NOPO-opinto-ohjauksen kehittäminen kansalliseksi malliksi

Kehitämme ja vahvistamme Oulun seudun NOPO-opinto-ohjauksen toimintamallia valtakunnalliseksi toimintatavaksi. Mallin avulla edistämme opiskelijatarpeisiin perustuvaa yksilöllistä nivelvaiheen uraohjausta ja sujuvoitamme siirtymiä perusasteen ja toisen asteen välillä.

Yhteisellä kehittämistyöllä vastaamme oppivelvollisuuden laajentumisen tuomiin muutoksiin sekä huomioimme erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden yksilölliset tarpeet.

Opetus ja kulttuuriministeriön tunnus.

Tavoitteemme

Tavoitteenamme on varmistaa tasa-arvoiset mahdollisuudet ja palvelut erityisen ja vaativan erityisen tuen oppilaiden nivelvaiheessa. Alueilla toteutettavaa verkostoyhteistyötä ja ohjauspalveluiden kehittämistä aloitettiin vahvasti jo Vetovoimala -hankkeessa. Kehittämistä jatketaan edelleen niin, että vaativaa erityistä tukea tarvitsevat nuoret ohjautuvat opiskelemaan yksilöllisten tavoitteidensa ja tuen tarpeidensa näkökulmasta oikeaan paikkaan.

Peruskouluihin jalkautumalla tavoittamme erityisesti niitä peruskoulun oppilaita, joita yhteiset tapahtumat ja tilaisuudet eivät tavoita. Henkilökohtainen tukiopinto-ohjaus ja mahdollisuus tutustua alavalintaan ja opintoihin esimerkiksi AmisTET-jaksojen avulla ovat tärkeitä ala- ja uravalinnan varmistamisessa osana opinto-ohjausta.

Lisäksi kehitämme nivelvaiheen ohjaavien tahojen osaamista varmistaaksemme laadukkaan ja tasa-arvoisen ohjauksen sekä sen edellyttämän tietopohjan ammatillisen erityisopetuksen mahdollisuuksista ja koulutusten sisällöistä. Tässä hyödynnämme OpeTET-jaksoja, joiden toteuttamista jatkamme ja kehitämme edelleen.

Pyrimme madaltamaan oppilaitosten ja organisaatioiden välisiä rajoja sekä tiedonsiirron että viestinnän osalta yhteisen työmme onnistumiseksi. Toimintaa pilotoidaan Luovin Muhoksella, Oulussa, Helsingissä ja Seinäjoella.

Kuulumisia NOPO-hankkeesta

NOPO -hanke jalkautui Luovi Seinäjoelle

Avaruuden pääkaupunki oli oiva paikka kokoontua 12.10.2021 keskustelemaan ohjauskulttuurista ja NOPO -nivelvaiheen opinto-ohjauksen mallista Oulussa. Ajatuksia ja näkökulmia herättivät ohjauksen kulmakivet, kuten nivelvaiheen opinto-ohjaukseen ohjautuvat nuoret ja heidän monenlaiset tilanteensa ja ohjaustarpeensa.

NOPO-hankkeen toimijat, 7 henkilöä, istumassa pitkän pöydän ääressä

Lue lisää

Luovin Seinäjoen opon Anne-Mari Annilan ja opintoneuvoja Marjo Kauppisen työssä näkyvät niin peruskoulusta ohjautuvat nuoret, kuin opintonsa toisaalla keskeyttävät nuoret, sekä lastensuojelun asiakkaat. Saimme päiväämme mukaan myös Seinäjoen kaupungin nivelvaiheen opinto-ohjaajat; Elina Nyyssölän ja Kirsi Fors:n. Yhdessä saimme aikaan paljon uusia ajatuksia, ideoita ja konkreettisia toimintamalleja, miten yhteistyöllä lähdemme hankkeessa kehittämään myös Seinäjoen alueen nivelvaiheen ohjaustoimintaa. Yhdenvertainen ja tasa-arvoinen ohjaus ei ole tasapäistämistä vaan yksilöllistä ohjausta. Onneksi on vahva ”pohojalaanen” tahtotila olla rakentamassa toimivia käytänteitä alueelle ja toimiva tiimi joka mahdollistaa uusien käytänteiden sisäänajon.

Iso kiitos Seinäjoen yhteistyöverkostolle!

T: Jaakko Helander (HAMK), Elina Toiviainen (OSAO), Kati Säkkinen (OUKA) ja Jaana Heikkinen (LUOVI)

NOPO-hanke jalkautui Luovi Helsinkiin

Opiskelijat kutsuivat meidät yhteiselle aamupalalle 8.10. ja kertoivat TELMAssa opiskelusta. Saimme kuulla, miten TELMAssa opiskellaan ja miten omia vahvuuksia ja mielenkiinnon kohteita voi hyödyntää työelämässä oppimisen suunnittelussa.

Lue lisää

Tutustuimme Helsingin tiloihin, toimintaan ja saimme kuulla opiskelijan kokemuksista opiskelupolullaan. Oma polku oli löytynyt eri vaiheiden kautta ja tosi tärkeää olivat erilaiset kohtaamiset matkan varrella.

Päivän päätteeksi keskustelimme siitä, miten voisimme kehittää nivelvaiheen opinto-ohjausta niin laajan peruskouluverkoston kanssa ja totesimme, että yhteistyötä muiden AMEO-verkoston oppilaitosten kanssa on todella tärkeää tiivistää. Vain yhdessä voimme vastata laajentuneen oppivelvollisuuden mukanaan tuomiin haasteisiin, uudistuvan yhteishaun toteuttamiseen ja jatkuvan haun kysymyksiin, jotta jokainen löytää polkunsa kohti omia tavoitteita ja jatkosuunnitelmia.

Kiitos Helsingin opiskelijoille ja henkilökunnalle lämpimästä vastaanotosta.

Terveisin NOPO-hankkeen toimijat Elina Toiviainen ja Seija Iwendorff OSAOsta, Jaakko Helander HAMKista ja Jaana Heikkinen Luovista

Pop Up -tapahtumia lähikouluissa

NOPO -hankkeen nivelvaiheen opinto-ohjaajat jalkautuvat lähikouluihin tapaamaan erityisesti 8. luokan oppilaita ja heidän opettajiaan ja opoja Pop Up -tapahtumissa.

Lue lisää

Tämä kuva on viime viikolta Kaakkurin koulusta. Teemme yhdessä OSAO:n ja Oulun kaupungin opojen kanssa ammatillista koulutusta tutummaksi yhtenä jatko-opiskeluvaihtoehtona peruskoulun jälkeen.  Vierailut luokissa ja juttelut koulun aulassa ja käytävillä koetaan tärkeinä. Nuoret kysyvät itseään kiinnostavista asioista ja me kysymme heidän kuulumisiaan; ”Joko olet miettinyt mitä teet peruskoulun jälkeen?” Kohtaamiset ovat tärkeäitä, opinto-ohjausta parhaimmillaan. Nyt korona-aikana olemme toteuttaneet ohjausta ja esittelyjä myös etänä.

Iso kiitos Luovin innokkaalle henkilöstölle ja opiskelijoille virtuaalisten esittelyjen järjestämisestä. Myös koulujen vierailuilla olemme ottaneet etäyhteyksiä Luoviin ja saaneet kuulla ja nähdä Luovin opiskelun arkea. Tätä toimintaa jatkamme ja kehitämme edelleen NOPO- ja OLO -hankkeissa. PoP Up tapahtumat jatkuvat Oulun seudulla tällä viikolla.

NOPO-hankkeen toimijat OpeTET-päivässä

NOPO -hankkeen työryhmän toimijoita osallistui Luovin Muhoksella 2.9.2021 OpeTET päivään. OpeTET:n tarkoitus on, että opetus- ja ohjaushenkilöstö pääsee tutustumaan Luoviin käytännössä, joko yhdessä ohjattaviensa kanssa tai omana toimintanaan.

Lue lisää

Oulun kaupungin NOPO-opinto-ohjaaja Kati Säkkinen ohjaa peruskoulun oppilaita toiselle asteelle. Hän on mukana ohjaamassa oppilaita myös AmisTET jaksoilla. Nyt Kati osallistui erikseen järjestettävään OpeTET päivään yhdessä muiden hankkeen toimijoiden kanssa. Kati nosti esiin päivän päätteeksi Luovissa opiskelusta tärkeitä näkökulmia: ”Luovissa työelämälähtöisyys on kaiken A ja O. Opiskelijat pääsevät nopeasti käytännön hommiin. Erityisopetusta ja -tukea saa erinomaisesti ja näin opiskelu on helpompaa. Pääsin kokeilemaan päivän aikana opiskelutehtäviä käytännössä ja opastajana oli opiskelija. Keskustelu antoi minulle paljon. Päivän jälkeen oli upea fiilis.”

Myös HAMK:n tutkijayliopettaja Jaakko Helander osallistui OpeTET-päivään ja nosti kokemuksissaan erityisesti esiin pienen koulun turvallisuuden ja lämminhenkisyyden – opiskelijoiden yksilöllisen kohtaamisen taidot. ”Päivän aikana kaikki opettajat ja ohjaajat ottivat lämpimästi ja aidon kiinnostuneesti vastaan. Sain kuulla avoimesti ura- ja elämäntarinoita. Opiskelijat olivat avoimia ja ottivat innolla mukaan opiskelutilanteisiin. Vaativa erityinen tuki näyttäytyi Luovissa yksilöllisenä, välittävänä, tarpeisiin vastaavana ja inhimillisenä – huumoria unohtamatta. Sain kuulla, miten aitoa monialaista yhteistä työtä tehdään.”

NOPO-toimijoita jalkautuu seuraavan kerran hankkeen pilottialueille Helsingin ja Seinäjoen Luoviin. Odotamme jo innolla uusia kohtaamisia ja yhteistyötämme. Nivelvaiheen ohjaustyössä voimavaramme on yksilöllisistä tarpeista lähtevä yhteistyö – jotta jokainen nuori löytää reittinsä toiselle asteelle, eikä kukaan jäisi työssään yksin vaan löytäisi tarvitsemansa tiedon ja yhteistyötahon ohjaukseen.

NOPO-hankkeessa kehitämme esimerkiksi AmisTET- ja OpeTET-toimintaa

Mallissa on kuvauksia NOPO-opinto-ohjaukseen hyväksi havaituista ohjauspalveluista ja työkaluista.

NOPO-ohjausryhmätyöskentely

Hankkeen ohjausryhmätyöskentelyyn osallistuvat Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden, Luovin, OSAO:n ja HAMK:n kanssa asiantuntijat OKM:stä, OPH:sta, AMKE ry:stä, OAJ:stä, SOPO ry:stä ja OLO-hankkeesta.

Yhteistyössä

Hanketta koordinoi Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut. Yhteistyökumppaneina toimivat Ammattiopisto Luovi, Koulutuskuntayhtymä OSAO ja Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Hanke toteutetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella.

Lisätietoja

Jaana Heikkinen
opinto-ohjaaja
040 319 3625
jaana.s.heikkinen@luovi.fi