Tilauskoulutukset ja konsultaatiot

Toteutamme tilauksesta organisaatiokohtaisesti räätälöityjä koulutuksia ja konsultaatioita erityisen tuen teemoista oppilaitosten, yritysten ja sidosryhmien henkilöstölle. Koulutuksia voidaan toteuttaa paikan päällä tai verkossa. Tutustu alta koulutusteemoihimme ja ota yhteyttä niin suunnitellaan juuri teille sopiva koulutus!

Erityinen tuki arjessa

Tutustu koulutuksen sisältöön

Koulutuksessa käsitellään erityistä tukea esimerkiksi neuropsykiatristen häiriöiden, kehitysvammaisuuden sekä mielenterveys- ja päihdehäiriöiden ilmenemiseen liittyvien teemojen kautta. Osallistujat saavat käytännön työkaluja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kohtaamiseen.

Sisältö: Koulutuksen sisällöt räätälöidään tilaajan toiveiden mukaan, mutta sisältöjä voivat olla esimerkiksi:

 • Neuropsykiatriset häiriöt
 • Toiminnanohjauksen tukeminen
 • Autismin kirjo
 • Lukivaikeus
 • Mielenterveys- ja päihdehäiriöt
 • Kehitysvammaisuus
 • Salassapito
 • Ohjaukseen ja dialogiseen kohtaamiseen liittyvät periaatteet

Kohderyhmä: Koulutus soveltuu kaikille erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten parissa toimiville.

Toteutus: Koulutuksen pituus suunnitellaan tilaajan tarpeiden mukaan. Koulutus voidaan toteuttaa myös kokonaan tai osin verkkototeutuksena. Tarkemmista sisällöistä, ajankohdasta ja toteutustavasta sovitaan yhdessä tilaajan kanssa.

Tieto- ja viestintäpedagogiikan hyödyntäminen erityisen tuen opiskelijoilla

Tutustu koulutuksen sisältöön

Koulutus antaa osallistujalle konkreettisia vinkkejä ja helposti opetukseen käyttöön otettavia menetelmiä arjen työhön erityisen tukea tarvitsevien opiskelijoiden kanssa.

Sisältö: Koulutuksen sisällöt räätälöidään tilaajan toiveiden mukaan, mutta koulutus voi sisältää esimerkiksi kaksi (2) webinaaria seuraavasti:

Erilaisten oppijoiden huomioiminen digitaalisissa ympäristöissä
Webinaarissa tarkastellaan ja annetaan käytännön vinkkejä, mitä opettajan on hyvä huomioida suunnitellessaan ja toteuttaessaan opetusta digitaalisissa ympäristöissä, kun ryhmässä on mukana erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita.

Aktivoi vuorovaikutukseen digillä
Webinaarissa tutustutaan oppijaa aktivoiviin ja osallistaviin digipalveluihin, jotka soveltuvat myös erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Työpajassa pohditaan, miten vuorovaikutusta voi edistää digin avulla lähi- ja etäyhteydessä. Työpajassa pääset halutessasi tuottamaan sisältöä ohjatusti ilmaisiin sovelluksiin, joita työpajassa hyödynnetään.

Webinaarit toteutetaan osallistujia osallistavana ja toiminnallisina.

Kohderyhmä: Koulutus soveltuu kaikille erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten parissa toimiville.

Toteutus: Koulutuksen pituus suunnitellaan tilaajan tarpeiden mukaan. Tarkemmista sisällöistä, ajankohdasta ja toteutustavasta sovitaan yhdessä tilaajan kanssa.

Motivoiva haastattelu

Tutustu koulutuksen sisältöön

Motivoivan haastattelun menetelmä on asiakaslähtöinen, asiakkaan omista tarpeista ja arvomaailmasta lähtevä ohjausmenetelmä, jonka tavoitteena on vahvistaa asiakkaan sisäistä motivaatiota ja halua muutokseen. Motivoiva toimintatapa perustuu asiakkaan ja työntekijän luottamukseen ja kumppanuuteen, jossa osapuolet tutkivat ja rakentavat uutta ymmärrystä, ratkaisevat ongelmia ja tarkastelevat ristiriitoja. Motivoivassa asiakkaan kohtaamisessa ovat aina läsnä aito kunnioitus, välittäminen ja myötätunto.

Sisältö: Koulutuksen sisällöt räätälöidään tilaajan toiveiden mukaan, mutta sisältöjä voivat olla esimerkiksi:

 • Mitä on motivaatio
 • Motivoivan toimintatavan periaatteet
 • Motivoivan vuorovaikutuksen perustaidot
 • Motivoivan haastattelun menetelmät ja harjoitukset
 • Motivoivan haastattelun käyttömahdollisuudet asiakastyössä

Kohderyhmä: Koulutus soveltuu kaikille erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten parissa toimiville.

Toteutus: Koulutuksen pituus suunnitellaan tilaajan tarpeiden mukaan. Koulutus voidaan toteuttaa myös kokonaan tai osin verkkototeutuksena. Tarkemmista sisällöistä, ajankohdasta ja toteutustavasta sovitaan yhdessä tilaajan kanssa.

RUORI – Erityisen ja vaativan erityisen tuen tarpeen arviointimenetelmä

Tutustu koulutuksen sisältöön

RUORI-arviointimenetelmä on kansainväliseen ICF-luokitukseen perustuva toimintakykymittari, jonka avulla koulutukseen hakija tai opiskelija voi yhdessä asiantuntijoiden kanssa arvioida opiskelutaitojaan, motivaatiotaan ja soveltuvuuttaan tiettyyn tutkintoon tai koulutukseen. Voimavarakeskeisessä arvioinnissa pohditaan yhdessä myös hakijan tai opiskelijan erityisen tai vaativan erityisen tuen tarvetta opinnoissa.

RUORIssa koottua arviointitietoa voidaan hyödyntää yksilöllisen opintopolun suunnittelussa ja toteutuksessa sekä opintojen jälkeisessä jatkosijoittumisessa myös eri oppilaitosten ja palveluntuottajien välillä.

Koulutuksessa perehdytään RUORI-arviointimenetelmän käyttöönottoon ja ICF-pohjaiseen erityisen ja vaativan erityisen tuen asiakaslähtöiseen arviointiin ja palvelujen suunnitteluun.

Sisältö: Koulutuksen sisällöt räätälöidään tarkemmin tilaajan toiveiden mukaan. Esimerkkejä RUORI -koulutuksista:

 • Toimintakykyajattelu erityisen ja vaativan erityisen tuen tarpeen viitekehyksenä
  Kaksi tuntia kestävässä koulutuksessa tutustutaan WHO:n kansainväliseen toimintakykyluokitukseen (ICF) ja sen käyttöön oppimisympäristöissä.
 • GAS-menetelmä oppijan tavoitteenasettelussa ja ohjauksen vaikuttavuuden arvioinnissa
  Koko päivän kestävässä koulutuksessa tutustutaan ja harjoitellaan RUORIn ja GAS-menetelmän yhteiskäyttöä oppijoiden tuen tarpeen tunnistamisessa, tavoitteiden asettamisessa sekä ohjauksen vaikuttavuuden seurannassa.
 • RUORI tutuksi -webinaari
  Kaksi tuntia kestävässä webinaarissa tutustutaan RUORI-arviointimenetelmään ja siinä käytettäviin arviointi- ja ohjaustyökaluihin
 • Motivoiva haastattelu oppijoiden ohjauksessa
  Koko päivän kestävässä koulutuksessa tutustutaan motivoivan haastattelun perusteisiin ja harjoitellaan käytännössä sen käyttöä yhdessä RUORI-arviointimenetelmän kanssa erilaisissa oppijan ohjaustilanteissa
 • Tartu RUORIIn
  Koko päivän kestävässä koulutuksessa perehdytään toimintakykyajatteluun ja harjoitellaan RUORI-arviointimenetelmän käyttöä oppijoiden toimintakyvyn kuvaamisessa ja tuen tarpeen tunnistamisessa.

Toteutus: Koulutuksen pituus suunnitellaan tilaajan tarpeiden mukaan. Koulutus voidaan toteuttaa myös kokonaan tai osin verkkototeutuksena. Tarkemmista sisällöistä, ajankohdasta ja toteutustavasta sovitaan yhdessä tilaajan kanssa.

Täältä voit lukea lisää RUORI-arviointimenetelmästä ja RUORI-työkaluista.

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaaminen ja kohtaaminen

Tutustu koulutuksen sisältöön

Sisältö: Koulutuksessa tarkastellaan erityistä tukea tarvitsevaa opiskelijaa esimerkiksi seuraavien näkökulmien kautta:

 • Aivojen toiminta
 • Toiminnanohjaus
 • Tunteet opetus- ja ohjaustyössä
 • Dialogisen kohtaamisen periaatteet
 • Vahvuusajattelu

Koulutuksen sisällöt räätälöidään tilaajan toiveiden mukaan.

Kohderyhmä: Koulutus soveltuu kaikille erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten parissa toimiville.

Toteutus: Koulutuksen pituus voidaan suunnitella tilaajan tarpeiden mukaan. Sopiva kesto on esimerkiksi 6h. Tarkemmista sisällöistä, ajankohdasta ja toteutustavasta sovitaan yhdessä tilaajan kanssa. 

Nepsy-opiskelijan tukeminen opinnoissa ja arkielämässä

Tutustu koulutuksen sisältöön

Koulutus tarjoaa perustietoa neuropsykiatrisista eli nepsy-häiriöistä sekä antaa vinkkejä arkeen ja opiskeluun nepsy-opiskelijan kanssa.

Sisältö: Koulutuksen sisällöt räätälöidään tilaajan toiveiden mukaan, mutta sisältöjä voivat olla esimerkiksi:

 • Neuropsykiatriset häiriöt
 • Aivojen normaali kehitys
 • Toiminnanohjauksen periaatteet
 • Toiminnanohjauksen ja arjenhallinnan tukeminen
 • Kommunikaation ja vuorovaikutuksen tukeminen
 • Liitännäisoireet: Unihäiriöt, mielenterveys- ja päihdeongelmat
 • Käytännönvinkkejä nepsy- nuoren ohjaamiseen

Kohderyhmä: Nepsy-henkilöiden kanssa työssään tai arjessaan toimivat sekä muuten aiheesta kiinnostuneet.

Toteutus: Koulutuksen pituus suunnitellaan tilaajan tarpeiden mukaan. Koulutuksen kesto voi olla muutaman tunnin orientoivasta luennosta koko päivän koulutukseen tai useamman kerran koulutuspakettiin. Koulutus voidaan toteuttaa myös kokonaan tai osin verkkototeutuksena.

Koulutukseen voidaan liittää työyhteisövalmennusta, jolloin koulutuksessa voidaan yhdessä työstää nepsy-asiakkaiden kanssa koettuja haasteita ja ongelmakohtia, löytää niihin yhteisiä toimintatapoja ja käytänteitä työyhteisöön. Valmennuksen tavoitteena on tukea henkilöstön tietopohjaa sekä vahvistaa ja luoda yhteisiä käytänteitä neuropsykiatristen (nepsy) nuorten asiakkaiden kanssa toimittaessa.

Koulutuksen tarkemmista sisällöistä, ajankohdasta ja toteutustavasta sovitaan yhdessä tilaajan kanssa.

Autismin kirjon henkilön osallisuus ja hyvinvoinnin edistäminen

Tutustu koulutuksen sisältöön

Koulutus sisältää perustietoa autismista sekä esimerkkejä erilaisten päivästruktuurien ja yksilöllisten elämän suunnitelmien tekemiseen. Koulutuksessa on mahdollista myös kuulla kokemusasiantuntijaa.

Sisältö: Koulutuksen sisällöt räätälöidään tilaajan toiveiden mukaan, mutta sisältöjä voivat olla esimerkiksi:

 • autismin kirjon erityispiirteet
 • autismin kirjon henkilön aistitoiminnot
 • autismin kirjon henkilön kommunikaatio ja vuorovaikutus
 • toiminnanohjaus
 • struktuurien merkitys ja rakentaminen
 • stressitekijät ja stressin vaikutusten ehkäisy autismin kirjon henkilön elämässä.

Kohderyhmä: Autismin kirjon henkilöiden kanssa työssään tai arjessaan toimivat sekä muuten aiheesta kiinnostuneet.

Toteutus: Koulutuksen pituus suunnitellaan tilaajan tarpeiden mukaan. Sopiva kesto on esimerkiksi kaksi päivää sisältäen noin 4 h/koulutuspäivä. Koulutus voidaan toteuttaa myös kokonaan tai osin verkkototeutuksena. Tarkemmista sisällöistä, ajankohdasta ja toteutustavasta sovitaan yhdessä tilaajan kanssa.

Dialoginen kohtaaminen opetuksessa ja ohjauksessa

Tutustu koulutuksen sisältöön

Koulutuksessa perehdytään dialogisuuden periaatteisiin, viritetään esiin omia dialogisia taitoja sekä tutustutaan dialogiseen kohtaamiseen yksilö- ja ryhmätasolla.

Sisältö: Koulutuksen sisällöt räätälöidään tilaajan toiveiden mukaan. Koulutuksessa voidaan harjoitella esimerkiksi intensiivistä kuuntelua, kuulluksi tulemisen kokemusta sekä perehdytään dialogisiin menetelmien käyttöön opetus- ja ohjaustyössä. Koulutuspäivä on toiminnallinen ja osallistava.

Kohderyhmä: Koulutus on suunnattu opetus- ja ohjausalan henkilöstölle.

Toteutus: Koulutuksen pituus voidaan suunnitella tilaajan tarpeiden mukaan. Sopiva kesto on esimerkiksi 6h. Tarkemmista sisällöistä, ajankohdasta ja toteutustavasta sovitaan yhdessä tilaajan kanssa.

Motivaation jäljillä

Tutustu koulutuksen sisältöön

Oppimisen tulisi olla innostavaa läpi elämän. Myös työelämä tarvitsee innostuneita osaajia. Mikä tahansa tieto vanhenee nopeasti, mutta omasta työstään innostunut ja motivoitunut ammattilainen haluaa myös kehittyä sekä kehittää omaa osaamistaan ja työtään. Siksi myös ammatillisen koulutuksen tulisi tukea opiskelijan innostusta ja sisäistä motivaatiota. Erityisen tärkeää se on, jos opiskelijalla on opintiellään haasteita tai erityisen tuen tarve.

Motivaatioon ja innostukseen liittyy myös omien vahvuuksien tunnistaminen. Vahvuudet eivät löydy vain perinteisistä oppiaineista, vaan monenlaisia taidoista, kyvyistä sekä henkilökohtaisista ominaisuuksista. Vahvuuksien kautta rakentuu yksilöllinen polku työelämään ja hyvään elämään – ihan jokaisella opiskelijalla.

Tässä osallistavassa valmennuksessa tutustumme opiskelijan motivaation vaikuttaviin tekijöihin sekä miten niitä voi opetuksen ja ohjauksen keinoin vahvistaa.

Sisältö: Koulutuksen sisällöt räätälöidään tilaajan toiveiden mukaan.

Kohderyhmä: Koulutus soveltuu erityisesti ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle, mutta myös kaikille muille lasten ja nuorten opetuksen ja ohjauksen parissa toimiville.

 • Innostuksen lähteillä
 • Sisäisen motivaation lähteillä
 • Oppimisympäristöt ja nuoria motivoivat pedagogiset ratkaisut
 • Motivoiva ohjaus ja toiminnalliset menetelmät

Toteutus: Koulutuksen pituus suunnitellaan tilaajan tarpeiden mukaan. Koulutus voidaan toteuttaa myös kokonaan tai osin verkkototeutuksena. Tarkemmista sisällöistä, ajankohdasta ja toteutustavasta sovitaan yhdessä tilaajan kanssa.

Kohtaamistaide

Tutustu koulutuksen sisältöön

Kohtaamistaide (Clinical Art) on ryhmämuotoinen, arvostava ja vertaistukea antava menetelmä. Se on strukturoitu, tekemiseen ja kokemiseen pohjaava kuvataidetyöskentelyn menetelmä, jossa olennaista ovat havainnot, kokeminen, kohtaaminen, ilo ja arvostus. Taide toimii väylänä kohdata itseä ja muita ja vahvistaa omaa olemista.

Sisältö: Koulutuksen sisällöt räätälöidään tilaajan toiveiden mukaan.

Kohderyhmä: Kohtaamistaide soveltuu hyvin työyhteisöille tukemaan tiimiytymistä ja hengen luomista sekä ennaltaehkäisevään työhön työhyvinvoinnin edistämiseksi. Koulutus sopii erityisesti ammatillisen koulutuksen, varhaiskasvatuksen, nuorisotoimen ja sosiaali- ja terveysalan työntekijöille.

Toteutus: Työnohjauksellinen kohtaamistaide sisältää 8 tapaamiskertaa (2 h / tapaaminen, vain työskentelyä – ei sisällä ohjauskoulutusta).

Kohtaamistaiteen ohjaaja -opintokokonaisuuden (15 op) kesto on 8–10 kk. Koulutus sisältää 8–13 lähiopetuspäivää, tehtäviä sekä ohjaamisen harjoittelun ja raportoinnin.

Työyhteisövalmennus

Tutustu koulutuksen sisältöön

Työyhteisövalmennus on työnohjauksellista ja osallistavaa valmennusta, jossa voidaan käsitellä työyhteisöön liittyviä kysymyksiä, kehittämisen kohteita ja haasteita. Valmennus on ratkaisukeskeistä, voimavaralähtöistä ja dialogista – siinä käytetään dialogisia menetelmiä, joiden avulla työyhteisön jäsen saa mahdollisuuden puhua, kuunnella ja tulla kuulluksi. Näin jokainen voi vaikuttaa ja osallistua käsiteltävään teemaan. Työyhteisö tekee yhdessä suunnitelman, aikataulun ja tavoitteet käsiteltävän asian hoitamiseksi.

Työyhteisövalmennuksen tavoitteena on lisätä keskustelua ja yhdessä tekemistä sekä parantaa työyhteisön sitoutumista ja luottamusta.

Sisältö: Koulutuksen sisällöt räätälöidään tilaajan toiveiden mukaan, mutta sisältöjä voivat olla esimerkiksi:

 • muutostilanteet
 • työnjako
 • yhdessä oppiminen
 • työssä jaksaminen
 • mikä tahansa työyhteisön itse määrittelemä aihe

Toteutus: Koulutuksen pituus suunnitellaan tilaajan tarpeiden mukaan, ja se voidaan toteuttaa osin myös verkkototeutuksena. Tarkemmista sisällöistä, ajankohdasta ja toteutustavasta sovitaan yhdessä tilaajan kanssa.

Työnohjaus

Tutustu koulutuksen sisältöön

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjaus on vuorovaikutusta, jossa kaikkien on mahdollista oppia toisiltaan. Ammattiopisto Luovin asiantuntijoilla on työnohjaajakoulutuksen lisäksi vankka kokemus ammatillisen erityisopetuksen käytännön työstä.

Sisältö: Koulutuksen sisällöt räätälöidään tilaajan toiveiden mukaan.

Toteutus: Koulutuksen pituus suunnitellaan tilaajan tarpeiden mukaan. Koulutus voidaan toteuttaa osittain myös verkkototeutuksena. Koulutus sisältää myös teemoihin liittyviä itsenäisiä tehtäviä. Tarkemmista sisällöistä, ajankohdasta ja toteutustavasta sovitaan yhdessä tilaajan kanssa.

Lisätietoja ja koulutusten tilaukset

Marjo Vilppola
koulutuskoordinaattori
marjo.vilppola@luovi.fi
040 319 3062