Nivelvaiheen opinto-ohjauksessa on tärkeää, että jokainen hakija ohjautuu sellaiseen oppilaitokseen, koulutukseen tai tutkintoon, jossa on mahdollista hyödyntää hänen omia vahvuuksiaan ja saavuttaa omat yksilölliset tavoitteensa. Ohjauksen tavoite ei ole suinkaan pieni, se on monen asian yhteissumma. Siksi myös kehittämishankkeet ovat merkittävässä roolissa, kun etsitään uusia ratkaisuja toteuttaa nuorten ja aikuisten yksilöllisiä opiskelupolkuja.

”Me emme voi sanoittaa kenenkään polkua, mutta voimme kulkea rinnalla ohjaten ja tukien nuorta ja hänen lähiverkostoaan polkunsa risteyksissä. Meiltä odotetaan aikaa ja taitoa kohdata ja olla läsnä silloinkin, jos ohjauksessa tulee esiin vaikeitakin asioita. Oman jatko-opintopolun suunnittelu ei ole aina helppoa, mutta se on erittäin tärkeä vaihe elämässä.” opinto-ohjaaja Anne-Mari Annila kertoo.

Tiivistä yhteistyötä ja tutustumista

Seinäjoella nivelvaiheen ohjaus on lähtenyt kehittymään ohjauksen hankkeissa entistä tiiviimpään yhteistyöhön muiden alueen nivelvaiheen toimijoiden kanssa. Luovia pyydetään peruskouluille kertomaan opiskelusta ja hakemisesta. Opinto-ohjaaja Ansku ja opintoneuvoja Marjo ovat vierailleet peruskouluissa oppilaiden tunneilla, vanhempainilloissa ja muissa ohjaustilanteissa ja -tapahtumissa kertomassa opiskeluvaihtoehdoista.

”Kun kohtaamme, tulee Luovi tutuksi, tietoisuus lisääntyy ja me tutummaksi heille: nuorille, huoltajille ja ohjaaville tahoille. Erilaiset hakijaprofiilit laajentuvat ja samalla ymmärrys siitä, ketkä hyötyvät Luovissa opiskelusta ja miten nuoren suunnitelmaa voidaan viedä yhdessä eteenpäin.”

Seinäjoella toimii perusopetuksen nivelvaiheen opoja ja heidän kanssaan on järjestetty yhdessä huoltajien iltoja myös Luovissa. Ne on koettu onnistuneina ja tärkeinä kohtaamispaikkoina ennen kuin yhteishaku alkaa. Koulutuskokeilut ja muut tutustumisjaksot nähdään hyvinä ohjauspalveluina nuorille, jotka pohtivat Luovia vaihtoehtonaan ja tarvitsevat selkeyttä tai varmuutta itselleen sopivan tutkinnon tai koulutuksen valintaan. Yksilöohjauksessa ja erilaisissa ohjauspalveluissa päästään kartoittamaan kokonaisvaltaisesti hakijan tilannetta yhdessä hänen verkostonsa kanssa.

Ohjausta jo kahdeksannella luokalla

Nyt Seinäjoella on tavoitteena päästä kohtaamaan ja ohjaamaan nuoria jo 8. luokalla. Näin saadaan enemmän aikaa ohjaukseen, ja nuorelle löydetään yhdessä hänen kanssaan paras tapa edetä omien suunnitelmiensa kanssa.  NOPO-hankkeen pilottialueena työn kehittäminen ja vahvistaminen on mahdollista Seinäjoella hankeresurssein.

”Kun meillä on hyvä verkosto ja riittävä ohjauksen aikajänne, voidaan polkua rakentaa niin, että nuori itse pääsee kokeilemaan ja kysymään asioista omien valintojensa ja päätöstensä tueksi.  Aiomme pilotoida 8. -luokkalaisille suunnattuja AmisTET -jaksoja. Kokemukset, yhteiset keskustelut ja pohdinnat myös huoltajien ja peruskoulun toimijoiden kanssa ovat ensiarvoisen tärkeitä. He voivat osaltaan tukea nuorta paremmin uudessa elämäntilanteessaan tietäisessään itsekin enemmän asioista.”

Luovin toiminnan tunnettavuus on lisääntynyt Seinäjoella. Uudet opetustilat ja osaava työyhteisö tarjoavat hyvät mahdollisuudet tehdä ohjausta hakeutumisen vaiheesta aina jatkosijoittumiseen saakka. Anskun mielestä on ollut tärkeää, että Luovissa on uskallettu tarttua rohkeasti uusiin asioihin ja lähteä viemään niitä eteenpäin yhteistyöverkostojen kanssa hankkeita hyödyntäen.

Lue lisää nivelvaiheen opinto-ohjauksesta aiemmasta blogistamme ja tutustu NOPO -hankkeeseen osoitteessa luovi.fi/nopo/. Luovi on mukana myös seuraavissa ohjauksen kehittämishankkeissa: Oikeus osata – NIVUS -hanke ja OLO – Oikeus laadukkaaseen ohjaukseen -hanke.

Anne-Mari Annila
Luovi Seinäjoen opinto-ohjaaja

Jaana Heikkinen
Luovin haku- ja neuvontapalveluiden opinto-ohjaaja

NOPO-opinto-ohjauksen kehittäminen kansalliseksi malliksi -hanke toteutetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella yhteistyössä Oulun kaupungin, Koulutuskuntayhtymä OSAOn ja Hämeen ammattikorkeakoulu HAMKin kanssa.