Kokemuksellisia tarinoita erilaisissa elämäntilanteissa ja oppimisympäristöissä OPIKKO-hankkeen aikana

Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 ja sen 52 § on ollut lähtökohtana toimintamalliin, jota hankkeessa kehitettiin ja piltoitiin.

Koemme ja opimme joka päivä, vaikka emme sitä välttämättä tiedostakaan joka hetki. Oppimisen ja kokemuksen kannalta merkittävää on, että meillä on olemassa tavoite. Tavoite ohjaa meitä oikeaan suuntaan ja sisältöihin. Ammatillisen koulutuksen tutkintotavoitteet, ammattitaitovaatimukset on määritelty tutkinnon osittain.  Tutkinnon osan tavoitteiden saavuttaminen on maali, minne päästään, kun kokemukset ja oppiminen muuttuu näkyväksi osaamiseksi arviointikeskustelussa ja -päätöksessä. Tutkinnon osista muodostuu koko tutkinto eli ammatti.

Tavoitteellista osaamista kertyy monenlaisissa oppimisympäristöissä jokaisen elämäntilanteeseen sopivalla tavalla. Oppimisympäristöjä voivat olla kuntouttavan työtoiminnan työpajat, työpaikat ja vapaa-ajan toiminnot. Sama ympäristö voi toimia erilaisin tavoittein eri ihmisille riippuen siitä onko tuloksellisena tavoitteena kuntoutuminen, opiskelu vai työelämä.

Työttömänä pitkään olleelta voi puuttua koulutus, jolla voisi helpostikin saada työtä, mutta elämäntilanteeseen sopivaa tapaa kouluttautua ei ole löytynyt. Jo pelkästään ajatus kouluun menemisestä voi tuoda mieleen huonon kokemuksen oppimisesta. Elämäntilanne voi olla myös sellainen, että pelkällä opintotuella ei selviydy joka päiväisistä menoista. Eri viranomaisten kuten TE-hallinnon, Kelan ja oman kaupungin työllisyyspalveluidenkanssa asiointi voi tuntua haastavalta, kun ei välttämättä tiedä keneen pitäisi ottaa yhteyttä ja mitä pitäisi muistaa kertoa. On myös paljon muita syitä miksi kiinnittyminen opiskeluun ja työelämään on pitkittynyt. Kuntoutuminen itsessään voi olla aikaa vievää ja oikea-aikaisuuden hyväksyminen on tärkeää. Silloin tutkintotavoitteinen, ammatillinen koulutus ei välttämättä ole oikea menetelmä kuntoutumiseen koulussa tai muussakaan oppimisympäristössä.

Toimintamalli perustuu lain lisäksi yhteistyöhön eri tahojen kanssa. Kun osaaminen hankitaan kokonaan muualla kuin oppilaitoksessa, vaatii se monien eri ihmisten ja organisaatioiden sujuvaa yhteistyötä. Keskeisenä on yksilön toimeentulon varmistaminen, jotta jatkuva huoli raha-asioista poistuu. Näin syntyy kokemus siitä, että selviytyy ja tavoitteellinen oppiminen voi alkaa ja onnistua. Riittävä suunnittelu, tuki, ohjaus ja kannustus on tärkeää, jotta tavoitteellinen osaaminen saavutetaan. Tärkeintä kuitenkin on osallisuus omaan oppimiseen ja kokemus, että selviää.

Tämä on johdantona yksilön omaan tarinaan siitä, miten osaamista hankitaan ja osoitetaan riippumatta siitä, onko opinnot aloitettu opiskelijana, kuntoutujana, työkokeilussa tai palkkatukityössä. Yhteistä on, että osaaminen hankitaan ja osoitetaan kokonaan muualla kuin oppilaitoksen oppimisympäristössä. Jokainen julkaisee kokemuksellisen tarinansa itse valitseman kanavan kautta

Instagram: @samiohjaa @pintsuu_ @opikkohanke @silta.sote @teijakoivisto @minnakasvatusohjaus

OPIKKO-hankkeessa mukana olleiden tarinoita:
Olen taistellut tieni takaisin ihmisten luo
Kokemusasiantuntijaksi kasvaminen KEIJO-hankkeessa

Tarinat elävät ja uusia kanavia linkitetään sitä mukaan, kun niitä tulee.

Lisätietoja

Rauni Aaltonen
Erityisopetuksen asiantuntija
040 319 3312
rauni.aaltonen@luovi.fi