesta (TELMA) sekä ammatilliseen koulutukseen valmentavasta koulutuksesta (VALMA), koulutusten eroavaisuuksista ja yksilöllisten opiskelupolkujen mahdollisuuksista oppilaanohjauksen tueksi.

Päivään osallistui perusopetuksesta yli 20 erityisopetuksen ja oppilaanohjauksen osaajaa eri puolilta Pohjois-Pohjanmaata. Osallistujat otettiin vastaan Oulun Luovin Komentajan talon aulassa ja päivä alkoi terveellisen aamupalan valmistamisella kotikeittiö- ja opetuskeittiötiloissa. TELMA-koulutuksen opiskelijat toimivat päivään osallistuvien erityisopettajien ja opinto-ohjaajien työpareina. Opiskelijat pääsivät näyttämään osaamistaan ja kertomaan opiskelustaan Luovissa. Yhdessä valmistetun ja nautitun herkullisen aamupalan jälkeen päivä jatkui erilaisten TELMA-koulutuksen käytännönläheisten työtehtävien parissa ja osallistujat pääsisivät tutustumaan myös Luovin eri oppimisympäristöihin.

” Opiskelijoiden kertomukset herättivät paljon kiinnostusta ja saivat kiitosta. Kokemustieto avaa silmiä ja herättää oivalluksia, miten eri tavoin voidaan toimia ja löytää vahvuuksien mukaisia ratkaisuja, asetetaan tavoitteita ja toimitaan niiden saavuttamisessa.” 

Kaksi AmisTETtiin osallistuvaa opettajaa paistavat pannulla kananmunia aamiaiseksi.

Osallistujilta tuli erityisesti palautetta siitä, että Luovissa kohdataan ja ohjataan opiskelijoita voimavaralähtöisesti aidosti välittäen. Se oli näkynyt kaikissa vuorovaikutustilanteissa ja myös he itse olivat kokeneet oman olonsa tervetulleeksi Luoviin, niin henkilöstön kuin opiskelijoidenkin puolesta. Myönteinen ja lämmin ilmapiiri oli välittynyt jo ensi kohtaamisesta lähtien. Erilaisten ihmisten kohtaaminen ja yhdessä työskenteleminen oli ollut päivässä antoisinta ja kokemuksellisen tiedon jakaminen oli antanut paljon eväitä ohjaustyöhön perusopetuksessa, tuonut yhtymäkohtia omaan työhön.   

TELMA-koulutuksen opettaja kertoi, miten tärkeää on, että nuorelle löytyy peruskoulun aikana se kohdallisin jatkopolku, mihin hakeutua.  

”Teemme Luovissa tiivistä ohjausyhteistyötä peruskoulun toimijoiden kanssa, tarjoamme mahdollisuuksia tutustua Luovin koulutuksiin käytännössä sekä oppilaille, että huoltajille ja ohjaaville tahoille jatkosuunnitelmien tekemisen tueksi. Mahdollistamme yhdessä hyvän ohjausyhteistyön käynnistymisen riittävän varhain, joka mahdollistaa onnistuneen nivelvaiheen ja etenemiskelpoisen jatkosuunnitelman.”

Mukana olleilla opiskelijoilla oli mahdollisuus osallistua toimintaan omalla työtavallaan, näyttää osaamistaan ja kertoa omista yksilöllisitä opiskelupoluistaan. Opiskelijat toimivat päivässä erittäin aktiivisesti ja luontevasti uusien aikuisten kanssa.

 ”Vastavalmistuneena yläkoulun erityisluokanopettajana oli hienoa päästä konkreettisesti näkemään, mihin olen tänä keväänä muutamaa omaa oppilasta suuntaamassa ja millainen Luovin toimintaympäristö opiskelijoille on. Päivän aikana minulle selveni erityisesti se, mitä eroa VALMA- ja TELMA -koulutuksilla on. Nyt osaan paremmin hahmottaa, kenelle kyseiset koulutukset erityisesti sopivat.”

Päivän keskusteluissa nousivat esiin myös rinnakkais- ja vertaisoppiminen, voimavaralähtöinen ohjaus, kohtaamisen tärkeys, opiskelijoiden osaaminen, erilaisuuden kohtaaminen ja ohjausosaaminen erilaisten oppijoiden kanssa toimimiseen. Osallistujat saivat kuulla työskentelyn päätteeksi yhteisessä keskustelutilaisuudessa myös VALMA-opiskelijoiden yksilöllisistä opiskelupoluista ja miten erilaisista elämäntilanteista Valmalle ohjaudutaan ja miten erilaisille jatkopoluille opiskelijat ohjautuvat, omien vahvuuksien, valmiuksien, mahdollisuuksien ja kiinnostuksen mukaisesti. Luovin kanssa toivottiin järjestettävän myös erilaisia kohtaamisia heidän peruskoulun oppilaiden ja Luovin opiskelijoiden kesken.  

”Siinä samalla voisimme oppia toinen toisiltamme, jakaisimme arvokasta kokemustietoa, murtaisimme ennakkokäsityksiä tuomalla eri kouluasteita ja siellä toimivia ihmisiä lähemmäs toisiaan.”

Päivän tavoite lisätä yhteistyötä ja tietoa saavutettiin ja saadut kokemukset kantavat kauas ja moniin eri ohjaustilanteisiin. Kun on itse kokenut tulleensa kohdatuksi ja saanut kokea uusia asioita turvallisessa ilmapiirissä -välittyy aito viesti eteenpäin. Yksi ohjaava taho kertoi myöhemmin:

”Korviini on kantautunut jo nyt opettajanhuoneen keskusteluja ja oppilaan ohjaustilanteita, joissa erityisopettaja on innoissaan jakanut kokemuksensa päivästä muille opettajille, opinto-ohjaajille, rehtorille ja oppilaille – saanut kuulijansa ymmärtämään, että Luovissa osataan ja siellä yksilölliset opiskelupolut onnistuvat.” 

Omakohtainen kokemus näkyy silmistä, kuuluu puheesta ja välittyy innostuneisuutena niissä tilanteissa, kun ohjataan vaativan erityisen tuen tarpeen asiakkaita. Ollaan aidosti asiakkaan asialla ja pyritään löytämään juuri hänelle parhain jatkosuunnitelmavaihtoehto. Jokainen kohtaaminen on arvokas.

Jaana Heikkinen
Luovin haku- ja neuvontapalveluiden opinto-ohjaaja