Tilauskoulutukset

Työyhteisövalmennus

Työyhteisövalmennus on työnohjauksellista ja osallistavaa valmennusta, jossa voidaan käsitellä työyhteisöön liittyviä kysymyksiä, kehittämisen kohteita ja haasteita. Valmennus on ratkaisukeskeistä, voimavaralähtöistä ja dialogista – siinä käytetään dialogisia menetelmiä, joiden avulla työyhteisön jäsen saa mahdollisuuden puhua, kuunnella ja tulla kuulluksi. Näin jokainen voi vaikuttaa ja osallistua käsiteltävään teemaan. Työyhteisö tekee yhdessä suunnitelman, aikataulun ja tavoitteet käsiteltävän asian hoitamiseksi.

Työyhteisövalmennuksen tavoitteena on lisätä keskustelua ja yhdessä tekemistä sekä parantaa työyhteisön sitoutumista ja luottamusta.

Sisältö: Koulutuksen sisällöt räätälöidään tilaajan toiveiden mukaan, mutta sisältöjä voivat olla esimerkiksi:

 • muutostilanteet
 • työnjako
 • yhdessä oppiminen
 • työssä jaksaminen
 • mikä tahansa työyhteisön itse määrittelemä aihe

Toteutus: Koulutuksen pituus suunnitellaan tilaajan tarpeiden mukaan, ja se voidaan toteuttaa osin myös verkkototeutuksena. Tarkemmista sisällöistä, ajankohdasta ja toteutustavasta sovitaan yhdessä tilaajan kanssa.

Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjaus on vuorovaikutusta, jossa kaikkien on mahdollista oppia toisiltaan. Ammattiopisto Luovin asiantuntijoilla on työnohjaajakoulutuksen lisäksi vankka kokemus ammatillisen erityisopetuksen käytännön työstä.

Sisältö: Koulutuksen sisällöt räätälöidään tilaajan toiveiden mukaan.

Toteutus: Koulutuksen pituus suunnitellaan tilaajan tarpeiden mukaan. Koulutus voidaan toteuttaa osittain myös verkkototeutuksena. Koulutus sisältää myös teemoihin liittyviä itsenäisiä tehtäviä. Tarkemmista sisällöistä, ajankohdasta ja toteutustavasta sovitaan yhdessä tilaajan kanssa.

Kohtaamistaide

Kohtaamistaide (Clinical Art) on ryhmämuotoinen, arvostava ja vertaistukea antava menetelmä. Se on strukturoitu, tekemiseen ja kokemiseen pohjaava kuvataidetyöskentelyn menetelmä, jossa olennaista ovat havainnot, kokeminen, kohtaaminen, ilo ja arvostus. Taide toimii väylänä kohdata itseä ja muita ja vahvistaa omaa olemista.

Sisältö: Koulutuksen sisällöt räätälöidään tilaajan toiveiden mukaan.

Kohderyhmä: Kohtaamistaide soveltuu hyvin työyhteisöille tukemaan tiimiytymistä ja hengen luomista sekä ennaltaehkäisevään työhön työhyvinvoinnin edistämiseksi. Koulutus sopii erityisesti ammatillisen koulutuksen, varhaiskasvatuksen, nuorisotoimen ja sosiaali- ja terveysalan työntekijöille.

Toteutus: Työnohjauksellinen kohtaamistaide sisältää 8 tapaamiskertaa (2 h / tapaaminen, vain työskentelyä – ei sisällä ohjauskoulutusta).

Kohtaamistaiteen ohjaaja -opintokokonaisuuden (15 op) kesto on 8–10 kk. Koulutus sisältää 8–13 lähiopetuspäivää, tehtäviä sekä ohjaamisen harjoittelun ja raportoinnin.

AVEKKI – koulutusta vaativiin haastavan käyttäytymisen tilanteisiin ja niiden hallintaan

AVEKKI on toimintatapamalli uhka- ja väkivaltatilanteisiin. Tavoitteena on tilanteiden ennaltaehkäisy, jolla luodaan turvallinen toimintaympäristö niin asiakkaille kuin työntekijöille

Sisältö: Koulutuksessa mm. harjoitellaan turvallinen tapa toimia haastavissa asiakastilanteissa provosoimatta asiakasta uhkatilanteissa. Koulutuksessa opitaan mm., miten kohdata haastava asiakas sekä miten ennaltaehkäistä tilanteiden eskaloituminen. AVEKKI-koulutus sisältää sekä teoriaa että fyysisiä harjoituksia. Koulutuksen tarkemmista sisällöistä, ajankohdasta ja toteutustavasta sovitaan yhdessä tilaajan kanssa.

Kohderyhmä: Asiakaspalvelutyössä haastavia asiakkaita kohtaava työntekijät.

Toteutus: AVEKKI-koulutuksen laajuus on 12 tunnin, 16 tunnin tai 24 tunnin koulutuskokonaisuus. Osallistuja saa näistä AVEKKI-todistuksen. Koulutus voidaan räätälöidä omiin organisaation tarpeisiin. AVEKKI-koulutuksen jo suorittaneille on mahdollisuus järjestää täydennyskoulutusta.

RUORI – Erityisen ja vaativan erityisen tuen tarpeen arviointimenetelmä

RUORI-arviointimenetelmä on kansainväliseen ICF-luokitukseen perustuva toimintakykymittari, jonka avulla koulutukseen hakija tai opiskelija voi yhdessä asiantuntijoiden kanssa arvioida opiskelutaitojaan, motivaatiotaan ja soveltuvuuttaan tiettyyn tutkintoon tai koulutukseen. Voimavarakeskeisessä arvioinnissa pohditaan yhdessä myös hakijan tai opiskelijan erityisen tai vaativan erityisen tuen tarvetta opinnoissa.

RUORIssa koottua arviointitietoa voidaan hyödyntää yksilöllisen opintopolun suunnittelussa ja toteutuksessa sekä opintojen jälkeisessä jatkosijoittumisessa myös eri oppilaitosten ja palveluntuottajien välillä.

Koulutuksessa perehdytään RUORI-arviointimenetelmän käyttöönottoon ja ICF-pohjaiseen erityisen ja vaativan erityisen tuen asiakaslähtöiseen arviointiin ja palvelujen suunnitteluun.

Sisältö: Koulutuksen sisällöt räätälöidään tarkemmin tilaajan toiveiden mukaan.

Toteutus: Koulutuksen pituus suunnitellaan tilaajan tarpeiden mukaan. Koulutus voidaan toteuttaa myös kokonaan tai osin verkkototeutuksena. Tarkemmista sisällöistä, ajankohdasta ja toteutustavasta sovitaan yhdessä tilaajan kanssa.

Motivaation jäljillä

Oppimisen tulisi olla innostavaa läpi elämän. Myös työelämä tarvitsee innostuneita osaajia. Mikä tahansa tieto vanhenee nopeasti, mutta omasta työstään innostunut ja motivoitunut ammattilainen haluaa myös kehittyä sekä kehittää omaa osaamistaan ja työtään. Siksi myös ammatillisen koulutuksen tulisi tukea opiskelijan innostusta ja sisäistä motivaatiota. Erityisen tärkeää se on, jos opiskelijalla on opintiellään haasteita tai erityisen tuen tarve. 

Motivaatioon ja innostukseen liittyy myös omien vahvuuksien tunnistaminen. Vahvuudet eivät löydy vain perinteisistä oppiaineista, vaan monenlaisia taidoista, kyvyistä sekä henkilökohtaisista ominaisuuksista. Vahvuuksien kautta rakentuu yksilöllinen polku työelämään ja hyvään elämään – ihan jokaisella opiskelijalla. 

Tässä osallistavassa valmennuksessa tutustumme opiskelijan motivaation vaikuttaviin tekijöihin sekä miten niitä voi opetuksen ja ohjauksen keinoin vahvistaa. 

Sisältö: Koulutuksen sisällöt räätälöidään tilaajan toiveiden mukaan.

Kohderyhmä: Koulutus soveltuu erityisesti ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle, mutta myös kaikille muille lasten ja nuorten opetuksen ja ohjauksen parissa toimiville. 

 • Innostuksen lähteillä
 • Sisäisen motivaation lähteillä
 • Oppimisympäristöt ja nuoria motivoivat pedagogiset ratkaisut
 • Motivoiva ohjaus ja toiminnalliset menetelmät

Toteutus: Koulutuksen pituus suunnitellaan tilaajan tarpeiden mukaan. Koulutus voidaan toteuttaa myös kokonaan tai osin verkkototeutuksena. Tarkemmista sisällöistä, ajankohdasta ja toteutustavasta sovitaan yhdessä tilaajan kanssa.

Erityinen tuki arjessa

Koulutuksessa käsitellään erityistä tukea esimerkiksi neuropsykiatristen häiriöiden, kehitysvammaisuuden sekä mielenterveys- ja päihdehäiriöiden ilmenemiseen liittyvien teemojen kautta. Osallistujat saavat käytännön työkaluja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kohtaamiseen.

Sisältö: Koulutuksen sisällöt räätälöidään tilaajan toiveiden mukaan, mutta sisältöjä voivat olla esimerkiksi:

 • Neuropsykiatriset häiriöt
 • Toiminnanohjauksen tukeminen
 • Autismin kirjo
 • Lukivaikeus
 • Mielenterveys- ja päihdehäiriöt
 • Kehitysvammaisuus
 • Salassapito
 • Ohjaukseen ja dialogiseen kohtaamiseen liittyvät periaatteet

Kohderyhmä: Koulutus soveltuu kaikille erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten parissa toimiville. 

Toteutus: Koulutuksen pituus suunnitellaan tilaajan tarpeiden mukaan. Koulutus voidaan toteuttaa myös kokonaan tai osin verkkototeutuksena. Tarkemmista sisällöistä, ajankohdasta ja toteutustavasta sovitaan yhdessä tilaajan kanssa.

Motivoiva haastattelu

Motivoivan haastattelun menetelmä on asiakaslähtöinen, asiakkaan omista tarpeista ja arvomaailmasta lähtevä ohjausmenetelmä, jonka tavoitteena on vahvistaa asiakkaan sisäistä motivaatiota ja halua muutokseen. Motivoiva toimintatapa perustuu asiakkaan ja työntekijän luottamukseen ja kumppanuuteen, jossa osapuolet tutkivat ja rakentavat uutta ymmärrystä, ratkaisevat ongelmia ja tarkastelevat ristiriitoja. Motivoivassa asiakkaan kohtaamisessa ovat aina läsnä aito kunnioitus, välittäminen ja myötätunto.

Sisältö: Koulutuksen sisällöt räätälöidään tilaajan toiveiden mukaan, mutta sisältöjä voivat olla esimerkiksi:

 • Mitä on motivaatio
 • Motivoivan toimintatavan periaatteet
 • Motivoivan vuorovaikutuksen perustaidot
 • Motivoivan haastattelun menetelmät ja harjoitukset
 • Motivoivan haastattelun käyttömahdollisuudet asiakastyössä

Kohderyhmä: Koulutus soveltuu kaikille erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten parissa toimiville. 

Toteutus: Koulutuksen pituus suunnitellaan tilaajan tarpeiden mukaan. Koulutus voidaan toteuttaa myös kokonaan tai osin verkkototeutuksena. Tarkemmista sisällöistä, ajankohdasta ja toteutustavasta sovitaan yhdessä tilaajan kanssa.

Autismin kirjon henkilön osallisuus ja hyvinvoinnin edistäminen

Koulutus sisältää perustietoa autismista sekä esimerkkejä erilaisten päivästruktuurien ja yksilöllisten elämän suunnitelmien tekemiseen. Koulutuksessa on mahdollista myös kuulla kokemusasiantuntijaa.

Sisältö: Koulutuksen sisällöt räätälöidään tilaajan toiveiden mukaan, mutta sisältöjä voivat olla esimerkiksi:

 • autismin kirjon erityispiirteet
 • autismin kirjon henkilön aistitoiminnot
 • autismin kirjon henkilön kommunikaatio ja vuorovaikutus
 • toiminnanohjaus
 • struktuurien merkitys ja rakentaminen
 • stressitekijät ja stressin vaikutusten ehkäisy autismin kirjon henkilön elämässä.

Kohderyhmä: Autismin kirjon henkilöiden kanssa työssään tai arjessaan toimivat sekä muuten aiheesta kiinnostuneet

Toteutus: Koulutuksen pituus suunnitellaan tilaajan tarpeiden mukaan. Sopiva kesto on esimerkiksi kaksi päivää sisältäen noin 4 h/koulutuspäivä. Koulutus voidaan toteuttaa myös kokonaan tai osin verkkototeutuksena. Tarkemmista sisällöistä, ajankohdasta ja toteutustavasta sovitaan yhdessä tilaajan kanssa. 

Lisätietoja ja koulutusten tilaukset

Tarja Järvi
Koulutuskoordinaattori
040 319 3062
tarja.jarvi@luovi.fi