Timantti 2

Kehitämme koulutusta neljällä osa-alueella: Laadunhallinta on kokonaisvaltaista, asiakaslähtöisyys on toiminnan lähtökohta, jatkuva parantaminen kohti erinomaisuutta on kiinteä osa toimintaa sekä tavoitteiden saavuttamista ja tuloksia seurataan systemaattisesti.

Hanke perustuu Ammatillisen koulutuksen laatustrategiaan 2030, erityisoppilaitosten (AMEO) arvioinneissa ja strategioissa sekä edellisissä hankkeissa esiin nousseisiin kehittämistarpeisiin sekä tarpeeseen vastata ammatillisen koulutuksen uudistuksen tuomiin muutoksiin.

Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Tavoitteemme:

1. Laadunhallinta on kokonaisvaltaista

Laadunhallintajärjestelmien ja laadunhallinnan toimintatapojen edelleen kehittäminen tukemaan ennakoivaa johtamista ja pedagogiikkaa. Hankkeessa varmistetaan, että laadunhallintajärjestelmä kattaa koko ammatillisen koulutuksen toiminnan.

Vertaisarvioinnin toimintamallin edelleen kehittäminen AMEO-verkostossa keventäen vertaisarvioinnin toteutusta ja prosessia kestävän kehityksen periaatteet huomioiden.

2. Asiakaslähtöisyys on toiminnan lähtökohta

AMEO-verkoston koulutuksenjärjestäjät kehittävät ja ottavat käyttöön menettelytavat, jotka varmistavat, että opiskelijat saavat tutkinnon perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamiseksi tarpeellista koulutusta, opetusta, ohjausta ja tukipalveluja eri oppimisympäristöissä tarpeidensa ja edellytystensä mukaisesti.

3. Jatkuva parantaminen kohti erinomaisuutta on kiinteä osa toimintaa

Kehitetään seuranta-, ennakointi-, arviointi- ja tulostiedon hyödyntämisen toimintamalli henkilöstölle, ohje- tai käsikirja ennakoinnin huomioonottamisesta omassa työssä.

Seuranta-, ennakointi-, arviointi- ja tulostiedon käsittelyn automatisointi ja esittäminen esimerkiksi organisaation intrassa.

4. Tavoitteiden saavuttamista ja tuloksia seurataan systemaattisesti

Tuloksia seurataan ja arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin päivittämällä AMEO-mittaristo mittariselosteineen. Koulutuksenjärjestäjän tavoitteiden ja tulosten viestimisestä henkilöstölle, asiakkaille ja keskeisille sidosryhmille suunnitellaan toimintamalli.

Lisätietoja

Timo Huurinainen
Laatupäällikkö
040 319 3117
timo.huurinainen@luovi.fi