Tilauskoulutukset

Työyhteisövalmennus

Työyhteisövalmennus on työnohjauksellista ja osallistavaa valmennusta, jossa voidaan käsitellä työyhteisöön liittyviä kysymyksiä, kehittämisen kohteita ja haasteita. Valmennus on ratkaisukeskeistä, voimavaralähtöistä ja dialogista – siinä käytetään dialogisia menetelmiä, joiden avulla työyhteisön jäsen saa mahdollisuuden puhua, kuunnella ja tulla kuulluksi. Näin jokainen voi vaikuttaa ja osallistua käsiteltävään teemaan. Työyhteisö tekee yhdessä suunnitelman, aikataulun ja tavoitteet käsiteltävän asian hoitamiseksi.

Työyhteisövalmennuksen tavoitteena on lisätä keskustelua ja yhdessä tekemistä sekä parantaa työyhteisön sitoutumista ja luottamusta.

Toteutus: Koulutuksen pituus suunnitellaan tilaajan tarpeiden mukaan, ja se voidaan toteuttaa osin myös verkkototeutuksena. Tarkemmista sisällöistä, ajankohdasta ja toteutustavasta sovitaan yhdessä tilaajan kanssa.

Sisältö: Koulutuksen sisällöt räätälöidään tilaajan toiveiden mukaan, mutta sisältöjä voivat olla esimerkiksi:

  • muutostilanteet
  • työnjako
  • yhdessä oppiminen
  • työssä jaksaminen
  • mikä tahansa työyhteisön itse määrittelemä aihe

Työnohjaus ja vertaismentorointi

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjaus on vuorovaikutusta, jossa kaikkien on mahdollista oppia toisiltaan. Ammattiopisto Luovin asiantuntijoilla on työnohjaajakoulutuksen lisäksi vankka kokemus ammatillisen erityisopetuksen käytännön työstä.

Vertaismentorointi on osaamisen kehittämisen ja jakamisen menetelmä, jossa mentorointiin osallistuvat toimijat ovat tasavertaisia kollegoita ja asiantuntijoita. Vertaisryhmämentoroinnin tavoitteena on tukea osallistujien ammatillista kasvua, työtehtävien hoitamista, ongelmanratkaisua sekä lisätä työhyvinvointia. Mentoreina toimivat vertaismentorointikoulutuksen suorittaneet ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijat.

Toteutus: Koulutuksen pituus suunnitellaan tilaajan tarpeiden mukaan. Koulutus voidaan toteuttaa osittain myös verkkototeutuksena. Koulutus sisältää myös teemoihin liittyviä itsenäisiä tehtäviä. Tarkemmista sisällöistä, ajankohdasta ja toteutustavasta sovitaan yhdessä tilaajan kanssa.

Sisältö: Koulutuksen sisällöt räätälöidään tilaajan toiveiden mukaan.

Kohtaamistaide

Kohtaamistaide (Clinical Art) on ryhmämuotoinen, arvostava ja vertaistukea antava menetelmä. Se on strukturoitu, tekemiseen ja kokemiseen pohjaava kuvataidetyöskentelyn menetelmä, jossa olennaista ovat havainnot, kokeminen, kohtaaminen, ilo ja arvostus. Taide toimii väylänä kohdata itseä ja muita ja vahvistaa omaa olemista.

Kohderyhmä: Kohtaamistaide soveltuu hyvin työyhteisöille tukemaan tiimiytymistä ja hengen luomista sekä ennaltaehkäisevään työhön työhyvinvoinnin edistämiseksi. Koulutus sopii erityisesti ammatillisen koulutuksen, varhaiskasvatuksen, nuorisotoimen ja sosiaali- ja terveysalan työntekijöille.

Toteutus: Työnohjauksellinen kohtaamistaide sisältää 8 tapaamiskertaa (2 h / tapaaminen, vain työskentelyä – ei sisällä ohjauskoulutusta).

Kohtaamistaiteen ohjaaja -opintokokonaisuuden (15 op) kesto on 8–10 kk. Koulutus sisältää 8–13 lähiopetuspäivää, tehtäviä sekä ohjaamisen harjoittelun ja raportoinnin.

Sisältö: Koulutuksen sisällöt räätälöidään tilaajan toiveiden mukaan.

AVEKKI – koulutusta vaativiin haastavan käyttäytymisen tilanteisiin ja niiden hallintaan

AVEKKI on toimintatapamalli uhka- ja väkivaltatilanteisiin. Tavoitteena on tilanteiden ennaltaehkäisy, jolla luodaan turvallinen toimintaympäristö niin asiakkaille kuin työntekijöille

Kohderyhmä: Asiakaspalvelutyössä haastavia asiakkaita kohtaava työntekijät.

Toteutus: AVEKKI-koulutuksen laajuus on 12 tunnin, 16 tunnin tai 24 tunnin koulutuskokonaisuus. Osallistuja saa näistä AVEKKI-todistuksen. Koulutus voidaan räätälöidä omiin organisaation tarpeisiin. AVEKKI-koulutuksen jo suorittaneille on mahdollisuus järjestää täydennyskoulutusta.

Sisältö: Koulutuksessa mm. harjoitellaan turvallinen tapa toimia haastavissa asiakastilanteissa provosoimatta asiakasta uhkatilanteissa. Koulutuksessa opitaan mm., miten kohdata haastava asiakas sekä miten ennaltaehkäistä tilanteiden eskaloituminen. AVEKKI-koulutus sisältää sekä teoriaa että fyysisiä harjoituksia. Koulutuksen tarkemmista sisällöistä, ajankohdasta ja toteutustavasta sovitaan yhdessä tilaajan kanssa.

RUORI – Erityisen ja vaativan erityisen tuen tarpeen arviointimenetelmä

RUORI-arviointimenetelmä on kansainväliseen ICF-luokitukseen perustuva toimintakykymittari, jonka avulla koulutukseen hakija tai opiskelija voi yhdessä asiantuntijoiden kanssa arvioida opiskelutaitojaan, motivaatiotaan ja soveltuvuuttaan tiettyyn tutkintoon tai koulutukseen. Voimavarakeskeisessä arvioinnissa pohditaan yhdessä myös hakijan tai opiskelijan erityisen tai vaativan erityisen tuen tarvetta opinnoissa.

RUORIssa koottua arviointitietoa voidaan hyödyntää yksilöllisen opintopolun suunnittelussa ja toteutuksessa sekä opintojen jälkeisessä jatkosijoittumisessa myös eri oppilaitosten ja palveluntuottajien välillä.

Koulutuksessa perehdytään RUORI-arviointimenetelmän käyttöönottoon ja ICF-pohjaiseen erityisen ja vaativan erityisen tuen asiakaslähtöiseen arviointiin ja palvelujen suunnitteluun.

Toteutus: Koulutuksen pituus suunnitellaan tilaajan tarpeiden mukaan. Koulutus voidaan toteuttaa osin tai kokonaan myös verkkototeutuksena. Tarkemmista sisällöistä, ajankohdasta ja toteutustavasta sovitaan yhdessä tilaajan kanssa.

Sisältö: Koulutuksen sisällöt räätälöidään tarkemmin tilaajan toiveiden mukaan.

Motivaation jäljillä

Oppimisen tulisi olla innostavaa läpi elämän. Myös työelämä tarvitsee innostuneita osaajia. Mikä tahansa tieto vanhenee nopeasti, mutta omasta työstään innostunut ja motivoitunut ammattilainen haluaa myös kehittyä sekä kehittää omaa osaamistaan ja työtään. Siksi myös ammatillisen koulutuksen tulisi tukea opiskelijan innostusta ja sisäistä motivaatiota. Erityisen tärkeää se on, jos opiskelijalla on opintiellään haasteita tai erityisen tuen tarve. 

Motivaatioon ja innostukseen liittyy myös omien vahvuuksien tunnistaminen. Vahvuudet eivät löydy vain perinteisistä oppiaineista, vaan monenlaisia taidoista, kyvyistä sekä henkilökohtaisista ominaisuuksista. Vahvuuksien kautta rakentuu yksilöllinen polku työelämään ja hyvään elämään – ihan jokaisella opiskelijalla. 

Tässä osallistavassa valmennuksessa tutustumme opiskelijan motivaation vaikuttaviin tekijöihin sekä miten niitä voi opetuksen ja ohjauksen keinoin vahvistaa. 

Sisältöjä
– Innostuksen lähteillä
– Sisäisen motivaation lähteillä
– Oppimisympäristöt ja nuoria motivoivat pedagogiset ratkaisut
– Motivoiva ohjaus ja toiminnalliset menetelmät

Kohderyhmä: Koulutuspäivä soveltuu erityisesti ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle, mutta myös kaikille muille nuorten opetuksen ja ohjauksen parissa toimiville. 

Lisätietoja ja koulutusten tilaukset

Tarja Järvi
Koulutuskoordinaattori
040 319 3062
tarja.jarvi@luovi.fi