Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki

Hankkeessa toteutettiin koulutuksia, työpajoja ja verkkoluentoja ammatillisen erityisopetuksen teemoista huomioiden reformin mukanaan tuomat muutokset. Koulutuksilla tuettiin henkilökohtaistamisen ja erityisen tuen toimeenpanoa oppilaitoksissa ja työelämän oppimisympäristöissä. 

Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Tulokset

Opetus- ja ohjaushenkilöstö sai valmiuksia ja arjen työkaluja henkilökohtaistamisen ja erityisen tuen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä yksilöllisten opintopolkujen rakentamiseen osaamisperusteisesti, työelämälähtöisesti ja digitaalisia työvälineitä hyödyntäen. Kohderyhmänä olivat ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö, johto sekä työpaikoilla opiskelijoita ohjaavat henkilöt.

Koulutuskokonaisuuden laajuus oli 12 opintopistettä ja se rakentui viidestä koulutusosiosta. Osallistujat saattoivat osallistua kokonaisuuteen tai yksittäisiin koulutusosioihin. Koulutushanke koostui itsenäisistä osioista, jotka olivat laajuudeltaan 2–3 opintopistettä. Käytännönläheisiä koulutuksia ja työpajoja järjestettiin tarpeiden mukaan eri alueilla.

Sisällöt ja teemat

Erityisen tuen tarpeet ja henkilökohtaistamisen suunnittelu 3 op.

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden moninaisuus ja erityisen tuen tarpeet lisääntyvät kaiken aikaa. Oppimiseen liittyvien pulmien varhaisella tunnistamisella ja riittävällä tuella voidaan kuitenkin varmistaa kaikkien opiskelijoiden tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen ja tutkinnon suorittamiseen. Osiossa perehdytään erityisen tuen tarpeiden tunnistamiseen, ohjauksen ja tuen tarpeen arviointiin sekä tukitoimien suunnitteluun uudistuvassa ammatillisessa koulutuksessa.

Osaamisperusteiset ja asiakaslähtöiset oppimisratkaisut sekä arviointi 3 op.

Uudistuva ammatillinen koulutus on osaamisperusteista ja asiakaslähtöistä. Parhaimmillaan se tarkoittaa monipuolista opetusta, ohjausta ja oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat myös erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan osallisuuden. Osiossa perehdytään osaamisen tunnistamiseen, tunnustamiseen ja arviointiin sekä opetuksen, ohjauksen ja oppimisympäristöjen toteuttamiseen erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan näkökulmasta.

Osaamisen hankkiminen ja osoittaminen sekä ohjaus työpaikoilla 2 op.

Reformi vie ammatillisen koulutuksen yhä enemmän työpaikoille. Siten myös opetus- ja ohjaushenkilöstön työ tapahtuu entistä enemmän verkostoissa ja työelämässä. Yhteistyön merkitys korostuu erityisesti silloin, kun opiskelijalla on erityisen tuen tarpeita. Yhteinen tieto ja ymmärrys auttaa toteuttamaan laadukasta ohjausta ja tukemaan opiskelijan oppimista myös työpaikoilla. Osiossa perehdytään työpaikoilla tapahtuvan oppimisen ohjaamiseen sekä erilaisten digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiseen etenkin erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan näkökulmasta.

Erityisen tuen järjestäminen ja koordinointi 2 op.

Uudistuva ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö muuttaa myös erityisen tuen järjestämistä ja toteuttamista. Koulutusosiossa perehdytään tulossa olevien muutosten vaikutuksiin ammatillisen erityisopetuksen näkökulmasta.

Hanke on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta, ja osallistujalle maksutonta. Hanketta koordinoi Ammattiopisto Spesia, yhteistyökumppaneina toimivat Ammattiopisto Luovi, Ammattiopisto Live ja Kiipulan ammattiopisto.

Lisätietoja

Anne Tornberg, innovaatiojohtaja, anne.tornberg@luovi.fi, 040 319 3675