Erkkaa verkossa

Maksuttomia verkkoluentoja

Erkkaa verkossa -luentosarja tarjoaa luentoja kaikille erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa toimiville ja asiasta kiinnostuneille. Luennot ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. Lähetysten kuvaukset ja taltiointi toteutetaan opiskelijatyönä osana Ammattiopisto Luovin media-alan opetusta.

Erkkaa verkossa -streamit toteutetaan yhteistyössä Aluehallintoviraston kanssa.

#erkkaaverkossa #Luovi #avikouluttaa

Ammattiopisto Luovin logo.
Aluehallintoviraston tunnus

Seuraavat luennot

Erkkaa verkossa -luentotallenteet

Toimintakyky- ja verkostoajattelu nivelvaiheen ohjauksen tukipylväinä / Irene Rämä ja Ami Toikka

KT Irene Rämän luento perustuu Vetovoimala-hankkeessa tehtyyn tutkimukseen toimintakykyä koskevan tiedon siirtymisestä koulutuksen nivelvaiheessa siirryttäessä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen. Luennolla käsitellään muun muassa opiskelijan tukiverkoston toimijoiden yhteistyötä toimintakykyajattelun viitekehyksessä. Luennolla aiheesta keskustelemassa on mukana myös avointen opintojen opettaja ja projektipäällikkö Ami Toikka Stadin ammatti- ja aikuisopistosta.

Ilmoittaudu katsomaan tallennetta tästä linkistä.
Tallenne on katsottavissa 30.11.2021 saakka.
Katso luennon materiaali (pdf) tästä linkistä.

Luennon materiaali on tarkoitettu vain luettavaksi (ei jatkokäyttöön).

Jos olet jo ilmoittautunut luennolle, ilmoittautumisen yhteydessä saamasi luentolinkki toimii myös tallenteen katsomiseen.

Resilienssi erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren arjessa / VTM Krisse Lipponen. psykoterapeutti

Psykoterapeutti Krisse Lipposella (sosiaalipsykologi VTM) on pitkä kokemus Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kuntoutuksesta ja opinnoista. Hän tarkastelee luennossaan resilienssiä ja sen moni-ilmeisyyttä. Luennolla pohditaan miten löytää ja vahvistaa yksilön ja ryhmän resilienssiä koulun arjessa.  Luento kutsuu kokeilemaan arkisia ajatusmalleja ja lähestymisiä, joilla resilienssin pohjaa vahvistetaan.

Ilmoittaudu katsomaan tallennetta tästä linkistä.
Tallenne on katsottavissa 31.10.2021 saakka.
Katso luennon materiaali (pdf) tästä linkistä

Luennon materiaali on tarkoitettu vain luettavaksi (ei jatkokäyttöön).

Jos olet jo ilmoittautunut luennolle, ilmoittautumisen yhteydessä saamasi luentolinkki toimii myös tallenteen katsomiseen.

Psyykkisesti oireilevan lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukeminen – suojaavat tekijät ja riskit kasvuyhteisöissä / KT Piia Ruutu, ohjaava opettaja

Luento pohjautuu Piia Ruudun väitöskirjaan psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa hoidettujen lasten ja nuorten koulunkäynnistä. Esityksessä käydään läpi väitöskirjan keskeiset tulokset sekä lasten, nuorten ja vanhempien nostamia hyviä käytäntöjä ja kehittämisehdotuksia. Luennolla yhdistetään teoriaa ja käytäntöä. Esityksen teemoja ovat mm. arjen sujuvuuden ja koulunkäynnin tukeminen, yhdessä toimiminen ja vähän enemmän asenne, lapsen ja nuoren kokeman kuormituksen säätely, kouluakäymättömyys, kiusaaminen ja kouluväkivalta sekä fyysinen rajoittaminen ja pakkotoimet.

Kasvatustieteen tohtori Piia Ruutu työskentelee Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa. Piia on työskennellyt vuosia vaativaa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä kanssa. Työskentelyssään hän pyrkii yhdistämään teoriaa ja käytäntöä, eri näkökulmia ja useita menetelmiä. Piian kiinnostuksen kohteena on lapsen kasvuyhteisöjen rakenteet, prosessit ja suhteet sekä tuen tuominen lasten luonnollisiin kasvuyhteisöihin. Tutkijana kiinnostuksen kohteita ovat kokemukset, interventiot ja vaikutukset, erityisesti vaativan erityisen tuen teemat ja lapsen oikeuksien edistäminen.

Ilmoittaudu katsomaan tallennetta tästä linkistä.
Tallenne on katsottavissa 29.4.2021 saakka.
Katso luennon materiaali (pdf) tästä linkistä.

Jos olet jo ilmoittautunut luennolle, ilmoittautumisen yhteydessä saamasi luentolinkki toimii myös tallenteen katsomiseen.

Positiivisen pedagogiikan menetelmät oppilaiden ilon, hyvinvoinnin ja oppimisen lisääjinä / KT Eliisa Leskisenoja, lehtori, opettajankouluttaja

Luento tarjoaa monipuolisen vinkkipatteriston positiivisen pedagogiikan keskeisten sisältöjen ja periaatteiden soveltamiseksi luokka-arkeen. Luennon aluksi tutustutaan positiivisen pedagogiikan teoreettiseen viitekehykseen ja myönteisten tunteiden merkitykseen. Luennon pääpaino on konkreeteissa toimintatavoissa ja käytänteissä, joita osallistujat voivat suoraan omaksua ja soveltaa omaan työhönsä. Lisäksi luento avaa näkökulmia siihen, miten positiivisen psykologian menetelmiä voidaan hyödyntää osallistujien oman hyvinvoinnin ja työilon edistämisessä.

Kasvatustieteen tohtori Eliisa Leskisenoja on työskennellyt luokanopettajana yli kaksikymmentä vuotta ja toimii nykyään Oulun normaalikoulussa lehtorina ja opettajankouluttajana. Leskisenojalla on vankka kokemus positiivisen psykologian soveltamisesta erilaisiin kasvatuksellisiin ympäristöihin ja työyhteisöihin. Päätyönsä ohella hän toimii kouluttajana, tietokirjailijana, puhujana ja tutkijana. Leskisenojan sydämenasiana on positiivisen pedagogiikan jatkumon edistäminen maassamme. Tällä hetkellä hänen koulutukselliset ja tutkimukselliset intressinsä kohdistuvatkin erityisesti siihen, miten myönteinen ja vahvuusperustainen toimintakulttuuri saadaan ulottumaan varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

Ilmoittaudu katsomaan tallennetta tästä linkistä.
Tallenne katsottavissa 25.3.2021 saakka.
Katso luennon materiaali (pdf) tästä linkistä.

Jos olet jo ilmoittautunut luennolle, ilmoittautumisen yhteydessä saamasi luentolinkki toimii myös tallenteen katsomiseen.

Yksin opettamisesta yhteisopetukseen / erityisluokanopettajat Riikka Sirkko ja Marjut Kokko

Yhteisopetuksella, josta käytetään joskus myös nimeä samanaikaisopetus, tarkoitetaan yleisesti sitä, että samassa luokassa työskentelee kaksi tai useampi opettajaa, jotka yhdessä suunnittelevat ja toteuttavat opetusta ja arvioivat oppilaita. Yhteisopetuksen avulla voidaan tukea kaikkien oppilaiden mahdollisuutta opiskella yhdessä. Oppilaiden erilaisiin tuen tarpeisiin vastaaminen helpottuu, kun luokassa työskentelee useampi opettaja. Yhteisopettajuutta toteuttamalla on mahdollista jakaa opettajien vastuuta ja työkuormaa. Työn tekeminen yhdessä mahdollistaa toiselta oppimisen ja edistää näin opettajien ammatillista kehittymistä.

Yksin opettamisesta yhteisopetukseen -luennolla yhdistetään yhteisopetusta koskevaa tutkimustietoa käytännön kokemuksiin yhteisopettajuudesta ala- ja yläkoulussa.

Riikka Sirkko ja Marjut Kokko ovat erityisluokanopettajia sekä tekevät molemmat väitöskirjaa yhteisopettajuudesta Oulun yliopistossa. Riikka työskentelee Haapavedellä Hyttikallion koululla yhteisopetuksen luokassa ja käynnissä on jo yhdeksäs yhteinen työvuosi saman kollegan kanssa. Marjut työskentelee Oulussa Kellon yläkoulussa ja on aloittanut yhteisopettajuuden kokeilemisen tänä syksynä.

Ilmoittaudu katsomaan tallennetta tästä linkistä.
Tallenne katsottavissa 19.2.2021 saakka.
Katso luennon materiaali (pdf) tästä linkistä.

Jos olet jo ilmoittautunut luennolle, ilmoittautumisen yhteydessä saamasi luentolinkki toimii myös tallenteen katsomiseen.

Masentuneen ja ahdistuneen oppilaan huomioiminen ja tukeminen koulussa / KM Mira Talala, kognitiivinen psykoterapeutti

Luennolla käsitellään käytännönläheisesti yleisimpiin lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin haasteisiin liittyviä tilanteita sekä tarjotaan kognitiivisen käyttäytymisterapian sovelluksia helpottamaan koulun arkea oireilevien oppilaiden kohdalla.

Talala on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri, pääaineena kasvatuspsykologia, sekä kognitiivinen psykoterapeutti. Hän on työskennellyt 14 vuotta koulukuraattorina perus- ja toisella asteella. Nykyisin hän työskentelee itsenäisenä ammatinharjoittajana psykoterapian ja luennoinnin parissa. Viime vuonna Talala julkaisi kirjan  Psyykkisesti oireileva oppilas (PS-Kustantamo).

Ilmoittaudu katsomaan tallennetta tästä linkistä.
Tallenne katsottavissa 22.1.2021 saakka.
Katso luennon materiaali (pdf) tästä linkistä.

Jos olet jo ilmoittautunut luennolle, ilmoittautumisen yhteydessä saamasi luentolinkki toimii myös tallenteen katsomiseen.

Rakennetaan nuori vahvaksi / KT Erja Sandberg, erityispedagogi

Rakennetaan nuori vahvaksi -koulutus pohjaa positiiviseen psykologiaan, kasvatukseen ja pedagogiikkaan, henkilöiden hyvinvoinnin tukemiseen. Koulutuksen tutkimustaustana on nuorten myönteisen kehityksen teoria, mikä on sovellettu käytännön konkreeteiksi työkaluiksi.

Erja Sand­berg on KT, eri­tyis­pe­da­go­gi, ratkaisukeskeinen työnohjaaja sekä valmentaja. Erja väit­te­li vuon­na 2016 Hel­sin­gin yli­o­pis­tos­ta ADHD-oi­reis­ten hen­ki­löi­den moni­a­lai­sis­ta tuki­toi­mis­ta ope­tus-, so­si­aa­li- ja ter­veys­toi­men alu­eel­la. Erja on jul­kais­sut te­ok­sen ADHD ja op­pi­mi­sen tuki (PS-kus­tan­nus 2018), jos­sa kä­si­tel­lään pe­da­go­gi­sia tuki­toi­mia ja vah­vuuk­sien mer­ki­tys­tä lap­ses­ta ai­kui­seen saak­ka sekä Positiivinen pedagogiikka ja nuorten hyvinvointi (PS-kustannus 2019), joka keskittyy vahvasti tämän luennon teemaan.

Ilmoittaudu katsomaan tallennetta tästä linkistä.
Tallenne on katsottavissa 4.12.2020 saakka.
Katso luennon materiaali (pdf) tästä linkistä.

Jos olet jo ilmoittautunut luennolle, ilmoittautumisen yhteydessä saamasi luentolinkki toimii myös tallenteen katsomiseen.

Haasteena haastava nuori? Haastavasti käyttäytyvän nuoren kohtaaminen ja ohjaaminen / Juho Viitanen, Ammattiopisto Luovi

Haastavasti käyttäytyvä nuori haastaa meidät tarkastelemaan omaa tapaamme kohdata, ohjata ja olla vuorovaikutuksessa. Mutta mitä seikkoja haastavan käyttäytymisen taustalla voi olla? Tällä luennolla perehdytään haastavan käyttäytymisen kohtaamisen ja ennaltaehkäisemiseen sekä aggressiivisesti käyttäytyvän nuoren kanssa toimiseen työrauhaa edistäen.

Luennoitsijana toimii KM, erityisopettaja Juho Viitanen, joka toimii Ammattiopisto Luovin Helsingin yksikössä VALMA-koulutuksen opettajana. Tätä ennen hän on toiminut kymmenen vuotta erityisluokanopettajan peruskoulussa luokka-asteilla 1. – 9. Viitanen toimii asiantuntijana lasten- ja nuorten käyttäytymisen haasteisiin sekä työrauhaan liittyvistä teemoista, ja konsultoi opetushenkilöstöä pedagogisten keinojen hyödyntämisestä työrauhan edistämiseksi. Hän on myös kysytty ja innostava luennoitsija.

Ilmoittaudu katsomaan tallennetta tästä linkistä.
Tallenne on katsottavissa 31.12.2020 saakka.

Jos olet jo ilmoittautunut luennolle, ilmoittautumisen yhteydessä saamasi luentolinkki toimii myös tallenteen katsomiseen.

Todistus luennoille osallistumisesta

Jos osallistut vähintään kolmelle luennolle, voit saada niistä todistuksen. Todistuksen voit tilata alla olevasta linkistä avautuvalla lomakkeella. Huomaathan, että kirjoitamme todistukset keskitetysti puolivuosittain kesäkuussa ja joulukuussa.

Livestream-luennot

Olemme vuosien varrella toteuttaneet verkkoluentoja erityispetuksen teemoista. Nämä luennot ovat katsottavissa tallenteina maksutta Livestream-palvelussa osoitteessa www.livestream.com/ammattiopistoluovi

2018

2017

2016

Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Luentoja on toteutettu OPH:n rahoittamissa hankkeissa NET2 – Nivelvaiheessa erityistä tukea, ETUA – Erityisiä taitoja yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen tukemiseen, SOS – Sujuva ohjaus ja siirtymät, HET – Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki, Hyvä fiilis – tehdään yhdessä sekä Meininkiä ja menestystä menetelmillä.

Lisätietoja

Tarja Järvi, koulutuskoordinaattori
tarja.jarvi@luovi.fi, 040 319 3062

Maarit Vuorela, hankeassistentti
maarit.vuorela@luovi.fi, 040 319 3784