Onko sinulla aiemmin hankittua osaamista?

Työtehtävissä, aiemmissa opinnoissa, varusmies- tai siviilipalveluksessa tai vaikka harrastuksissasi hankkimasi osaaminen on arvokasta. Sitä mitä jo osaat, ei tarvitse opiskella uudestaan.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Aiemmin hankkimasi ja ajantasainen osaaminen tunnustetaan osaksi opintoja. Osaamisen tunnistaminen tehdään toimittamiesi asiakirjojen perusteella. Näitä ovat esimerkiksi:

  • tutkintotodistukset
  • työtodistukset
  • osaamiskartoitukset
  • haastattelut

Opettajasi ja opinto-ohjaajasi ohjaavat sinua osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvissä kysymyksissä. Tuo rohkeasti esille oma osaamisesi opintojesi alkuvaiheessa ja opintojen aikana!

Osaamisen osoittaminen ja arviointi

Arviointi antaa tietoa sinulle osaamisesta ja sen tasosta sekä kehittää itsearviointiosaamistasi. Arvioinnilla varmistamme, että osaamisesi vastaa tutkinnon tai koulutuksen perusteissa määrättyä osaamista.

Opintojesi aikana hankit puuttuvaa osaamista. Osaamisen karttumista seuraamme yhdessä koulutuksen aikana.

Miten?

Osoitat osaamista eri tavoilla, riippuen opiskeletko tutkinnossa vai valmentavassa koulutuksessa.

Perus- ja ammattitutkinnoissa:

Ensisijainen tapa osoittaa osaamisesi on näyttö. Näyttö suunnitellaan sinun ja näyttöpaikan kanssa. Näytössä teet käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa työpaikalla. Perustellusta syystä näyttö voidaan järjestää myös muualla.  

Valmentavassa koulutuksessa ja perustutkinnossa yhteisten tutkinnon osien osa-alueissa:

Osaamista voidaan osoittaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla: korttikoulutukset, portfoliot, suullinen tai kirjallinen esitys, kokoamalla osaamiskansion tekemistäsi töistä, keskustellen.

Milloin?

Sinulla on oikeus osoittaa osaamisesi mahdollisimman pian sen jälkeen, kun tavoitteena ollut osaaminen on saavutettu.

Sinulla on opiskelijana oikeus saada kirjallista tai suullista palautetta osaamisesi kehittymisestä koulutuksen aikana. Palautteen antajina voivat olla esimerkiksi opetuksesta vastaavat opettajat, muut opetukseen, ohjaukseen ja tukeen osallistuvat sekä työpaikkaohjaajat.  

Arviointiasteikko

Osaamista arvioidaan arviointiasteikolla, joka on

  • ammatillisen perustutkinnon ammatillisissa tutkinnon osissa 1–5 
  • ammatillisen perustutkinnon yhteisten tutkinnon osien osa-alueissa 1–5 ja yhteisissä tutkinnon osissa ’hyväksytty’ 
  • ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon tutkinnon osissa ’hyväksytty’
  • valmentavissa koulutuksissa ’hyväksytty’ tai sanallinen kuvaus osaamisesta.

Perustutkinnoissa opiskelijan osoittama osaaminen arvioidaan numeerisesti ja lisäksi sanallisesti, mikäli arviointia mukautetaan tai ammattitaitovaatimuksista poiketaan.