Virtuaalisesti vierellä

Ammatilliseen koulutukseen kiinnittymisen ja opintojen läpäisyn tukemisen merkitys on kasvanut muun muassa vuorokausirytmin ongelmien, mielenterveyteen liittyvien haasteiden sekä opiskelupaikan etäisyyksien aiheuttamien haasteiden vuoksi. Ammatilliseen erityisopetukseen tarvitaan uusia ratkaisuja tukemaan vaativaa erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan kiinnittymistä hiljalleen opiskeluun ja työelämässä tapahtuvaan oppimiseen. Tarpeen ovat myös ratkaisut, joissa osaamisen hankkimisen sitomattomuus aikaan ja paikkaan tekee opiskelusta helpommin saavutettavaa.

Virtuaalisesti vierellä -hankkeessa luodaan ammatilliseen erityisopetukseen uudenlainen toimintamalli, jossa hyödynnetään verkkoympäristön ja lähiopetuksen yhdistämistä oppimisen mahdollistavaksi kokonaisuudeksi. Tätä kutsutaan sulautuvaksi oppimiseksi. Toimintaa on mahdollista toteuttaa monenlaisia digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen eikä se sido tietyn sovelluksen käyttämiseen – opiskelija voi hyödyntää omassa arjessaan käyttämiään sovelluksia, mikä osaltaan madaltaa osallistumiskynnystä.

Hankkeessa tehdään myös innovatiivisia kokeiluja uudenlaisten teknologiaa hyödyntävien oppimisympäristöjen ja -ratkaisujen käytöstä sekä opitaan hyödyntämään digitalisaation ja mobiililaitteiden tuomia uusia mahdollisuuksia osaamisen hankkimisen eri vaiheissa. Osaamisen hankkimisen kehittäminen tiiviimmin osaksi nuorten digitaalimaailmaa ja arkista mobiilikäyttöä tuo mahdollisuuden kääntää vahvuudeksi ja tunnustettavaksi osaamiseksi sen ajan, jonka nuori käyttää verkkoympäristöissä.

Toimintamalliin sisältyy myös opintojen keskeyttämisuhkan tunnistaminen riittävän aikaisin. Tässä tehdään yhteistyötä Ammattiopisto Luovin VÖLJYSSÄ-hankkeen kanssa, jossa muun muassa laaditaan kriteeristö keskeyttämisuhkan tunnistamiseen. Mallin avulla voidaan tarjota yksilöllisten tarpeiden mukaisia matalan kynnyksen ratkaisuja, joiden avulla opiskelu mahdollistuu omien voimavarojen ja opiskelukyvyn mukaisesti. Mahdollisuudet osallistua asteittain osana ryhmää ja onnistua lisäävät motivaatiota ja kiinnittävät opintoihin. Tämä tukee opintojen läpäisyä, ehkäisee opintojen keskeyttämistä ja mahdollistaa opintojen eteenpäin viemisen yksilöllisen suunnitelman mukaisesti.

Luovin tavoitteena on
1. kehittää ammatilliseen erityisopetukseen uudenlainen matalan kynnyksen toimintamalli, jossa digitaaliset ja lähiopetuksen oppimisympäristöt yhdistyvät oppimisen mahdollistavaksi kokonaisuudeksi.
2. pilotoida toimintamallia hankkeen aikana. Tavoitteena on, että pilotointiin osallistuu vähintään 35 vaativaa erityistä tukea tarvitsevaa opiskelijaa.
3. kehittää henkilöstön valmiutta toteuttaa opiskelijan mukaan ohjautuvaa toimintamallia sekä hyödyntää monipuolisesti erilaisia digitaalisia ratkaisuja, jotka nostetaan opiskelijan omasta arkikäytöstä.
4. kehittää verkostomaista yhteistyötapaa nuoren yksilöllisten tuen tarpeiden kartoittamiseksi ja nuoren tarvitseman ohjauksen varmistamiseksi hankeverkoston toimijoiden ja ohjaavien tahojen sekä nuoren moniammatillisen verkoston kanssa.

Yhteishankkeen verkkosivut: www.virtuaalisestivierella.fi

Hanke toteutetaan 1.3.2020-30.10.2022 ja sitä rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus ESR-rahoituksella. Hanketta koordinoi Silta-Valmennusyhdistys ry.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.