Tilauskoulutukset ja konsultaatiot

Toteutamme sekä organisaatiokohtaisesti räätälöityjä että kaikille avoimia koulutuksia ja verkkoluentoja. Koulutustemme sisältö, toteutusmuoto ja kesto suunnitellaan aina tilaajan tarpeiden mukaisesti.

Toteutusmuotoja ovat esimerkiksi erilaiset työpajat ja osallistavat valmennukset. Toteutuksissa voimme hyödyntää myös verkkoyhteyttä. Tarjoamme myös kokeneet puhujat seminaareihin, messuille ja muihin tilaisuuksiin. Koulutuksiamme kannattaa hyödyntää myös VESO-päivissä.

Tutustu esimerkkeihin koulutustemme aiheista, ja ota yhteys koulutuskoordinaattoriin: tarja.jarvi(a)luovi.fi, puh. 040 319 3062

Konsultaatio

Kaipaatko uusia näkökulmia omaan opetus- tai ohjaustyöhösi? Haluaisitko käsitellä työhösi liittyviä kysymyksiä ja haasteita? Askarruttavatko pedagogiset kysymykset, opiskelijoiden erityisen tuen tarpeet tai oma työrooli ja sen muutos? Miten toimia pulmallisissa tilanteissa opiskelijoiden kanssa? Mistä saada voimia arkeen?

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalveluiden konsultaatiot liittyvät oppilaitoksen arjen työstä nouseviin haasteisiin ja pedagogisiin teemoihin. Tutustu konsultaatioidemme toteutusmuotoihin:

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjaus on vuorovaikutusta, jossa kaikkien on mahdollista oppia toisiltaan. Ammattiopisto Luovin asiantuntijoilla on työnohjaajakoulutuksen lisäksi vankka kokemus ammatillisen erityisopetuksen käytännön työstä.

Konsultoiva työnohjaus keskittyy käytännön työhön liittyviin kysymyksiin ja haasteisiin, kuten opiskelijoiden ohjaaminen, sitouttaminen ja motivointi sekä erilaiset pedagogiset ratkaisut. Aiheet ovat osallistujien itse esiin nostamia, ajankohtaisia aiheita. Konsultoivaa työnohjausta voidaan toteuttaa pienryhmissä, työpareittain tai yksittäisille henkilöille.

Konsultaatio keskittyy yleensä ennalta sovittuun teemaan, kuten HOJKS, HOPS tai esimerkiksi mielenterveyden tai oppimisen pulmat. Konsultaatiossa voidaan myös käsitellä osallistujien esiin nostamia ajankohtaisia opiskelijatilanteita. Konsultaatiot voidaan toteuttaa yksilökonsultaationa tai pienryhmissä, ja ne voivat kohdentua myös työryhmille, kuten opiskelijahyvinvoinnin toimijoille.

Coaching on prosessi, jossa valmentaja auttaa valmennettavaa omien voimavarojen löytämisessä ja hyödyntämisessä ajankohtaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Se auttaa oman toiminnan suunnittelussa ja reflektoinnissa, päätöksenteossa sekä edistää oppimista sekä ammatissa ja työroolissa kehittymistä. Coaching soveltuu hyvin erityisopetuksen kehittämiseen ja oppilaitostyöyhteisön muutostilanteisiin, kuten työnkuvan muutoksiin esim. opettaja-ohjaaja työpareille sekä johdolle ja esimiehille.

Vertaismentorointi on osaamisen kehittämisen ja jakamisen menetelmä, jossa mentorointiin osallistuvat toimijat ovat tasavertaisia kollegoita ja asiantuntijoita. Vertaisryhmämentoroinnin tavoitteena on tukea osallistujien ammatillista kasvua, työtehtävien hoitamista, ongelmanratkaisua sekä lisätä työhyvinvointia. Mentoreina toimivat vertaismentorointikoulutuksen suorittaneet ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijat.

Kohderyhmä
Konsultaatiomme on tarkoitettu erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja aikuisten kanssa toimivalle opetus- ja ohjaushenkilöstölle ammatillisissa oppilaitoksissa, lukiossa ja työpajoilla. Osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja luottamuksellisuuteen. Toteutus voi vaihdella yksilöohjauksesta työparin, työryhmän tai esimerkiksi opiskelijahyvinvoinnin työryhmille tai erityisopetustiimeille suunnattuun konsultaatioon. Meiltä on mahdollista saada myös johdolle räätälöityjä konsultaatioita.

Konsultaatiot suunnitellaan tilaajan toiveiden ja tarpeiden perusteella. Prosessin laajuus vaihtelee yksittäisistä konsultaatioista pitkäkestoisiin työnohjausprosesseihin. Yhden ohjauskerran kesto vaihtelee kohderyhmän, sisällön ja tavoitteiden mukaan, ja on yleensä noin kaksi tuntia.

Kohti HOKSia - Erityisen tuen tarpeet ja henkilökohtaistamisen suunnittelu

Uudistuvassa ammatillisessa koulutuksessa tulee entistä paremmin huomioida yksilöiden erilaiset tarpeet, tavoitteet, lähtökohdat ja edellytykset osaamisen kehittämiselle (OKM, 2017). Tämä tarkoittaa opiskelijoiden tuen tarpeiden tunnistamista ja huomioimista opintojen alusta saakka, kun HOKS laaditaan jokaiselle opiskelijalle. Samoin ohjaus sekä oppimisen tukeminen kuuluvat jokaiselle opetus- tai ohjaustyötä tekevälle!

Toteutamme erityisetn tuen tarpeiden tunnistamiseen sekä HOKSiin liittyvä luentoja, koulutuksia ja konsultaatioita räätälöidysti sekä avoimina alueellisina koulutuksina – myös verkon välityksellä.

Koulutuksissa tutustutaan erityisen tuen tarpeiden tunnistamiseen, ohjauksen ja tuen tarpeen arviointiin sekä tukitoimien suunnitteluun uudistuvassa ammatillisessa koulutuksessa. Koulutusta voidaan suunnata johdolle, erityisopetuksesta vastaaville tai koko henkilöstölle.

Sisältöjä:

 • Ammatillisen erityisopetuksen perusteet, lainsäädäntö ja lähtökohdat
 • Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ja tukitoimien kohdentaminen, moniammatillinen verkostotyö HOKS-prosessissa
 • Toimintakykyajattelu ja ICF-luokitus
 • Vaativan erityisen tuen kysymykset
 • HOKS-työkalut: Motivoiva haastattelu, Vrij Baan –voimaantumisen itsearviointi, Ruori – ohjaustarpeen arviointityökalu
 • HOKS-työpajat: Asetusten mukaisen HOKSin sisällön tuottaminen asiantuntijan ohjauksessa
 • HOKS-konsultaatiot ryhmissä
Osaamisen hankkiminen ja osoittaminen sekä ohjaus työpaikoilla

Reformi vie ammatillisen koulutuksen yhä enemmän työpaikoille. Siten myös opetus- ja ohjaushenkilöstön työ tapahtuu entistä enemmän verkostoissa ja työelämässä. Yhteistyön merkitys korostuu erityisesti silloin, kun opiskelijalla on erityisen tuen tarpeita. Yhteinen tieto ja ymmärrys auttaa toteuttamaan laadukasta ohjausta ja tukemaan opiskelijan oppimista myös työpaikoilla.

Aiheeseen liittyvillä luennoilla, koulutuksissa ja työpajoissa perehdytään työpaikoilla tapahtuvan oppimisen ohjaamiseen sekä erilaisten digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiseen etenkin erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan näkökulmasta.

Sisältöjä

 • Työelämässä tapahtuvan oppimisen uudet tuulet j
 • Koulutussopimus, oppisopimus, tuettu oppisopimus
 • Osaamisen hankkiminen ja osoittaminen työpaikoilla
 • Opiskelijan oppimisen ohjaaminen työpaikoilla
 • Erityistä tukea tarvitseva opiskelija työpaikalla – käytännön vinkit ohjaamiseen
 • Työpaikoilla tapahtuvan oppimisen ja ohjauksen digitaaliset ratkaisut
 • Onnistunut työelämäyhteistyö
Eväitä arkeen – mitä jokaisen opettajan tulisi tietää erityisopetuksesta

Suositun koulutuskokonaisuuden tavoitteena on lisätä osallistujien valmiuksia kohdata ja ohjata monenlaisia opiskelijoita. Koulutuksen aikana perehdytään ammatillisen erityisopetuksen perusasioihin, opiskelijan kohtaamisen ja ohjaamisen kysymyksiin sekä HOKSin laatimiseen. Koulutus on suunnattuammatillisten oppilaitosten koko opetus- ja ohjaushenkilöstölle.

Sisältö:

 • Ammatillinen erityisopetus arjessa – lähtökohtia
 • Oppimisen haasteiden lyhyt oppimäärä
 • Opiskelijan kohtaaminen – keinoja ja menetelmiä arkeen
 • Työparityöskentely yhteistyön muotona
 • HOKS, henkilökohtaistaminen
 • Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
 • Arviointi
Osaamisperusteiset ja asiakaslähtöiset oppimisratkaisut sekä arviointi

Uudistuva ammatillinen koulutus on osaamisperusteista ja asiakaslähtöistä. Parhaimmillaan se tarkoittaa monipuolista opetusta, ohjausta ja oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat myös erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan osallisuuden. Koulutuksessa perehdytään osaamisen tunnistamiseen, tunnustamiseen ja arviointiin sekä opetuksen, ohjauksen ja oppimisympäristöjen toteuttamiseen erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan näkökulmasta.

 

Sisältöjä:

 • Osaamisperusteisuutta ja asiakaslähtöisyyttä tukevat pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt
 • Osaamisen hankkiminen, tunnistaminen ja tunnustaminen
 • Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan arviointi
 • Mukauttaminen
 • Digitaaliset ratkaisut oppimisen ja ohjauksen tukena
 • Osallistava ja voimavarakeskeinen ohjaus
Oppimisen taitojen vahvistaminen

Tarvitsetko oppimisesta ja oppimisen haasteista perustietoa, jota voit heti soveltaa käytäntöön? Olemme koonneet toiminnallisia koulutuskokonaisuuksia syventävään erilaisiin oppimisen haasteisiin liittyvää tietämystä. Koulutukset voidaan toteuttaa alkaen puolen päivän mittaisina intensiivikoulutuksina.

Kielellisten oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja ohjauksen menetelmät
Kielelliset oppimisvaikeudet voivat nuoruusiässä ilmetä monimuotoisina puheen ja kirjoitetun kielen tuottamisen ja ymmärtämisen vaikeuksina. Yleisimpiä ovat lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet eli luki-vaikeudet, jotka aiheuttavat ongelmia opinnoista suoriutumisessa. Hankaluudet oppimisessa ja opiskelussa johtavat helposti negatiiviseen kierteeseen ja jopa koulupolulta syrjäytymiseen. Kielellisiin oppimisvaikeuksiin keskittyvä koulutus tarjoaa kattavan peruspaketin tietoa ja työkaluja siitä, miten kielellisiä oppimisvaikeuksia voi tunnistaa ja oppimista tukea ammattilisessa koulutuksessa. Miten vaikeudet huomioidaan opetuksessa ja ohjauksessa siten, että oppiminen voisi onnistua. Miten nuorta voi tukea opinnoissa kokonaisvaltaisesti?

Kouluttajana toimii FM Kaisa Posti, joka on koulutukseltaan sekä laaja-alainen erityisopettaja, puheterapeutti että opinto-ohjaaja. Kaisalla on monipuolinen kokemus ja osaaminen ammatillisen erityisopetuksen osa-alueista, ja hän on kysytty asiantuntija mm. oppimiseen, oppimisvaikeuksiin, HOJKSiin ja yksilöllisiin opintopolkuihin liittyvissä teemoissa.

”Oppimisen haasteet ovat arkipäivää. Siksi jokaisen opettajan/ohjaajan tulisi tietää nämä perusasiat. Saat koulutuksista varmasti tehoa ja vaikuttavuutta omaan opetukseesi, ja kun keinot lisääntyvät, jaksat itsekin paremmin. Tervetuloa mukaan arjenmakuisiin ja käytännönläheisiin koulutuksiini!”

Vieraiden kielten oppiminen ja opetuksen keinot
Toisille vieraiden kielten oppiminen on helpompaa, toisille hankalampaa. Kun vieraan kielen oppiminen on vaikeata, voi kyseessä olla myös oppimisvaikeus. Erilaisilla pedagogisilla ratkaisuilla ja käytännön tukitoimilla on kuitenkin mahdollista helpottaa kaikkien opiskelijoiden oppimista. Käytännönläheinen ja toiminnallinen valmennuspäivä toteutetaan Ammattiopisto Luovin Limingan yksikössä, aidossa oppimisympäristössä, jossa oivallat, että vieraiden kielten oppiminen ja opettaminen voi olla sekä helppoa että hauskaa.

Kouluttajana toimii kieltenopettaja, FM Pirkko Tanner-Nygård, jonka intohimo on oppimistilanteiden, -ympäristöjen ja -materiaalin kehittely toiminnalliseen suuntaan. Valmennuksessa käsitellään myös kieliopintojen integroimista ammatillisiin aineisiin.

 ”Tervetuloa mukaan oppimaan, oivaltamaan ja innostumaan. Olen iloinen ja energinen kouluttaja, ja kerron mielelläni erilaisista luovista ja innovatiivisista ratkaisuista kielten opiskelussa.”

Toiminnanohjauksen tukeminen ja strukturoitu opetus

Asiantuntijana toimii ammatillinen erityisopettaja Leena Hintsanen.

 

 

Toiminnallista opetusta -ideailtapäivät

Haluaisitko löytää erilaisia tapoja tukea opiskelijoiden oppimista? Oletko pohtinut…

 • Miten rakennat opetuksestasi toiminnallista ja nuoria motivoivaa?
 • Miten huomioit opiskelijoiden moninaisuuden?
 • Miten tuet opiskelijoiden toiminnanohjausta?
 • Miten voit opettaa kokonaisuuksia?

Järjestämme sekä avoimena että tilauskoulutuksena Toiminnallista opetusta -ideailtapäiviä Ammattiopisto Luovin yksiköissä. Iltapäivän aikana tutustaan käytännössä erilaisiin toiminnallisiin tapoihin toteuttaa opetusta. Saat kotiin viemisiksi virikkeitä ja ideoita, joilla tuet kaikkien opiskelijoiden oppimista.

Sisältöesimerkkejä:

 • Toiminnalliset opetusmenetelmät ja pedagogiset ratkaisut
 • Oivalluksia oppimisympäristöistä
 • Toiminnanohjauksen tukeminen
 • Motivoi, innosta ja onnistu opetuksessa
 • Tukea työllistymiseen
 • Vinkkejä somen hyödyntämiseen
Oppimisympäristöt – nuoria motivoivat ja oppimista edistävät pedagogiset ratkaisut

Mikä saa nuoret innostumaan, oppimaan ja kokemaan oppimisen iloa? Mitä tarkoittaa tekemällä oppiminen käytännössä? Koulutuksen tavoitteena on ymmärtää oppimisympäristön merkitys oppimisen ja kohtaamisen mahdollistajana. Koulutuksessa tutustutaan kokemuksiin ja esimerkkeihin siitä, miten erilaisilla tavoilla opiskelua voidaan toteuttaa. Koulutukseen liittyy tutustuminen Ammattiopisto Luovin oppimisympäristöihin.

”Oppimisympäristöihin liittyvä pedagogiikka on sydäntäni lähellä, koska olen nähnyt käytännössä kuinka oppimisympäristöratkaisuilla voidaan vaikuttaa positiivisesti opiskelijan asenteeseen ja haluun oppia. Oppimisympäristöt tarjoavat runsaasti pedagogisia mahdollisuuksia edistää oppimista ja motivoida hyviin tuloksiin. Oppimisympäristössä työskentely voi olla opiskelijalle voimaannuttava kokemus.” Pirjo Huikuri, ammatillinen erityisopettaja, asiantuntijakouluttaja

Sisältöjä:

 • Oppimisympäristö – pedagoginen ratkaisu
 • Oppimisympäristön perustaminen
 • Oppimisympäristön ja opetussuunnitelman yhteensovittaminen
 • Oppimisympäristön prosessit
 • Oppimista edistävät ratkaisut: työskentelytapa, yksilöllisyys ja yhteisöllisyys, opettajan ja opiskelijan vuorovaikutuksen laatu, jatkuva ja kannustava arviointi ja palaute, aito oppimisympäristö
 • Mitä oppimisympäristössä opitaan?
 • Mitä lisäarvoja oppimisympäristö luo oppilaitosyhteisölle?
Innostu ja innosta, ope!

Tulevaisuuden työelämä tarvitsee innostuneita osaajia, jotka haluavat joka päivä oppia uutta, kehittyä ja kehittää työtään. Siksi ammatillisen koulutuksen tärkeimpiä tehtäviä tulisikin olla opiskelijan motivaation ja innostuksen herättäminen. Se ei onnistu ilman opetus- ja ohjaushenkilöstön omaa innostusta.

Innostuksella on paljon myönteisiä vaikutuksia ihmisen hyvinvoinnille, luovuudelle ja sitä kautta myös työyhteisöjen hyvinvoinnille. Voisi jopa ajatella, että opetus- ja ohjaustyön laatu syntyy innostuksesta, kun työstään motivoituneet ja innostuneet ammattilaiset haluavat tehdä parhaansa joka päivä.

Tämän innostavan ja kokemuksellisen luennon tavoitteena on innostaa ja antaa oivalluksia opetus- ja ohjaustyön sekä työyhteisön arkeen. Luennolla käsitellään vahvuuksien tunnistamista ja tukemista, sisäisen motivaation rakennusaineksia sekä niiden yhteyksiä pedagogiseen hyvinvointiin. Aiheita tarkastellaan sekä opettajan/ohjaajan, opiskelijan että organisaation näkökulmista.

Vauhdikas Innostu ja innosta, ope! -luento sopii hyvin 1–2 tunnin mittaiseksi herätysluennoksi erilaisiin koulutus- ja kehittämispäiviin. Luennolla innostajana toimii KM, FM, ammatillinen erityisopettaja Sanna Wenström, jolla on pitkä ja monipuolinen kokemus mm. yrittäjänä, kouluttajana sekä koulutuksen, työyhteisöjen ja vuorovaikutuksen kehittäjänä.

Lataa luentoesite pdf-muodossa  tästä linkistä

Hyvinvoiva oppimisympäristö

Hyvinvoiva oppimisympäristö -teemakokonaisuus pureutuu oppilaitoksissa ajankohtaisiin teemoihin: yhteisöllisyyteen, osallisuuteen ja pedagogiseen hyvinvointiin. Teemoja voidaan toteuttaa räätälöiden alkaen lyhyistä tutustumisluennoista puolen päivän tai päivän koulutuksiin tai valmennuskokonaisuuteen.

Pedagoginen hyvinvointi ja hyvinvoiva oppimisympäristö
Opettajan/ohjaajan, opiskelijan ja koko kouluyhteisön hyvinvointi liittyvät yhteen ja muodostavat pedagogisen hyvinvoinnin käsitteen. Tutkimusten mukaan pedagoginen hyvinvointi on oppimisen edellytys ja luo pohjaa myös opintojen läpäisylle. Osallistavassa ja vuorovaikutteisessa valmennuksessa pohditaan, mistä rakentuu opettajan/ohjaajan henkilökohtainen hyvinvointi? Miten opettajan/ohjaajan hyvinvointi heijastuu opiskelijoihin? Mitkä ovat hyvinvoivan oppimisympäristön elementit?

Yhdessä enemmän – Näkökulmia yhteisöllisyyteen
Yhteisöllisyys ja yhteistoiminnallisuus ovat tärkeitä inklusiivisen koulutuksen päämääriä. Yhteenkuuluvuuden tunteesta syntyy kokemus hyväksynnästä ja merkityksellisyydestä. Myös opettaja/ohjaaja voi hyvin koulussa, jossa on toimivat yhteisöllisyyden ja yhteistyön käytännöt. Toiminnallisessa koulutuksessa tutustutaan siihen, mistä yhteisöllisyyden kokemus syntyy ja miten sitä voi aktiivisesti edistää omassa oppilaitostyöyhteisössä sekä omassa opiskelijaryhmässä. Koulutuksessa syvennytään myös uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain teemoihin.

Kohtaamisen työkaluja – Opetus- ja ohjaushenkilöstön mahdollisuudet tukea opiskelijaa
Hyvinvoiva, yhteisöllinen ja inklusiivinen oppilaitos mahdollista jokaisen opiskelijan kasvun ja oppimisen sekä omien vahvuuksien löytymisen. Avaimena on opiskelijan aito kohtaaminen ja välittävä vuorovaikutus, joka lisää opiskelijan motivaatiota, sitoutumista ja oppimista. Toiminnallisessa ja osallistavassa valmennuksessa pohditaan omaa tapaa kohdata ja ohjata sekä tutustutaan erilaisiin käytännön työkaluihin kohtaamisten mahdollistajana.

Uudistuva koulu – Osallistaminen ja yhteistyö
Yhdessä tekeminen, yhteiset tavoitteet ja vuorovaikutus edistävät myönteistä opiskeluilmapiiriä ja sitä kautta myös oppimista. Ryhmän merkitys ja ryhmään kuuluminen ovat nuorelle jopa opiskelun tärkein motivoija. Opettajalta/ohjaajalta ryhmän luotsaaminen vaatii monenlaisia taitoja. Lisäksi osaamisperusteisuus on tuonut tullessaan monenlaisia muutoksia opettajan/ohjaajan työhön, eivätkä vanhat tavat välttämättä enää toimi. Mukaansatempaavassa valmennuksessa valmistaudutaan uudistuvan ammattiroolin haasteisiin ja mahdollisuuksiin toiminnallisten ja osallistavien menetelmien sekä dialogisuuden avulla.

Vuorovaikutus ja opiskelijan kohtaaminen

Opiskelijoiden moninaisuus on arkipäivää, ja erilaisuus haastaa meitä tarkastelemaan omaa tapaamme kohdata ja ohjata jokaista opiskelijaa hänen yksiöllisellä polullaan kohti työelämää. Opettajan/ohjaajan ja opiskelijoiden välinen vuorovaikutus on keskeisin oppimisprosessin laatua määrittelevä tekijä, joka voi edistää opiskelumotivaatiota, sitoutumista ja parantaa oppimistuloksia. Myönteinen tunneilmapiiri on myös oppimisen edellytys. Opettajalla on ratkaiseva merkitys luokan ilmapiiriin sekä henkilösuhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä.

Myös oppilaitosyhteisö koostuu erilaisista ihmisistä, joiden tulisi toimia yhteen opiskelijoiden hyvinvointia tukevalla tavalla. Opetus- ja ohjaushenkilöstön välinen toimiva vuorovaikutus heijastuu opiskelijoille yhteisöllisenä, turvallisena ja välittävänä opiskeluympäristönä. Opetus- ja ohjaushenkilöstön yhteistoiminta on myös uudistuvan ja inklusiivisen koulutuksen lähtökohta.

Osallistavassa valmennuksessa tutustutaan temperamenttiin, omaan vuorovaikutustyyliin sekä luontaisiin taipumuksiin ja niiden merkitykseen yhteisöllisen ja osallistavan oppimisympäristön rakentajana. Lisäksi pohditaan omaa tapaa kohdata ja ohjata sekä tutustutaan erilaisiin käytännön työkaluihin kohtaamisten mahdollistajana.

Sisältö

 • Erilaisuuden kohtaaminen: temperamentti ja toimintatyylit
 • Tunnetaidot ja myönteisen ilmapiirin merkitys
 • Vuorovaikutus kohtaamisen lähtökohtana
 • Kohtaamisen työkaluja

Toteutus
Koulutus voidaan toteuttaa 1-2 päivän mittaisena osallistavana ja toiminnallisena valmennuksena, jossa osallistujat saavat runsaasti erilaisia käytännön työkaluja kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen. Teemasta on mahdollisuus pitää myös lyhyempi tutustumiskoulutus tai puhutteleva luento suuremmallekin yleisölle.

Kun koulu ei nappaa – Mistä kenkä puristaa?

Hesarin (24.10.15) mielipidepalstalla opettaja kirjoittaa: ”Toisen asteen oppilaitoksissa on yhä enemmän huonosti motivoituneita ja laiskoja opiskelijoita, joiden yleissivistys ja kielitaito ovat surkeita, koska he käyttävät aikansa niin koulussa kuin kotonakin lähinnä sosiaalisessa mediassa roikkumiseen… Opettaja ei ole ollut enää aikoihin auktoriteetti saati asiantuntija, vaan lähinnä palvelija ja viihdyttäjä. Oppilaat ovat asiakkaita, jotka vaativat palvelua. Heillä on lähinnä oikeuksia muttei velvollisuuksia”

Onko opiskelija vain tyhmä, laiska ja saamaton, vai onko taustalla sittenkin jotain muuta? Miksi koulu ei kiinnosta? Voiko motivaatiolle tehdä jotakin? Miksi ei oppi mene perille? Mitä opettaja voisi tehdä? Mistä syntyy opettajan auktoriteetti?

Koulutus antaa ymmärrystä ja näköaloja siihen, millaisilla asioilla voi olla vaikutusta nuoren käyttäytymiseen sekä tapaan reagoida ja toimia erilaisissa tilanteissa. Lisäksi pohditaan kohtaamisen, myönteisen opiskeluilmapiirin ja yhteisöllisyyden merkitystä opiskelijan motivaation tukemisessa.

Sisältöjä

 • Erilaisuuden ulottuvuuksia ja näkökulmia
 • Syrjäytyminen vai selviytyminen?
 • Oppimiseen ja opiskeluun vaikuttavia tekijöitä
 • Kohtaan, ohjaan, motivoin – työkaluja kohtaamisiin

Toteutus
Koulutus voidaan toteuttaa ½-1 päivän mittaisena osallistavana valmennuksena, joka perustuu case-työskentelyyn. Teemasta on mahdollisuus pitää myös lyhyempi tutustumiskoulutus tai puhutteleva luento suuremmallekin yleisölle.

Erilaisuuden kohtaaminen – Vuorovaikutus kohtaamisen lähtökohtana

Opiskelijoiden moninaisuus on arkipäivää, ja erilaisuus haastaa meitä tarkastelemaan tapaamme kohdata ja ohjata jokaista opiskelijaa hänen yksiöllisellä polullaan kohti työelämää. Opettajan/ohjaajan ja opiskelijoiden välinen vuorovaikutus on keskeisin oppimisprosessin laatua määrittelevä tekijä, joka voi edistää opiskelumotivaatiota, sitoutumista ja parantaa oppimistuloksia. Myönteinen tunneilmapiiri on myös oppimisen edellytys. Opettajalla on ratkaiseva merkitys luokan ilmapiiriin sekä henkilösuhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä.

Myös oppilaitosyhteisö koostuu erilaisista ihmisistä, joiden tulisi toimia yhteen opiskelijoiden hyvinvointia tukevalla tavalla. Opetus- ja ohjaushenkilöstön välinen toimiva vuorovaikutus heijastuu opiskelijoille yhteisöllisenä, turvallisena ja välittävänä opiskeluympäristönä. Opetus- ja ohjaushenkilöstön yhteistoiminta on myös uudistuvan ja inklusiivisen koulutuksen lähtökohta.

Opettajan/ohjaajan oma toimintatyyli vaikuttaa siihen, mitä hän opiskelijalta odottaa, mitä hän arvostaa, millaisesta opiskelijasta hän pitää ja millainen käytös saa hänet ärtymään. Erilaisten toimintatyylien tunnistaminen auttaa opetus- ja ohjaushenkilöstöä opiskelijoiden erilaisuuden ymmärtämisessä ja kohtaamisessa ja auttaa toteuttamaan omaa opetusta tai ohjausta monipuolisesti..

Erilaisuuden kohtaaminen -valmennuksessa tutustutaan luontaisten taipumusten mallin kautta erilaisuuteen ja siihen, miten oma temperamentti ja toimintatyyli vaikuttavat toimintaan opettajana/ohjaajana sekä oppilaitostyöyhteisön jäsenenä. Miksi jotkut opiskelijat tai yhteistyökumppanit tuntuvat hankalilta, ja toisten kanssa yhteinen sävel löytyy helposti? Millaisia reaktioita oma toimintatyyli voi aiheuttaa muissa ihmisissä? Erilaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen antavat mahdollisuuden myös erilaisuuden hyödyntämiseen, jolloin kaikkien vahvuudet ja osaaminen saadaan käyttöön. Näin myös koulumaailman monimutkaistuvien haasteiden ratkaiseminen helpottuu

Sisältöjä

 • Erilaisuuden ulottuvuudet – miten erilaisuus haastaa
 • Opettajan/ohjaajan henkilökohtaiset vahvuudet ja kehittymishaasteet
 • Yhteistyö ja yhteisöllisyys opetus- ja ohjaushenkilöstön arjessa
 • Luontaiset taipumukset, oppiminen ja opettaminen
 • Erilaisuuden sovellutuksia oppilaitoksessa

Kouluttajana toimii KM, FM, ammatillinen erityisopettaja Sanna Wenström: ”Olen toiminut kaupallisen alan eri työtehtävissä, palvelualan yrittäjänä ja vuodesta 2005 aikuiskouluttajana sekä koulutuksen suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. Olen myös Luontaiset taipumukset -lisenssivalmentaja, ja hyödyntänyt työkalua opetuksessa ja ohjauksessani yli kymmenen vuoden ajan. Luontaisten taipumusten malli auttaa tiedostamaan omia taipumuksia opettajana/ohjaajana sekä ymmärtämään ja kohtaamaan erilaisuutta. Tule innostumaan erilaisuudesta!.”

Motivaation jäljillä

Koulutuksen kärkihankkeen mukaan oppimisen tulisi olla innostavaa läpi elämän. Myös työelämä tarvitsee innostuneita osaajia. Mikä tahansa tieto vanhenee nopeasti, mutta omasta työstään innostunut ja motivoitunut ammattilainen haluaa myös kehittyä sekä kehittää omaa osaamistaan ja työtään. Siksi myös ammatillisen koulutuksen tulisi tukea opiskelijan innostusta ja sisäistä motivaatiota.

Motivaatioon ja innostukseen liittyy myös omien vahvuuksien tunnistaminen. Jokaisen nuoren tulisi koulupolkunsa aikana saada selville, missä hän on hyvä.  Vahvuuksien kautta rakentuu yksilöllinen polku työelämään ja hyvään elämään.

Miten voin opettajan/ohjaajana innostaa ja ja vahvistaa opiskelijan motivaatiota? Mistä löytyvät yksilölliset vahvuudet? Mistä itse löydän innostuksen arkeen? Tässä osallistavassa valmennuksessa tutustumme opiskelijan motivaation vaikuttaviin tekijöihin sekä miten niitä voi opetuksen ja ohjauksen keinoin vahvistaa.

Sisältöjä

 • Innostuksen lähteillä
 • Sisäisen motivaation jäljillä
 • Oppimisympäristöt ja nuoria motivoivat pedagogiset ratkaisut
 • Motivoiva ja voimaannuttava ohjaus

Toteutus
Koulutus voidaan toteuttaa lyhyenä tutustumisluentona tai päivän mittaisena osallistavana valmennuksena. Suosittelemme koulutusta myös toteutettavaksi Vuorovaikutus ja opiskelijan kohtaaminen -koulutuksen jatkoksi.

Luottamuksellisen ja toimivan ohjaussuhteen rakentuminen

Muuttuva koulutusmaailma, osaamisperusteisuus ja opiskelijoiden kasvavat haasteet haastavat tapaamme ohjata ja opettaa. Yksin ei enää pärjää, ja yhteistyössä on voimaa. Tässä koulutusprosessissa tutustutaan ohjauksen perustaitoihin sekä työparityöskentelyyn opetus- ja ohjausyhteistyön muotona. Osana koulutusta on esitellään YTSI – opettaja-ohjaaja työparimalli. YTSI on ammatillista vuorovaikutusta ja yhteistyötä ja arjen sujumista edistävä työkalu, jonka ovat kehittäneet erityisopetuksen ja ohjauksen ammattilaiset. Kyse on  ammatillista vuorovaikutusta ja yhteistyötä edistävästä työskentelytavasta. Ihminen tarvitsee toista ihmistä ollakseen ihminen ihmiselle.

Sisältöjä:

 • Luottamuksellisen ja toimivan ohjaussuhteen rakentuminen
  • luottamus ohjaussuhteessa
  • muutoksen dynamiikka
  • yksilöllisyyden huomioiminen
  • ohjaajan vuorovaikutustaidot
 • YTSI – työparityöskentely yhteistyön muotona
  • ihmiskäsitys, arvoperusta, ammatti-identiteetti
  • opettaminen ja ohjaaminen
  • ammatillinen vuorovaikutus
  • voimantunne, työnilo vai stressi ja uupumus?
  • YTSI-yhteistyösitoumus – työparin yhteistyösuunnitelma
AVEKKI – koulutusta vaativiin haastavan käyttäytymisen tilanteisiin ja niiden hallintaan

AVEKKI-peruskoulutus tarjoaa välineitä haastavan käyttäytymisen tilanteiden ennaltaehkäisyyn ja turvalliseen hallintaan oppilaitosyhteisössä. Toteutamme Avekki-peruskoulutusta räätälöidysti 8–16 tunnin mittaisena valmennuksena sekä toimintaympäristöihin suunnattuina konsultaatioina. AVEKKI-koulutus sisältää sekä teoriaa että toiminnallisia harjoituksia.

Sisältöjä:

 • Johdanto koulutukseen ja AVEKKI-toimintatapamalliin, ammatillinen yhteistyö
 • Ennakointi, ennakointiin liittyviä harjoitteita
 • Työntekijän ammatilliset ja yhteisölliset valmiudet haastavan käyttäytymisen tilanteissa
 • Henkilön turvallinen hallinta, hallintaan liittyvät riskit ja vaarat
 • Jälkiselvittely
 • Väkivallaton itsesuojelu
 • Verbaalinen rauhoittelu
Miksi nuorella on paha olla? Mielenterveyden haasteet ja opiskelu

Henkisen hyvinvoinnin ja mielenterveyden raja on häilyvä – milloin on kysymys nuoruusikään kuuluvista myrskyistä, milloin voi olla kysymys mielenterveyden häiriöstä. Miten opettajana, ohjaajana ja kasvattajana tunnistan mielenterveyteen ja mielen hyvinvointiin liittyviä pulmia ja miten tuen ja ohjaan opiskelijaa eteenpäin.

Sisältöjä:

 • Käsitteiden määrittely: mitä on mielenterveys, mitä on kuntoutuminen
 • Nuoruus ikävaiheena, sosio-emotionaaliset haasteet, mielenterveyden haasteet
 • Puheeksi otto ja ohjauksen työkalut (toiminnalliset menetelmät, motivoiva asiakastyö)
 • Oppilaitoksen/työpajan tehtävät, pedagogiset menetelmät, erityiset ohjausjärjestelyt
Pedagoginen hyvinvointi

Pedagogisella hyvinvoinnilla tarkoitetaan opettajan, opiskelijan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia. Myönteinen opiskeluilmapiiri, kaikkien osallisuus sekä yhteisöllisyys edistävät myös oppimista sekä opiskelijan motivaatiota ja sitoutumista. Erityisen tärkeää se on silloin, kun oppimisen polku on opiskelijalla syystä tai toisesta kivikkoinen. Pedagoginen hyvinvointi rakentuu arjen vuorovaikutusprosesseissa, ja sen taustalla vaikuttaa ratkaisevasti opettajan kokema oman työn hallinnan tunne, oma sisäinen motivaatio sekä innostus.

Opettajan työn ominaispiirteet luovat sekä haasteita että voimavaroja hyvinvoinnille. Tavallinen kysymys on, opetanko vai kasvatanko? Opiskelijoiden moninaisuus voi olla opettajalle sekä innostuksen että stressin lähde. Työn autonomian kääntöpuolena on yksin tekemisen kulttuuri ja kollegiaalisen tuen puute. Myös muutokset haastavat käsitystä omasta opettajuudesta. Innostus on kuitenkin opettajan paras työkalu, ja sitä kannattaa tulla yhdessä etsimään tästä ”voimapäivästä” yhdessä muiden kanssa!

Erityisesti sinulle! Pedagogisen hyvinvoinnin teemoihin voidaan perehtyä joko lyhyellä luennolla tai ½-1 päivän mittaisessa  osallistavassa valmennuksessa, ”voimapäivässä”, jossa tutustutaan pedagogisen hyvinvoinnin osatekijöihin sekä sen vahvistamiseen positiivisen psykologian/pedagogiikan keinoin. Päivässä tunnistetaan ja vahvistetaan henkilökohtaisia ja oppilaitostyöyhteisön voimavaroja erilaisin toiminnallisin ja työnohjauksellisin menetelmin.

Sisältöjä

 • Pedagoginen hyvinvointi – Hyvinvointia ja oppimista
 • Innostu ja innosta ope – innostus ja sisäinen motivaatio
 • Positiivinen psykologia ja vahvuudet oppilaitoksen arjessa
 • Pedagogisen hyvinvoinnin vahvistaminen

Tutustu myös konsultaatioihimme, joilla voidaan tukea oppilaitoksen pedagogista hyvinvointia.

Mun reitti -valmentajakoulutus

Mun reitti -valmennusohjelma perustuu voimaantumisen mahdollistavaan dialogiseen ohjaustyöhön sekä opiskelijan toiminta- ja työkykyä vahvistaviin yksilö- ja ryhmäharjoituksiin. Valmennusohjelma perustuu Hollannissa kehitettyyn Vrij Baan -voimaantumisen itsearviointimenetelmään (Vrij Baan), jonka avulla opiskelija pääsee arvioimaan omaa voimaantumisen tasoaan ja valmentautumisen tarvettaan.

Mun reitti -valmentajakoulutus antaa valmiudet toteuttaa Mun reitti -menetelmää omien opiskelijoiden/asiakkaiden kanssa. Koulutukseen sisältyy Mun reitti -reittiopas sekä valmennusohjelman materiaali muistitikulla. Koulutus toteutetaan 1–2 päivän mittaisena tai räätälöitynä valmennuksena. Koulutus soveltuu sekä yläkouluille nivelvaiheen ohjaukseen että ammatilliseen koulutukseen HOJKS-työkaluksi ja menetelmäksi opiskelijan osallisuuden ja itsetuntemuksen tukemiseen.

Sisältö:

 • Kohtaamisen työkaluja:
  • opiskelijan kohtaaminen
  • dialogisuus ja voimavarakeskeisyys
  • toiminnallisia harjoituksia
 • Vrij Baan -itsearviointimenetelmään tutustuminen
  • itsearvioinnin tekeminen
  • voimaantumisen osa-alueet, yksilö- ja ryhmävalmennusohjelma
  • Motivoiva haastattelu -menetelmään tutustuminen

Lisätietoja ja materiaalia Mun reitistä

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki käytännössä 2. asteella

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tuli voimaan 1.8.2014. Miten se vaikuttaa käytännössä opetus- ja ohjaushenkilöstön työhön toisella asteella? Miten toteutetaan moniammatillista opiskeluhuoltoa yhteistyössä sijaintikuntien kanssa? Miten yksilökohtaista opiskeluhuoltoa toteutetaan käytännössä?

Asiantuntijana toimii opiskelija-asiainpäällikkö Riina Karvonen Ammattiopisto Luovista. Hän on ollut mukana kommentoimassa lakiuudistusta ja toiminut ammatillisten erityisoppilaitosten verkossa lakiuudistuksen toimeenpanossa. Ammattiopisto Luovissa hän vastaa opiskeluhyvinvointipalvelujen ja opiskelijavalinnan kehittämisestä ja koordinoinnista sekä HOJKS-prosessiin liittyvästä laatu- ja kehittämistyöstä.

Sisällöt
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki pähkinänkuoressa
Yhteisöllinen opiskeluhuolto käytännössä
Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen
Tiedonsiirto ja rekisterikäytänteet
Omavalvonta ja opiskeluhuollon mittarit

Muita koulutusteemoja

Oppimisen yksilölliset tavat, oppimisen haasteet

 • Oppimisen yksilölliset tavat
 • Nuoruusiän kehitys, opintoja edistävät ja haittaavat tekijät. Sosio-emotionaaliset vaikeudet.
 • Ymmärsinkö oikein? Kielelliset erityisvaikeudet ja niiden ilmeneminen opiskelussa.
 • Haasteena haastava nuori. Haastavasti käyttäytyvän nuoren kohtaaminen ja ohjaaminen.
 • Toiminnanohjauksen tukeminen
 • Autismin kirjo
 • Positiivinen ja vahvuusperusteinen pedagogiikka ammatillisessa koulutuksessa

Menetelmiä osallistavaan ja esteettömään opetukseen

 • Työvaltainen oppiminen
 • Toiminnalliset ja osallistavat työskentelymenetelmät opetuksen ja ohjauksen tukena.
 • Toiminnallista oppimista -ideailtapäivä
 • Ryhmä liikkeelle! Toiminnalliset ja liikunnalliset menetelmät ja ryhmäytyminen.
 • Voisinko tehdä toisin? Luovat menetelmät ryhmäytymisen, oppimisen ja inklusiivisen opettajuuden tukena.
 • Esteetön tanssi -työpaja
 • Erityistä somea opettajalle
 • Koulutuksesta työhön- ja Kohti työelämää -valmennukset

 

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.