Osaamisen osoittaminen ja arviointi

Arviointi antaa tietoa sinulle osaamisesta ja sen tasosta sekä kehittää itsearviointiosaamistasi. Arvioinnilla varmistamme, että osaamisesi vastaa tutkinnon tai koulutuksen perusteissa määrättyä osaamista.

Opintojesi aikana hankit puuttuvaa osaamista. Osaamisen karttumista seuraamme yhdessä koulutuksen aikana.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Aiemmin hankkimasi ja ajantasainen osaaminen tunnustetaan osaksi opintoja. Osaamisen tunnistaminen tehdään toimittamiesi asiakirjojen perusteella. Näitä ovat esimerkiksi:

 • tutkintotodistukset
 • työtodistukset
 • osaamiskartoitukset
 • haastattelut

Opettajasi ja opinto-ohjaajasi ohjaavat sinua osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvissä kysymyksissä. Tuo rohkeasti esille oma osaamisesi opintojesi alkuvaiheessa ja opintojen aikana!

Osaamisen osoittaminen ja arviointi

Arviointi antaa tietoa sinulle osaamisesta ja sen tasosta sekä kehittää itsearviointiosaamistasi. Arvioinnilla varmistamme, että osaamisesi vastaa tutkinnon tai koulutuksen perusteissa määrättyä osaamista.

Opintojesi aikana hankit puuttuvaa osaamista. Osaamisen karttumista seuraamme yhdessä koulutuksen aikana.

Miten?

Osoitat osaamista eri tavoilla, riippuen opiskeletko tutkinnossa vai valmentavassa koulutuksessa.

Perus- ja ammattitutkinnoissa:

Ensisijainen tapa osoittaa osaamisesi on näyttö. Näyttö suunnitellaan sinun ja näyttöpaikan kanssa. Näytössä teet käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa työpaikalla. Perustellusta syystä näyttö voidaan järjestää myös muualla.

Valmentavassa koulutuksessa ja perustutkinnossa yhteisten tutkinnon osien osa-alueissa:

Osaamista voidaan osoittaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla: korttikoulutukset, portfoliot, suullinen tai kirjallinen esitys, kokoamalla osaamiskansion tekemistäsi töistä, keskustellen.

Milloin?

Sinulla on oikeus osoittaa osaamisesi mahdollisimman pian sen jälkeen, kun tavoitteena ollut osaaminen on saavutettu.

Sinulla on opiskelijana oikeus saada kirjallista tai suullista palautetta osaamisesi kehittymisestä koulutuksen aikana. Palautteen antajina voivat olla esimerkiksi opetuksesta vastaavat opettajat, muut opetukseen, ohjaukseen ja tukeen osallistuvat sekä työpaikkaohjaajat.

Lue lisää osaamisen arvioinnista Parasta osaamista-julkaisusta (linkki aukeaa uuteen välilehteen): Osaamisen arviointiopas opiskelijalle

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen

Jos osaamisesi arviointi on hylätty, sinulla on mahdollisuus osoittaa osaamisesi uudelleen. Opettaja arvioi kanssasi millaista lisäosaamisen hankkimista tarvitset, miten kehität ammattitaitoasi ja milloin voit tulla osoittamaan osaamisesi uudelleen. Opettaja kirjaa suunnitelman HOKSiin. Voit myös halutessasi korottaa hyväksytyn arvosanan, jolloin osaamisesi arvioidaan uudestaan.

Arviointiasteikko

Osaamista arvioidaan arviointiasteikolla, joka on

 • ammatillisen perustutkinnon ammatillisissa tutkinnon osissa 1–5
 • ammatillisen perustutkinnon yhteisten tutkinnon osien osa-alueissa 1–5 ja yhteisissä tutkinnon osissa ’hyväksytty’
 • ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon tutkinnon osissa ’hyväksytty’
 • valmentavissa koulutuksissa ’hyväksytty’ tai sanallinen kuvaus osaamisesta.

Perustutkinnoissa opiskelijan osoittama osaaminen arvioidaan numeerisesti ja lisäksi sanallisesti, mikäli arviointia mukautetaan tai ammattitaitovaatimuksista poiketaan.

Arvioinnin tarkistaminen ja oikaisu

Vaihe 1: Arvioinnin tarkistaminen

Opiskelijana sinulla on oikeus pyytää osaamisen arvioinnin tarkistamista arvioijilta. Tarkistamispyyntö tulee tehdä 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun olet saanut tietoosi osaamisen arvioinnin tulokset. Arvioinnin tarkistamista pyydetään kirjallisesti oheisella lomakkeella.
Osaamisen arvioinnin tarkistamispyyntö (pdf)

Opettajasi tai opinto-ohjaajasi tai muu oppilaitoksen henkilöstö ohjaa sinua tarvittaessa tarkistamispyynnön tekemisessä.

Vaihe 2: Arvioinnin oikaisu

Tutkintokoulutuksen opiskelijana sinulla on oikeus pyytää oikaisua arvioinnin tarkistuspyynnön perusteella annettuun päätökseen siltä työelämätoimikunnalta, jonka toimialaan suoritettava tutkinto kuuluu. Yhteisten tutkinnon osien ja niiden osa-alueiden arviointiin pyydetään oikaisua kasvatus- ja ohjausalan työelämätoimikunnalta.
Osaamisen arvioinnin oikaiseminen tutkintokoulutus (pdf)

Arvioinnin oikaisua voit hakea 14 vrk kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin olet saanut tiedoksi arvioinnin tarkistamista koskevan päätöksen.

Katso tarkemmat ohjeet oikaisupyynnön tekemiseen Opetushallituksen sivuilta.

Opettajasi, opinto-ohjaajasi tai koulutuspäällikkö ohjaa sinua tarvittaessa oikaisupyynnön tekemisessä

Katso sarjakuva, miten ja milloin tutkintokoulutuksen opiskelija voi tehdä osaamisen arvioinnin oikaisupyynnön (Opetushallituksen pdf aukeaa uuteen välilehteen, pdf ei ole saavutettava)

Valmentavan koulutuksen opiskelijana sinulla on oikeus pyytää oikaisua arvioinnin tarkistuspyynnön perusteella annettuun päätökseen koulutusjohtajalta.
Osaamisen arvioinnin oikaiseminen valmentava koulutus (pdf)

Arvioinnin oikaisua voit hakea 14 vrk kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin olet saanut tiedoksi arvioinnin tarkistamista koskevan päätöksen.

Opettajasi, opinto-ohjaajasi tai koulutuspäällikkö ohjaa sinua tarvittaessa oikaisupyynnön tekemisessä.

 

 

Ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikkeaminen

Ammatillisissa perustutkinnoissa voidaan poiketa ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista, jos joku ammattitaitovaatimus tai osaamistavoite on sinulle kohtuuton, etkä pysty sitä aiemman koulutustaustan, vamman tai sairauden vuoksi saavuttamaan.

Poikkeamisen tavoitteena on, että voit suorittaa ammatillisen perustutkinnon, vaikka et voisikaan joiltakin osin saavuttaa tutkinnon perusteiden mukaisia ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita. Tutkinnon perusteista voidaan poiketa vain siltä osin, kuin se on opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet ja valmiudet huomioon ottaen välttämätöntä.

Huomioitavaa: Tutkinnon perusteissa voidaan määrätä, missä kohtaa ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista ei voida poiketa. Jos näiltä osin olisi tarve tehdä poikkeaminen, et voi saada tutkintotodistusta, vaan saat todistuksen osaamisesta.

Ammattitaitosi ja osaamisesi arvioidaan numeerisesti ja lisäksi sanallisesti kaikissa ammatillisissa tutkinnon osissa ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueissa, joissa ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista on poikettu.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa ammattitaitovaatimuksista ei voi poiketa.

 

Päätös poikkeamisesta

Ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikkeaminen on koulutuksen järjestäjän hallinnollinen päätös. Sinua (alaikäisen opiskelijan kohdalla myös huoltajaa tai laillista edustajaa) tulee kuulla ennen poikkeamispäätöksen tekemistä. Kanssasi on tärkeä arvioida poikkeamisen välttämättömyyttä. Lisäksi sinulle on tärkeää kertoa poikkeamispäätöksen vaikutuksista ammattitaitoosi ja osaamiseesi sekä mahdolliseen työllistymiseen ja jatko-opintoihin.

Sinun henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmasi kirjataan, missä tutkinnon osissa ja miten ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poiketaan.

Päätös poikkeamisesta on hallinnollinen asiakirja, josta sinun on mahdollisuus tehdä oikaisuvaatimus aluehallintovirastoon. Päätöksen liitteenä saat ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen.

Opettajasi, opinto-ohjaajasi tai koulutuspäällikkö ohjaa sinua tarvittaessa oikaisupyynnön tekemisessä

Osaamisen arvioinnin mukauttaminen

Ammatillisissa perustutkinnoissa voidaan mukauttaa osaamisen arviointia, jos kanssasi suunnitelluista pedagogisista järjestelyistä ja tuesta huolimatta, on tutkinnon ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden tyydyttävän 1-tason mukaisen osaamisen saavuttaminen sinulle kohtuutonta.  

Arviointia mukautetaan vain niiltä osin, kun se on sinun valmiutesi ja tavoitteesi huomioon ottaen välttämätöntä. 

Huomioitavaa: Tutkinnon perusteissa voidaan määrätä, miten tutkinnon osan osaamisen arviointia ei voida mukauttaa. Jos näiltä osin olisi tarve mukauttamiseen, et voi saada tutkintotodistusta, vaan saat todistuksen osaamisesta. 

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa osaamisen arviointia ei voi mukauttaa. Myöskään valmentavissa koulutuksissa (TUVA ja TELMA) osaamisen arviointia ei voi mukauttaa, sillä niissä tavoitteet ovat yksilöllisiä eikä koulutuksen perusteissa vaadita tiettyä osaamistasoa. 

Ammattitaitosi ja osaamisesi arvioidaan numeerisesti ja lisäksi sanallisesti kaikissa ammatillisissa tutkinnon osissa ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueissa, joissa osaamisen arviointia on mukautettu. 

Päätös mukauttamisesta 

Osaamisen arvioinnin mukauttaminen on koulutuksen järjestäjän hallinnollinen päätös. Sinua (alaikäisen opiskelijan kohdalla myös huoltajaa tai laillista edustajaa) tulee kuulla ennen mukauttamispäätöksen tekemistä. Kanssasi (alaikäisen kohdalla myös huoltajan kanssa) on tärkeä arvioida osaamisen arvioinnin mukauttamisen välttämättömyyttä. Lisäksi sinulle on tärkeää kertoa mukauttamispäätöksen vaikutuksista ammattitaitoosi, osaamiseesi sekä mahdolliseen työllistymiseen ja jatko-opintoihin. 

Sinun henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmasi kirjataan, missä tutkinnon osissa / osa-alueissa osaamisen arviointia mukautetaan.  

Päätös mukauttamisesta on hallinnollinen asiakirja, josta sinun on mahdollisuus tehdä oikaisuvaatimus aluehallintovirastoon. Päätöksen liitteenä saat ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen.  

Opettajasi, opinto-ohjaajasi tai koulutuspäällikkö ohjaa sinua tarvittaessa oikaisupyynnön tekemisessä 

Valmistuminen ja todistukset

Todistus annetaan sen jälkeen, kun olet suorittanut hyväksytysti tavoitteen mukaisen tutkinnon tai tutkinnon osat, koulutuksen tai koulutuksen osat. Todistus kuvaa hankittua osaamista ja voi olla esimerkiksi:

Perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnossa

 • Todistus tutkinnon suorittamisesta
 • Todistus suoritetuista tutkinnon osista
 • Todistus tutkintokoulutukseen osallistumisesta

Valmentavassa koulutuksessa (TUVA, TELMA)

 • Todistus valmentavan koulutuksen suorittamisesta
 • Todistus suoritetuista koulutuksen osista
 • Todistus valmentavaan koulutukseen osallistumisesta