PYRY – Pystyväksi ryhmässä

Hankkeessa Ammattiopisto Luovin tavoitteena on löytää opiskelijoilleen vertaisryhmätoimintaan perustuvia onnistumisen kokemuksia työelämäyhteistyöstä. Kokemusten myötä valmistuvan opiskelijan luottamus omaan osaamiseen ja taitoihin suoritua työelämän vaatimuksista vahvistuu.

Hanketta rahoittavat

Euroopan unionin sosiaalirahaston tunnus.
Vipuvoimaa EU:lta.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tunnus

Uusia työelämäyhteistyökumppaneita

Vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opintojen aikana on usein haasteellista löytää yrityksiä, joiden kanssa voidaan solmia koulutus- tai oppisopimuksia, joiden työtehtävät vastaavat tutkinnon perusteiden tavoitteita. Yhteistyö työelämän kanssa ja monipuolinen osaamisen tukeminen on kuitenkin tärkeää vahvistamaan opiskelijan luottamusta omiin kykyihinsä ja osaamiseensa.

Parempaan työllistymiseen vertaisohjaajien avulla

Hankkeessa tavoitellaan erityistä tukea tarvitsevien opiskellijoiden nykyistä parempaa työllistymistä kehittämällä vertaisohjaukseen perustuva toimintamalli. Toiminnan kautta vahvistetaan osallistujien minäpystyvyyden kokemusta ja oman osaamisen tunnistamista ja tuotteistamista. Osallistujia tuetaan löytämään heidän vahvuuksiensa kautta sellaisia tehtäviä, joihin kukin rajoitteistaan huolimatta voisi työllistyä. Haasteet eivät poistu, mutta vahvuuksien tunnistamisen kautta ne eivät enää muodosta estettä työllistymiselle. Työtapoina käytetään vertaisohjauksen ja -mentoroinnin menetelmiä. Vertaisohjaajat koulutetaan osallistujien joukosta.

Yhteistyössä

Hanketta koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu. Luovin lisäksi hankkeessa toimivat myös, Kiipulan ammattiopisto, Koulutuskuntayhtymä Sasky ja Valo valmennusyhdistys. Hanke toteutetaan 1.3.2020-30.10.2022 ja sitä rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus ESR-rahoituksella.

Lisätietoja

Iida Niemelä, iida.niemela@luovi.fi, p. 040 319 3584