VETOVOIMALA-kortit

Opetus- ja ohjaushenkilöstön käyttöön kehitetyt VETOVOIMALA-kortit toimivat haastattelu- ja ohjaustilanteissa keskustelun avaajina ja ohjattavan osallisuuden vahvistajana opintojen suunnittelussa sekä erityisen ja vaativan erityisen tuen tarpeen arvioinnissa.

Mitä VETOVOIMALA-korttipakkaus sisältää?

Korttipakkaus sisältää kaksi erillistä korttipakkaa:

  • Isot kuvalliset keskustelukortit (34 kappaletta)
  • pienet menetelmäkortit (68 kappaletta)

Isot, kaksipuoleiset kuvakortit on jaettu väri- ja hahmotunnisteita käyttäen neljään toimintakyvyn osa-alueeseen:

  1. Voimavarat
  2. Oppimis- ja työskentelyvalmiudet
  3. Yhteistyötaidot
  4. Arjen ja asumisen taidot

Kuvakortit auttavat ohjattavaa tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kehityskohteitaan opiskelussa. Kuvakorttien takana olevat kysymykset johdattelevat ohjattavaa itsenäiseen pohdiskeluun tai ohjaustilanteessa käytävään keskusteluun nopeasti ja innostavasti.

Korttien käyttötapoja on monia

Kortit yksilötyöskentelyssä ja ohjauksen tukena

Kortteja voidaan katsella ja keskustella niiden sisällöistä toimintakyvyn osa-alue kerrallaan tai yhtä lailla kuvakortit voidaan jakaa kuvapuoli ylöspäin pöydälle ja asiakas tai oppija voi valita korteista esimerkiksi omat vahvuutensa, tavoitteensa tai tuen tarpeensa. Korttityöskentelyssä saatua itsearviointitietoa voidaan hyödyntää henkilökohtaisessa opintojen ja ohjauksen suunnittelussa sekä erityisen ja vaativan erityisen tuen tarpeen tunnistamisessa.

Kortit ryhmätyöskentelyssä

Ryhmätilanteissa korttien avulla voi harjoitella palautteenantoa siten, että ryhmän jäsenet valitsevat itselleen tai toisilleen 1-3 toimintakyvyn vahvuuskorttia ja perustelevat valintansa ryhmälle. Kuvakorttien kääntöpuolella olevia kysymyksiä voi käyttää myös ryhmätilanteissa keskustelun herättäjänä.

Menetelmäkortit

Korttipakkauksen pienet menetelmäkortit sisältävät nimensä mukaisesti 68 erilaista erityisen ja vaativan erityisen tuen pedagogista menetelmää. Korttien avulla asiakas tai oppija voi joko itsenäisesti tai ohjaajan kanssa valita itselleen sopivia tuen ja ohjauksen menetelmiä.

Lisämateriaalia RUORIn ja VETOVOIMALA-korttien käyttämiseen

Lisämateriaaliin on koottu linkkejä ja vinkkejä aihepiireittäin ja ne ovat vapaasti käytettävissä ohjaus- ja opetustyön tukena. Linkit aukeavat uusiin ikkunoihin ja poistut sivustoltamme. Linkatuissa sivuissa ja tiedostoissa ei välttämättä ole huomioitu saavutettavuutta.

Voimavaroja tukevat menetelmät ja sähköiset materiaalit

Linkkien takaa löytyy materiaalia urapolun suunnitteluun, hyvinvoinnin, itseluottamuksen ja minäkuvan vahvistamiseen ja jo olemassa olevien voimavarojen löytämiseen sekä omien vahvuuksien tiedostamiseen ja hyödyntämiseen.

Oppimis- ja työskentelyvalmiuksia tukevat menetelmät ja sähköiset materiaalit

Linkkien takaa löytyy materiaalia oppimisen ja työskentelyvalmiuksien arviointiin ja taitojen harjoitteluun ja vahvistamiseen.

Yhteistyötaitoja tukevat menetelmät ja sähköiset materiaalit

Sähköisiä menetelmiä ja malleja oppilaiden ja opiskelijoiden vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen vahvistamiseen, mm. itsesäätelyyn, tunnesäätelyyn ja käyttäytymiseen, toiminnanohjaukseen ja kommunikointiin liittyvää materiaalia. Materiaalit soveltuvat käytettäväksi esim. lasten- ja nuorten yksilöllisenä tukimateriaalina, yksilöohjauksessa sekä ryhmien kanssa ryhmäytymisen, yhteistyötaitojen, myönteisen vuorovaikutusilmapiirin ja osallisuuden vahvistamisessa.

Arjen ja asumisen taitoja tukevat menetelmät ja sähköiset materiaalit

Sähköistä materiaalia arjen ja asumisen taitojen harjoittelemiseen ja vahvistamiseen. Materiaalia voi käyttää ohjaustyön tukena, ohjauskeskusteluissa ja soveltaen erilaisiin etä- ja käytännönharjoitustehtävien toteuttamiseen. Maksuttomat materiaalit löytyvät helposti linkkien avulla ja osa harjoitteista ja tehtävistä soveltuvat myös itsenäiseen työskentelyyn. Materiaaleissa on soveltuvia kokonaisuuksia eri kouluasteille ja myös aikuisten ohjaamiseen.

ICF-luokitus

Keskustelukorteissa esillä olevat toimintakyvyn osa-alueet perustuvat Maailman terveysjärjestö WHO:n kansainväliseen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitusjärjestelmään (ICF).

Siirry lukemaan lisätietoja ICF-luokituksesta

VETOVOIMALA-kortit

VETOVOIMALA-kortit on kehitetty Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa VETOVOIMALA-hankkeessa, joka toteutettiin Ammattiopisto Luovin, Stadin ammatti – ja aikuisopiston sekä Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin yhteistyönä vuosina 2018–2020.

Siirry VETOVOIMALAn kotisivuille