Erkkaa verkossa

Maksuttomia verkkoluentoja

Erkkaa verkossa -luentosarja tarjoaa luentoja kaikille erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa toimiville ja asiasta kiinnostuneille. Luennot ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. Lähetysten kuvaukset ja taltiointi toteutetaan opiskelijatyönä osana Ammattiopisto Luovin media-alan opetusta.

Erkkaa verkossa -streamit toteutetaan yhteistyössä Aluehallintoviraston kanssa.

#erkkaaverkossa #Luovi #avikouluttaa

Erkkaa verkossa -tunnus
AVI kouluttaa (opetus- ja kulttuuritoimi) -tunnus

Seuraavat luennot

Erilaisten oppijoiden oppimista sujuvoittavat digivälineet

Ajankohta: Keskiviikko 2.11.2022 klo 13.00
Kouluttaja: Riikka Marttinen, erityisasiantuntija, toimintaterapeutti, Erilaisten oppijoiden liitto, Oppimisen apuvälinekeskus

Turvallisuuden huomioiminen opetushenkilöstön työssä ja omassa toiminnassa

Ajankohta: Keskiviikko 30.11.2022 klo 14.00
Kouluttaja: Tomi Jokivalli, turvallisuusalan kouluttaja, toimitusjohtaja, Turvanvuoksi Oy

Erkkaa verkossa -luentotallenteet

Maahanmuuttajalasten ja -nuorten oppimisvaikeuksien tunnistaminen / Anne Nurminen

Maahanmuuttajalapsen ja nuoren oppimisvaikeuden tunnistaminen on haastavaa, koska meillä ei juuri ole vieraskielisten oppimisvaikeuksien tunnistamiseen kehitettyjä arviointivälineitä. Luennolla käsitellään vieraskielisen lapsen ja nuoren oppimisen haasteita ja erilaisten taustojen huomioimista oppimisvaikeuksien tunnistamisessa. Lisäksi tuodaan näkökulmaa maahanmuuttajien oppimisvaikeuksien arvioinnista ja siihen soveltuvista käytänteistä.

Anne Nurminen on työskennellyt psykologina muun muassa ammatillisessa erityisopetuksessa ja kotoutumiskoulutuksessa.  Tällä hetkellä hän työskentelee vieraskielisten asiakkaiden oppimisvaikeuksien arvioinnin ja kuntoutuksen parissa. Hän on työskennellyt maahanmuuttajien oppimisen tukeen ja oppimisvaikeuksien tunnistamiseen liittyvissä asiantuntija- ja kehittämistehtävissä sekä kirjoittanut aiheesta julkaisuja.

Ilmoittaudu katsomaan tallennetta tästä linkistä.
Tallenne on katsottavissa 31.12.2022 saakka.
Katso luennon materiaali (pdf) tästä linkistä

Jos olet jo ilmoittautunut luennolle, ilmoittautumisen yhteydessä saamasi luentolinkki toimii myös tallenteen katsomiseen.

Arvot, sivistys ja tulevaisuus / Arto O. Salonen

Eilinen meni. Sitä ei voi enää muuttaa. Mutta huomista ei vielä ole. Siihen voidaan vaikuttaa. Millaisen siitä tekisimme? Hyvä tulevaisuus rakennetaan sellaisten arvojen varaan, jotka ovat luonteeltaan luovuttamattomia. Mikä sellaista on? Hyvän elämän ydinasioiden tunnistamisessa auttaa kuvittelukyky. Sivistyksen mittana on se maailma, joka meiltä jää – se, että meidän jälkeemme elävät ihmiset voivat olla meidän nykyihmisten valintoihin tyytyväisiä.

Professori Arto O. Salosen asiantuntijuus liittyy kestävään hyvinvointiin. Hän työskentelee Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksella ja on Suomen kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin jäsen.

Ilmoittaudu katsomaan tallennetta tästä linkistä.
Tallenne on katsottavissa 31.12.2022 saakka.
Katso luennon materiaali (pdf) tästä linkistä.

Jos olet jo ilmoittautunut luennolle, ilmoittautumisen yhteydessä saamasi luentolinkki toimii myös tallenteen katsomiseen.

Empatia- ja vuorovaikutustaitojen kehitys ja tukeminen lapsilla ja nuorilla / Silja Martikainen, Helsingin yliopisto

Miten empatiataidot kehittyvät, ja miten kehitystä voidaan tukea? Psykologian tohtori Silja Martikainen avaa luennollaan aivojen kehitystä nuoruusiässä empatiataitojen kehittymisen näkökulmasta. Tutkimustietoon ja sovelluksiin pohjaten luennolla vastataan kysymyksiin mitä empatia on ja mikä lisää empatiaa.

Silja Martikainen työskentelee tutkijana Helsingin yliopiston kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä. Hän tutkii oppimista ja vuorovaikutusta erilaisissa oppimisympäristöissä sekä sosioemotionaalisen kehityksen tukemista lapsilla ja nuorilla. Hän on tehnyt asiakastyötä alle kouluikäisten lasten, lapsiperheiden ja maahanmuuttajien parissa.

Ilmoittaudu katsomaan tallennetta tästä linkistä.

Katso luennon materiaali (pdf) tästä linkistä.

Luennon materiaali on tarkoitettu vain luettavaksi (ei jatkokäyttöön). Luennoitsijan suosittelemaa materiaalia empatiaan liittyen löydät sivustolta: https://empatiapakkaus.fi/

Jos olet jo ilmoittautunut luennolle, ilmoittautumisen yhteydessä saamasi luentolinkki toimii myös tallenteen katsomiseen.

Toimintakyky- ja verkostoajattelu nivelvaiheen ohjauksen tukipylväinä / Irene Rämä ja Ami Toikka

KT Irene Rämän luento perustuu Vetovoimala-hankkeessa tehtyyn tutkimukseen toimintakykyä koskevan tiedon siirtymisestä koulutuksen nivelvaiheessa siirryttäessä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen. Luennolla käsitellään muun muassa opiskelijan tukiverkoston toimijoiden yhteistyötä toimintakykyajattelun viitekehyksessä. Luennolla aiheesta keskustelemassa on mukana myös avointen opintojen opettaja ja projektipäällikkö Ami Toikka Stadin ammatti- ja aikuisopistosta.

Ilmoittaudu katsomaan tallennetta tästä linkistä.

Katso luennon materiaali (pdf) tästä linkistä.

Luennon materiaali on tarkoitettu vain luettavaksi (ei jatkokäyttöön).

Jos olet jo ilmoittautunut luennolle, ilmoittautumisen yhteydessä saamasi luentolinkki toimii myös tallenteen katsomiseen.

Resilienssi erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren arjessa / VTM Krisse Lipponen. psykoterapeutti

Psykoterapeutti Krisse Lipposella (sosiaalipsykologi VTM) on pitkä kokemus Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kuntoutuksesta ja opinnoista. Hän tarkastelee luennossaan resilienssiä ja sen moni-ilmeisyyttä. Luennolla pohditaan miten löytää ja vahvistaa yksilön ja ryhmän resilienssiä koulun arjessa.  Luento kutsuu kokeilemaan arkisia ajatusmalleja ja lähestymisiä, joilla resilienssin pohjaa vahvistetaan.

Ilmoittaudu katsomaan tallennetta tästä linkistä.

Katso luennon materiaali (pdf) tästä linkistä

Luennon materiaali on tarkoitettu vain luettavaksi (ei jatkokäyttöön).

Jos olet jo ilmoittautunut luennolle, ilmoittautumisen yhteydessä saamasi luentolinkki toimii myös tallenteen katsomiseen.

Psyykkisesti oireilevan lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukeminen – suojaavat tekijät ja riskit kasvuyhteisöissä / KT Piia Ruutu, ohjaava opettaja

Luento pohjautuu Piia Ruudun väitöskirjaan psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa hoidettujen lasten ja nuorten koulunkäynnistä. Esityksessä käydään läpi väitöskirjan keskeiset tulokset sekä lasten, nuorten ja vanhempien nostamia hyviä käytäntöjä ja kehittämisehdotuksia. Luennolla yhdistetään teoriaa ja käytäntöä. Esityksen teemoja ovat mm. arjen sujuvuuden ja koulunkäynnin tukeminen, yhdessä toimiminen ja vähän enemmän asenne, lapsen ja nuoren kokeman kuormituksen säätely, kouluakäymättömyys, kiusaaminen ja kouluväkivalta sekä fyysinen rajoittaminen ja pakkotoimet.

Kasvatustieteen tohtori Piia Ruutu työskentelee Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa. Piia on työskennellyt vuosia vaativaa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä kanssa. Työskentelyssään hän pyrkii yhdistämään teoriaa ja käytäntöä, eri näkökulmia ja useita menetelmiä. Piian kiinnostuksen kohteena on lapsen kasvuyhteisöjen rakenteet, prosessit ja suhteet sekä tuen tuominen lasten luonnollisiin kasvuyhteisöihin. Tutkijana kiinnostuksen kohteita ovat kokemukset, interventiot ja vaikutukset, erityisesti vaativan erityisen tuen teemat ja lapsen oikeuksien edistäminen.

Ilmoittaudu katsomaan tallennetta tästä linkistä.

Katso luennon materiaali (pdf) tästä linkistä.

Jos olet jo ilmoittautunut luennolle, ilmoittautumisen yhteydessä saamasi luentolinkki toimii myös tallenteen katsomiseen.

Positiivisen pedagogiikan menetelmät oppilaiden ilon, hyvinvoinnin ja oppimisen lisääjinä / KT Eliisa Leskisenoja, lehtori, opettajankouluttaja

Luento tarjoaa monipuolisen vinkkipatteriston positiivisen pedagogiikan keskeisten sisältöjen ja periaatteiden soveltamiseksi luokka-arkeen. Luennon aluksi tutustutaan positiivisen pedagogiikan teoreettiseen viitekehykseen ja myönteisten tunteiden merkitykseen. Luennon pääpaino on konkreeteissa toimintatavoissa ja käytänteissä, joita osallistujat voivat suoraan omaksua ja soveltaa omaan työhönsä. Lisäksi luento avaa näkökulmia siihen, miten positiivisen psykologian menetelmiä voidaan hyödyntää osallistujien oman hyvinvoinnin ja työilon edistämisessä.

Kasvatustieteen tohtori Eliisa Leskisenoja on työskennellyt luokanopettajana yli kaksikymmentä vuotta ja toimii nykyään Oulun normaalikoulussa lehtorina ja opettajankouluttajana. Leskisenojalla on vankka kokemus positiivisen psykologian soveltamisesta erilaisiin kasvatuksellisiin ympäristöihin ja työyhteisöihin. Päätyönsä ohella hän toimii kouluttajana, tietokirjailijana, puhujana ja tutkijana. Leskisenojan sydämenasiana on positiivisen pedagogiikan jatkumon edistäminen maassamme. Tällä hetkellä hänen koulutukselliset ja tutkimukselliset intressinsä kohdistuvatkin erityisesti siihen, miten myönteinen ja vahvuusperustainen toimintakulttuuri saadaan ulottumaan varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

Ilmoittaudu katsomaan tallennetta tästä linkistä.

Katso luennon materiaali (pdf) tästä linkistä.

Jos olet jo ilmoittautunut luennolle, ilmoittautumisen yhteydessä saamasi luentolinkki toimii myös tallenteen katsomiseen.

Yksin opettamisesta yhteisopetukseen / erityisluokanopettajat Riikka Sirkko ja Marjut Kokko

Yhteisopetuksella, josta käytetään joskus myös nimeä samanaikaisopetus, tarkoitetaan yleisesti sitä, että samassa luokassa työskentelee kaksi tai useampi opettajaa, jotka yhdessä suunnittelevat ja toteuttavat opetusta ja arvioivat oppilaita. Yhteisopetuksen avulla voidaan tukea kaikkien oppilaiden mahdollisuutta opiskella yhdessä. Oppilaiden erilaisiin tuen tarpeisiin vastaaminen helpottuu, kun luokassa työskentelee useampi opettaja. Yhteisopettajuutta toteuttamalla on mahdollista jakaa opettajien vastuuta ja työkuormaa. Työn tekeminen yhdessä mahdollistaa toiselta oppimisen ja edistää näin opettajien ammatillista kehittymistä.

Yksin opettamisesta yhteisopetukseen -luennolla yhdistetään yhteisopetusta koskevaa tutkimustietoa käytännön kokemuksiin yhteisopettajuudesta ala- ja yläkoulussa.

Riikka Sirkko ja Marjut Kokko ovat erityisluokanopettajia sekä tekevät molemmat väitöskirjaa yhteisopettajuudesta Oulun yliopistossa. Riikka työskentelee Haapavedellä Hyttikallion koululla yhteisopetuksen luokassa ja käynnissä on jo yhdeksäs yhteinen työvuosi saman kollegan kanssa. Marjut työskentelee Oulussa Kellon yläkoulussa ja on aloittanut yhteisopettajuuden kokeilemisen tänä syksynä.

Ilmoittaudu katsomaan tallennetta tästä linkistä.

Katso luennon materiaali (pdf) tästä linkistä.

Jos olet jo ilmoittautunut luennolle, ilmoittautumisen yhteydessä saamasi luentolinkki toimii myös tallenteen katsomiseen.

Haasteena haastava nuori? Haastavasti käyttäytyvän nuoren kohtaaminen ja ohjaaminen / Juho Viitanen, Ammattiopisto Luovi

Haastavasti käyttäytyvä nuori haastaa meidät tarkastelemaan omaa tapaamme kohdata, ohjata ja olla vuorovaikutuksessa. Mutta mitä seikkoja haastavan käyttäytymisen taustalla voi olla? Tällä luennolla perehdytään haastavan käyttäytymisen kohtaamisen ja ennaltaehkäisemiseen sekä aggressiivisesti käyttäytyvän nuoren kanssa toimiseen työrauhaa edistäen.

Luennoitsijana toimii KM, erityisopettaja Juho Viitanen, joka toimii Ammattiopisto Luovin Helsingin yksikössä VALMA-koulutuksen opettajana. Tätä ennen hän on toiminut kymmenen vuotta erityisluokanopettajan peruskoulussa luokka-asteilla 1. – 9. Viitanen toimii asiantuntijana lasten- ja nuorten käyttäytymisen haasteisiin sekä työrauhaan liittyvistä teemoista, ja konsultoi opetushenkilöstöä pedagogisten keinojen hyödyntämisestä työrauhan edistämiseksi. Hän on myös kysytty ja innostava luennoitsija.

Ilmoittaudu katsomaan tallennetta tästä linkistä.

Jos olet jo ilmoittautunut luennolle, ilmoittautumisen yhteydessä saamasi luentolinkki toimii myös tallenteen katsomiseen.

Erkkaa verkossa -podcast

Erkkaa verkossa -podcastia voit kuunnella sekä Spotifyssa että Apple Podcasteissa. Erkkaa verkossa -podcastissa käsittelemme ammatillisen erityisopetuksen ajankohtaisia aiheita, tarjoamme käytännön vinkkejä, ajatuksia ja ajankohtaista tietoa erityistä tukea tarvitsevien kanssa työskenteleville.

 • Täsmätyökykyisen työllistäminen ja täsmätyötehtävät
  Jaksossa kerrotaan kannustavia kokemuksia työelämäkumppaneiltamme täsmätyökykyisen työllistämisestä sekä tarjotaan vinkkejä palkkaamista helpottavista tukimuodoista.
 • Erkka-ohjaajat
  Erkka-ohjaajat – Koulunkäynnin ohjaajan työ toisella asteella erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ryhmissä. Mitkä asiat ovat merkityksellisiä nuorten ohjaamisessa ja kohtaamisessa? Luovin opiskelijoiden omat ajatukset näistä teemoista muodostavat tämän podcast-jakson rungon. Teemoista keskustelevat Luovin ammatilliset erityisopettajat Sanna Häkkilä-Ruottinen ja Satu Tuulasvirta sekä asiantuntijavieraana opiskelija-asiain päällikkö Riina Karvonen. Jakso on suunnattu tuleville ohjausalan ammattilaisille, jotka toimivat erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kanssa. Jakso toimii perehdyttämisen välineenä ohjaustyötä aloittaville sekä esimerkiksi opetusmateriaalina kasvatus- ja ohjausalalla. Esimerkit ovat toiselta asteelta, mutta sisältöjä voi soveltaa hyvin myös muihin ohjauksen ympäristöihin.
 • Täsmätyökykyisten ohjaus työelämässä
  Tässä podcast-jaksossa Jaana Koskinen ja Iida Kononoff kertovat käytännön vinkkejä ja kokeilemisen arvoisia vinkkejä täsmätyökykyisten osaajien ohjauksen tueksi työelämään.
 • Uraohjaus – WATTI-hankkeen podcast
  Opinto-ohjaaja Mika Takalo kertoo uraohjauksesta (ura- ja jatkosuunnitelma) sekä sen toteuttamisesta ammatillisessa oppilaitoksessa.  Uraohjauksen yhtenä pääasiallisena tehtävä on auttaa opiskelijaa ymmärtämään, miten tämän hetken valinnat vaikuttavat hänen tulevaisuuteensa. Haastattelijana Marko Ylisirkka. Podcast on tuotettu osana ESR-rahoituksella toteutettavaa WATTI-hanketta.
 • Täsmätyö – Erkkaa verkossa -podcast
  Täsmätyötehtävä tarkoittaa kohdennettua tai räätälöityä työtehtävää, joka on suunniteltu tietylle tekijälle. Erityistukea tarvitsevat osaajat hyötyvät räätälöidyistä työtehtävistä, joissa hänen vahvuutensa pääsevät esille. Täsmätöiden etsiminen ja löytäminen on tärkeää sekä erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden, että yritysten kannalta.

Livestream-luennot

Olemme vuosien varrella toteuttaneet verkkoluentoja erityispetuksen teemoista. Nämä luennot ovat katsottavissa tallenteina maksutta Livestream-palvelussa osoitteessa www.livestream.com/ammattiopistoluovi

2018

2017

2016

Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Luentoja on toteutettu OPH:n rahoittamissa hankkeissa NET2 – Nivelvaiheessa erityistä tukea, ETUA – Erityisiä taitoja yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen tukemiseen, SOS – Sujuva ohjaus ja siirtymät, HET – Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki, Hyvä fiilis – tehdään yhdessä sekä Meininkiä ja menestystä menetelmillä.

Lisätietoja

Seija Tuomisto, asiantuntijakouluttaja
seija.tuomisto@luovi.fi, 040 319 3875