Luovi liikkeelle!

Käynnistämme ja kehitämme Liikkuva opiskelu -toimintamallin koko Luovi-Suomeen. Opiskelijoidemme mahdollisuudet liikkumiseen paranevat ja yhdenmukaistuvat. Huomioimme kehitettävissä toimintatavoissa vaativan erityisen tuen opiskelijoiden yksilölliset tarpeet. Keskitymme erityisesti vähän liikkuvien opiskelijoiden aktivointiin.

Aluehallintoviraston tunnus
Opetus- ja kulttuuriministeriön tunnus

Tavoitteemme

 • Liitämme Liikkuva opiskelu -toimintamallin osaksi Luovin arkea. Tuemme tätä aktiivisella tiedottamisella sekä avainhenkilöitä kouluttamalla. Kehitettävä Luovi liikkeelle! -toimintamalli vakiintuu koko Luovin perustoiminnoksi.
 • Aloitamme liikunta-agentti -toiminnan. Liikunta-agentit suunnittelevat käytännön toimenpiteet yhteistyössä opetushenkilöstön ja johdon kanssa.
 • Lisäämme opetushenkilöstön osaamista niin, että kaikessa opetus- ja ohjaustoiminnassa otetaan huomioon opiskelijoidemme hyvinvointi. Opetukseen ja ohjaukseen otetaan mukaan suunnitellusti sellaisia toiminnallisia menetelmiä, jotka tukevat erityisesti vähän liikkuvien nuorten aktiivisuutta.
 • Käynnistämme ja vakiinnutamme Liikunta-tutor toiminnan osaksi Luovin opiskelijavaikuttamisen toimintaa. Opiskelijat pääsevät suunnittelemaan ja toteuttamaan hyvinvointia ja osallisuutta tukevia toimintoja, kuten teemaviikkoja, tapahtumia ja taukoliikuntaa.
 • Varmistamme, että oppilaitoksen tilat mahdollistavat riittävän liikkumisen opintojen lomassa. Kehitämme ja hankimme tarvittaessa opiskelijoiden aktiivisuutta lisääviä oppimisympäristöjä.
 • Vahvistamme Luovin toiminta-alueilla tehtävää yhteistyötä alueen muiden liikuntaa edistävien toimijoiden kanssa. Yhteistyön tavoitteena on mahdollistaa Luovin opiskelijoiden osallistuminen liikuntaa lisääviin ja hyvinvointia tukeviin harrastuksiin vapaa-ajalla.

Liikkuva opiskelu -toiminta osaksi Luovin arkea

Alkuvuonna 2024 levitämme ja juurrutamme kehitettyä ja pilotoitua toimintaa niin, että Liikkuva opiskelu –toiminta jatkuu oppilaitoksen perustoimintana ja kytketään Luovin ydinprosesseihin. Tähän liittyy olennaisesti hankkeen tuloksista ja hyväksi todetuista toimintamalleista tiedottaminen koko henkilöstölle. Tavoitteena on, että henkilöstö sitoutuu käyttämään opetus- ja ohjaustyössä liikettä lisääviä keinoja, jotta opiskelupäivään saadaan lisättyä liikettä ja vähennettyä istumista. Sitouttamistyössä otamme huomioon esihenkilöt ja opiskelijahyvinvoinnista vastaavat, joiden kanssa Liikkuva opiskelu -toiminta integroidaan alueiden toimintasuunnitelmiin ja arkeen.

Kuvaamme myös Luovin Liikkuva opiskelu -toimintasuunnitelman, joka pitää sisällään seuraavat asiat:

 • Johdanto ja perustelut Liikkuva opiskelu -toiminnalle
  • Lyhyet kuvaukset Liikkuva opiskelu -toiminnasta sekä linkittyminen Luovin strategiaan, toimintasuunnitelmiin ja opiskeluhyvinvointisuunnitelmiin (mukaan lukien opiskelijahuoltosuunnitelma). Luovin arvot ja toimenpiteet Liikkuva opiskelu -toiminnassa
 • Toiminnan kuvaus
  • Toiminnan johtaminen ja organisointi
  • Opetus
  • Oppilaitos, oppimisympäristöt ja opiskelu
  • Yhteistyö ja verkostoituminen
 • Henkilöresurssit
  • Liikunta-agenttien ja aluekoordinaattoreiden työnkuvat
 • Toiminnan seuranta, arviointi ja mittarit
 • Tulevaisuuden kehittämiskohteet

Menetelmiä juurruttamistyöhön ja Liikkuva opiskelu -toiminnan integroimiseksi Luovin arkeen

 • Varmistamme Luovi-tasolla ja alueellisesti Liikkuva opiskelu -toimijat ja heidän resurssit. Kytkemme Liikkuva opiskelu -toiminnan alueiden toimintasuunnitelmiin.
 • Käynnistämme hankkeen tuloksien juurruttamistyön kaikilla toiminta-alueilla.
 • Sitoutamme henkilöstöä (mukaan lukien esihenkilöt) Liikkuva opiskelu -toimintaan.

  • Tuloksien ja hyväksi havaittujen toimintamallien läpikäyminen alueellisesti ja toimipisteittäin koulutusjohtajien, esihenkilöiden ja henkilöstön kanssa.

 • Otamme huomioon juurruttamistyössä Saku ry:n kuvailemat juurruttamistyötä estävät asiat ja hyödynnämme juurruttamistyötä edistäviä keinoja.
 • Suunnittelemme Liikkuva opiskelu -toimintaa yhdessä opiskelijahyvinvoinnin toimijoiden kanssa ja integroimme toiminnan osaksi opiskelijahyvinvoinnin suunnitelmia (mukaan lukien opiskeluhuoltosuunnitelma).
 • Määrittelemme ja kuvaamme Luovin Liikkuva opiskelu –toimintasuunnitelman.
 • Vaikutamme toteutussuunnitelmien KTR-työhön, jotta opintojen toteutuksissa käytettävissä opetus- ja ohjausmenetelmissä ja -tavoissa, oppimisympäristöissä sekä oppimateriaaleissa käytettäisiin mahdollisimman paljon liikettä lisääviä keinoja ja tauotettaisiin opiskelua.
 • Tuotamme hankkeen tuloksista sisältöä opiskelijoiden aktivoimiseksi.
 • Jatkuva kehittäminen ja uusiin rahoitushakuihin osallistuminen

Aluekoordinaattorit ja liikunta-agentit

Liikkuva opiskelu -toimintaa koordinoi Luovin toiminta-alueilla kuusi aluekoordinaattoria, jotka huolehtivat oman päätyönsä ohella Liikkuva opiskelu -toiminnan kehittämisestä, mittaamisesta ja osaamisen kehittämisestä omilla toiminta-alueillaan. He tekevät tiivistä yhteistyötä esihenkilöiden sekä opiskelijahyvinvoinnin ohjausryhmän kanssa. Lisäksi aluekoordinaattorit tekevät yhteistyötä keskenään ja käyvät dialogia Liikkuva opiskelu -koordinointiin liittyvistä asioista. Liikunta-agentteja Luovissa toimii 21 eri puolilla Suomea.

Aluekoordinaattorin tehtävät

 • Toiminta-aluetasoinen suunnittelu ja toimeenpanon koordinointi yhteistyössä toiminta-alueen johtotiimin, esihenkilöiden ja opiskelijahyvinvoinnista vastaavien kanssa
 • Toiminta-alueen liikunta-agenttien työn tukeminen ja osaamisen kehittäminen
 • Toimipisteiden alueellisen yhteistyön koordinointi ja hyvien käytäntöjen levittäminen
 • Oman osaamisen kehittäminen ja verkostoituminen mm. osallistumalla Liikkuva opiskelu -ohjelman/koordinaattoriverkoston ja Saku ry:n toimintaan ja koulutuksiin
 • Toiminnan mittaaminen vuosittain
 • Yhteistyön kehittäminen alueellisesti esim. liikunnan aluejärjestöjen ja muiden liikkeen lisäämistä tukevien toimijoiden kanssa

Aluekoordinaattorin kokemuksia

Haastattelimme aina niin energistä aluekoordinaattoria Armi Tenkulaa toimenkuvaansa liittyen:

Mitä mielestäsi kuuluu aluekoordinaattorin työnkuvaan?

Aluekoordinaattori toimii yhteistyössä eri verkostojen kanssa, sekä tekee saumatonta ja joustavaa yhteistyötä alueen liikunta-agenttien, sekä liikuntatutoreiden kanssa. Yhteistyö ja viestiminen alueen johtotiimin ja esihenkilöiden kanssa on aluekoordinaattorin vastuulla. Aluekoordinaattori vastaa oman alueen toiminnan mittaamisesta ja antaa tukea kehittämiselle. Aluekoordinaattori hoitaa Liikunta-agenttien, sekä liikuntatutorien koulutuksia. Myös oman ammatillisuuden kehittäminen on tärkeässä roolissa. Aluekoordinaattorin tärkein tehtävä on tukea ja motivoida alueen liikunta-agentteja työssään sekä varmistaa laadukas yhtenäinen toiminta ja resurssit toiminta-alueella.

Mitä aluekoordinaattorina olemisessa on parasta?

Aluekoordinaattorin hommassa on parasta se, kun saa olla osana isossa kuvassa kehittämässä ja näkemässä kuinka pienin askelin asiat loksahtelevat paikoilleen. Työtehtävä on mielenkiintoista ja palkitsevaa. Pienistä puroista syntyy suuria jokia. Henkilöstömme kuin opiskelijoiden iloista asennetta ja onnistumisia on huikeata seurata ja olla osana tätä riemunhetkeä. Liikuntaa ja liikuttamisen työkaluja on kiva levittää ja tartuttaa, sillä tutkitusti liikkuminen edistää meidän jokaisen hyvinvointia monella osa-alueella.

Mikä on ollut haastavinta?

Haasteet voivat syntyä meidän omasta asenteestamme. Vähän liikkuvien opiskelijoiden motivointi on näyttäytynyt haasteena. Kuinka motivoidaan opiskelijaa taukoliikuntaan tai liikkumiseen?  Liikuntatilojen puutteet ja aikataulutukset ovat ajoittain näyttäytynyt haasteena.

Mitä haluat sanoa lopuksi?

Liikuttaminen on mielestäni hyvin yksinkertaista

” Liikunta ja liikkuminen ei ole vain suorittamista hikikarpaloiden kera, se on parhaimmillaan pieniä oivalluksia arjessa” – A. Tenkula

Liikunta-agentin tehtävät

 • paikallisen kehittämissuunnitelman laatimiseen osallistuminen ja sen toteuttaminen,
 • henkilöstön kannustaminen ja sparraaminen,
 • liikettä lisäävien oppimisympäristöjen kehittäminen,
 • liikkumisen asenne- ja motivaatioilmapiirin kehittäminen,
 • vähän liikkuvien opiskelijoiden tunnistaminen sekä opiskelijoiden yksilöllinen ohjaus ja liikuntaneuvonta,
 • erilaisten aktiviteettien kokeilujen, liikuntatapahtumien, turnauksien ja haasteiden järjestäminen ja organisointi,
 • taukoliikunnan ja liikunnallisten “välipalojen” järjestäminen sekä
 • paikallinen yhteistyö ja verkostoituminen esimerkiksi oman alueen Liikunnan aluejärjestön, lajiseurojen ja kunnan liikuntatoimen kanssa.

Liikunta-agentin kokemuksia

Haastattelimme Seinäjoella liikunta-agenttina toimivaa ravintola-ja cateringalan ohjaajaa Sonjaa, ja kysyimme millaisena hän näkee liikunta-agentin työn oman arkityönsä rinnalla.

Mitä mielestäsi kuuluu liikunta-agentin työnkuvaan?

Oma ajatukseni oli, että ensin pitäisi selvittää miten saisimme lisää liikettä opiskelijoille koulupäivien lomaan ilman erillisiä liikuntatunteja ja miten saisimme myös ne helposti sivuun jäävät liikkumaan. Alussa tarvitsimme siis tietoa. Sitä saimme henkilöstölle tehdyn toimipistekartoituskyselyn avulla sekä opiskelijoille Saku Ry:n tekemän ideakyselyn kautta.

Näiden pohjalta saimme tehtyä paikallisen kehittämissuunnitelman. Suunnitelmaan kokosimme toiveita tapahtumista ja lisäsimme asioita millä saisimme nuoret liikkumaan.

Haluamme myös tehdä erilaiset sovellukset tunnetuksi. Meillä onkin moni ryhmä jo ottanut käyttöön taukosovellus Break Pro:n, joka on huomaamatta tuonut lisää liikettä tuntien väliin. Tämä soveltuu ihan kaikille – hyvä myös niille, jotka joutuvat istumaan paljon koneella päivän aikana.

Yhtenä agentin tehtävänä on myös kehittää ja mahdollistaa toimipaikan vuosikello ja sen toteutuminen. Tähän meillä käytiinkin yhdessä koko henkilöstön kanssa Uutta buugia -koulutus, jonka Pohjanmaan liikunta ja urheilu ry meille tuli pitämään.

Mitä liikunta-agenttina olemisessa on parasta?

Parasta on ehkä se, kun saa nähdä miten opiskelijat innostuvat erilaisista tapahtumista. Tapahtumia suunnitellessa kysymme opiskelijoilta ideoita mitä he haluaisivat tehdä. Esille nousseista valitsemme ne, mitkä pystymme toteuttamaan – ikävä kyllä ihan kaikkia ei aina pysty. Toteuttamiskelpoisista ideoista opiskelijat saavat itse päättää mihin haluavat osallistua. Mielestäni on tärkeää, että jokainen voi vaikuttaa siihen mitä haluaa juuri silloin tehdä.

Parasta on myös päästä tutustumaan uusiin ihmisiin Luovin sisällä ja vaihtaa ajatuksia muiden agenttien ja alueiden koordinaattorien kanssa. Ilman oman alueemme koordinaattoria Marjoa olisin ollut kyllä ihan hukassa, häneltä olen saanut hyvää tsemppausta ja apuja.

Mikä on ollut haastavinta?

Meidän porukkamme on jo valmiiksi liikkuvaa. On mietittävä, miten saamme luotua myös uutta näkökulmaa erilaisiin tapoihin liikkua. Lisäksi haasteena on ollut oman ajan käyttäminen, miten saada tasapainoon oman ryhmän ohjaaminen ja liikunta-agentin tehtävien toteuttaminen.

Mitä haluat sanoa lopuksi?

On tärkeää, että jokainen paikkakunta voisi ottaa hyväksi havaitut käytänteet pysyviksi toimintatavoiksi. Monelle opiskelijalle jo pelkkä sana liikunta tekee olon epämukavaksi, joten voisimme miettiä, mitä muuta sanaa tai ilmaisua voisi tässä kohtaa käyttää.

Eikä sen liikkumisen tarvitse olla mikään monen tunnin lenkki, vaan kaiken voi aloittaa hyvin pienestä, vaikka koulun kiertämisellä kerran päivässä. Pienilläkin ratkaisuilla saadaan hyvää liikettä jaloille ja mielelle. Myös henkilöstön on tärkeä miettiä omaa jaksamistaan päivän aikana, joten ehkäpä jonkun palaverinkin voisi toteuttaa vaikka ulkona tai kävelylenkillä.

Yhteistyössä

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on myöntänyt Liikkuva opiskelu -avustusta hankkeelle.

Lisätietoja

Ari-Pekka Raudaskoski
ammatillinen erityisopettaja
040 319 3660
ari-pekka.raudaskoski@luovi.fi