Nivelvaiheen opinto-ohjausta kehitetään kansalliseksi malliksi yhteistyössä Oulun kaupungin, Ammattiopisto Luovin, Koulutuskuntayhtymä OSAOn ja Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa. Oulussa pidetyt syyskoulupäivät kokosivat NOPO-opinto-ohjauksen keskeiset toimijat yhteen ensimmäistä kertaa 8.-9.9.2022.

Tilaisuudessa keskusteltiin useista ohjaukseen liittyvistä teemoista: selvennettiin taustaa kehittämistyöstä ja sen tavoitteista sekä kerrottiin kokemuksia nivelvaiheen ohjausyhteistyöstä ja erityisestä ja vaativasta erityisestä tuesta nivelvaiheen ohjauksessa. Lisäksi toimijoita eri puolita Suomea esitteli alueidensa NOPO-opinto-ohjauksen kehittämistä.

Toinen päivä piti sisällään osallistavaa ja yhteistä tekemistä Learning café -toiminnan merkeissä. Osallistujat keskustelivat muun muassa NOPOn ja OPOn yhteistyöstä, tuen tarpeen tunnistamisesta ja yksilöllisistä ohjaustarpeista erityisessä ja vaativassa erityisessä tuessa, rehtorin roolista ja johtamisesta opinto-ohjauksen tukena sekä monialaisesta yhteistyöstä oppilaiden ohjaamisessa.

Keskiössä nuori

Yhdeksi tilaisuuden tärkeimmäksi viestiksi osallistujat nostivat sen, että NOPO-opinto-ohjauksessa nuoren tulee olla keskiössä. Myös yhteistyön merkitystä korostettiin, erityisesti nuoren, huoltajien, oppilaanohjaajien sekä muun opetus- ja ohjaushenkilöstön kesken. Onnistunut yhteistyö mahdollistaa onnistuneen ohjausprosessin, jossa nuoren polku kohti omia tavoitteita selkiytyy ja hän löytää itselleen parhaat vaihtoehdot, joihin hakeutua peruskoulun jälkeen.

NOPO-opinto-ohjauksen mallintamisen ja kehittämisen avulla edistetään opiskelijan ohjauksen tarpeisiin perustuvaa yksilöllistä nivelvaiheen lisäopinto-ohjausta ja sujuvoitetaan siirtymiä toisen asteen koulutukseen monin eri keinoin ja ohjauspalveluin. Lisäopinto-ohjauksella vahvistetaan nuoren urasuunnitteluvalmiuksia ja toimijuutta omien suunnitelmien toteuttajana. Yhteistoiminnan avulla vahvistetaan nuoren valmiuksia ja kykyä tehdä valintoja ja päätöksiä, jotka edistävät hänen opintopolkuaan kohti omia tavoitteita hyvän elämän ja opintojen suhteen.

Tuen tarpeen tunnistaminen NOPO-opinto-ohjauksessa

Tilaisuudessa Ammattiopisto Luovin opinto-ohjaajat jakoivat tietoa erityisen ja vaativan erityisen tuen asioista: tuen tarpeen tunnistamisesta, dokumentoinnista ja nivelvaiheen ohjausyhteistyön merkityksestä nuorille, heidän perheilleen ja muulle lähiverkostolle. On tärkeää, että Luoviin on helppo soittaa ja kysyä neuvoja apua ja ohjausyhteistyötä nivelvaiheen ohjauksessa. Luovissa järjestetään erilaisia ohjauspalveluja, joiden kautta nuori voi hankkia kokemustietoa ammatillisesta koulutuksesta ja ammateista oman ammatinvalintansa tueksi. NOPO-opinto-ohjaajat ovat tärkeässä roolissa niiden oppilaiden osalta, jotka tarvitsevat enemmän ohjausta ja kohtaamisia oman opintopolkunsa löytämiseksi.

Mallin kehittäminen jatkuu

NOPO-opinto-ohjauksen mallintamistyö jatkuu edelleen. Tarkoituksena on mallintaa erilaisia oppilaan ja opiskelijan polkuja sekä pohtia NOPO-opinto-ohjauksen soveltamista erilaisissa ympäristöissä kuten isoissa kaupungeissa tai pienissä kunnissa. Tavoitteena on muodostaa valtakunnallinen eri toimintaympäristöihin skaalautuva malli, josta tulisi yksi vakiintunut toimintamuoto osana oppivelvollisuuslain toteuttamista.

Lisäksi jatkossa kerätään edelleen palautetta ja kokemuksia toimintaan osallistuneilta, myös Luovin pilotoimista AmisTET, OpeTET ja AmisMaistis -ohjauspalveluista. Vuoropuhelua koulujen kanssa jatketaan ja pyritään löytämään hyviä käytänteitä nivelvaiheen ohjausyhteistyöhön oppilaiden ohjauksen onnistumiseksi. Tästä toimii hyvänä esimerkkinä lokakuussa järjestettävä verkkotapahtuma Erityisen ajankohtaista Amiksessa, jossa pyritään yhdessä selkeyttämään erityisen ja vaativan erityisen tuen rajapintaa sekä tarjoamaan tietoa ja työkaluja ohjauksen tueksi.

NOPO-projektipäällikkö Timo Kettunen pitää tilaisuuden keskeisimpänä antina osin erilaisiakin näkemyksiä ja näkökulmia, joita osanottajat toivat esille ja jakoivat toisilleen. Näin kehittämistyön erilaiset painotukset ja tavoitteiden moniulotteisuus avautuivat osallistujille varmasti osin uudellakin tavalla.

Lue lisää hankkeen toiminnasta ja julkaisuista Ammattiopisto Luovin hankesivulta: luovi.fi/hankkeet/nopo/

Lue lisää toimintamallista Oulun Seudulla Hämeen ammattikorkeakoulun julkaisusta.