Erkkaa verkossa -luennot

Erkkaa verkossa -luentosarja tarjoaa luentoja kaikille erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa toimiville ja asiasta kiinnostuneille. Luennot ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. Lähetysten kuvaukset ja taltiointi toteutetaan opiskelijatyönä osana Ammattiopisto Luovin media-alan opetusta.

Huom! Keväällä 2020 kuvauksia ei poikkeustilanteen vuoksi ole toteutettu opiskelijatyönä, joten luentojen toteutustavat poikkeavat normaalista. 

Ilmoittaudu luennolle täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake. Saat ilmoittautumisen paluuviestinä luentolinkin. Saman linkin kautta voit katsoa luennon myös tallenteena jälkikäteen. Tarkista kunkin luennon kohdalta, kuinka kauan tallenne on katsottavissa.

Erkkaa verkossa -luentosarjaa toteutetaan yhteistyössä Aluehallintoviraston kanssa.

 

Tulevat Erkkaa verkossa -luennot

7.10.2020 klo 14-16 Krisse Lipponen:
Resilienssi erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren arjessa

Lue luennon kuvaus sekä kouluttajaesittely tästä linkistä.

Ilmoittaudu katsomaan luentoa tästä linkistä.

 

 

Tallenteena katsottavissa olevat Erkkaa verkossa -luennot

Psyykkisesti oireilevan lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukeminen - suojaavat tekijät ja riskit kasvuyhteisöissä / KT Piia Ruutu, ohjaava opettaja

Luento pohjautuu Piia Ruudun väitöskirjaan psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa hoidettujen lasten ja nuorten koulunkäynnistä. Esityksessä käydään läpi väitöskirjan keskeiset tulokset sekä lasten, nuorten ja vanhempien nostamia hyviä käytäntöjä ja kehittämisehdotuksia. Luennolla yhdistetään teoriaa ja käytäntöä. Esityksen teemoja ovat mm. arjen sujuvuuden ja koulunkäynnin tukeminen, yhdessä toimiminen ja vähän enemmän asenne, lapsen ja nuoren kokeman kuormituksen säätely, kouluakäymättömyys, kiusaaminen ja kouluväkivalta sekä fyysinen rajoittaminen ja pakkotoimet.

Kasvatustieteen tohtori Piia Ruutu työskentelee Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa. Piia on työskennellyt vuosia vaativaa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä kanssa. Työskentelyssään hän pyrkii yhdistämään teoriaa ja käytäntöä, eri näkökulmia ja useita menetelmiä. Piian kiinnostuksen kohteena on lapsen kasvuyhteisöjen rakenteet, prosessit ja suhteet sekä tuen tuominen lasten luonnollisiin kasvuyhteisöihin. Tutkijana kiinnostuksen kohteita ovat kokemukset, interventiot ja vaikutukset, erityisesti vaativan erityisen tuen teemat ja lapsen oikeuksien edistäminen.

Ilmoittaudu katsomaan tallennetta tästä linkistä.
Luennon pdf-materiaali löytyy tästä linkistä.
Tallenne on katsottavissa 29.4.2021 saakka.

Jos olet jo ilmoittautunut luennolle, ilmoittautumisen yhteydessä saamasi luentolinkki toimii myös tallenteen katsomiseen.

Positiivisen pedagogiikan menetelmät oppilaiden ilon, hyvinvoinnin ja oppimisen lisääjinä / KT Eliisa Leskisenoja, lehtori, opettajankouluttaja

Luento tarjoaa monipuolisen vinkkipatteriston positiivisen pedagogiikan keskeisten sisältöjen ja periaatteiden soveltamiseksi luokka-arkeen. Luennon aluksi tutustutaan positiivisen pedagogiikan teoreettiseen viitekehykseen ja myönteisten tunteiden merkitykseen. Luennon pääpaino on konkreeteissa toimintatavoissa ja käytänteissä, joita osallistujat voivat suoraan omaksua ja soveltaa omaan työhönsä. Lisäksi luento avaa näkökulmia siihen, miten positiivisen psykologian menetelmiä voidaan hyödyntää osallistujien oman hyvinvoinnin ja työilon edistämisessä.

Kasvatustieteen tohtori Eliisa Leskisenoja on työskennellyt luokanopettajana yli kaksikymmentä vuotta ja toimii nykyään Oulun normaalikoulussa lehtorina ja opettajankouluttajana. Leskisenojalla on vankka kokemus positiivisen psykologian soveltamisesta erilaisiin kasvatuksellisiin ympäristöihin ja työyhteisöihin. Päätyönsä ohella hän toimii kouluttajana, tietokirjailijana, puhujana ja tutkijana. Leskisenojan sydämenasiana on positiivisen pedagogiikan jatkumon edistäminen maassamme. Tällä hetkellä hänen koulutukselliset ja tutkimukselliset intressinsä kohdistuvatkin erityisesti siihen, miten myönteinen ja vahvuusperustainen toimintakulttuuri saadaan ulottumaan varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

Ilmoittaudu katsomaan tallennetta tästä linkistä.
Luennon pdf-materiaali löytyy tästä linkistä.
Tallenne katsottavissa 25.3.2021 saakka.

Jos olet jo ilmoittautunut luennolle, ilmoittautumisen yhteydessä saamasi luentolinkki toimii myös tallenteen katsomiseen.

Yksin opettamisesta yhteisopetukseen / erityisluokanopettajat Riikka Sirkko ja Marjut Kokko

Yhteisopetuksella, josta käytetään joskus myös nimeä samanaikaisopetus, tarkoitetaan yleisesti sitä, että samassa luokassa työskentelee kaksi tai useampi opettajaa, jotka yhdessä suunnittelevat ja toteuttavat opetusta ja arvioivat oppilaita. Yhteisopetuksen avulla voidaan tukea kaikkien oppilaiden mahdollisuutta opiskella yhdessä. Oppilaiden erilaisiin tuen tarpeisiin vastaaminen helpottuu, kun luokassa työskentelee useampi opettaja. Yhteisopettajuutta toteuttamalla on mahdollista jakaa opettajien vastuuta ja työkuormaa. Työn tekeminen yhdessä mahdollistaa toiselta oppimisen ja edistää näin opettajien ammatillista kehittymistä.

Yksin opettamisesta yhteisopetukseen -luennolla yhdistetään yhteisopetusta koskevaa tutkimustietoa käytännön kokemuksiin yhteisopettajuudesta ala- ja yläkoulussa.

Riikka Sirkko ja Marjut Kokko ovat erityisluokanopettajia sekä tekevät molemmat väitöskirjaa yhteisopettajuudesta Oulun yliopistossa. Riikka työskentelee Haapavedellä Hyttikallion koululla yhteisopetuksen luokassa ja käynnissä on jo yhdeksäs yhteinen työvuosi saman kollegan kanssa. Marjut työskentelee Oulussa Kellon yläkoulussa ja on aloittanut yhteisopettajuuden kokeilemisen tänä syksynä.

Ilmoittaudu katsomaan tallennetta tästä linkistä.
Luennon pdf-materiaali löytyy tästä linkistä.
Tallenne katsottavissa 19.2.2021 saakka.

Jos olet jo ilmoittautunut luennolle, ilmoittautumisen yhteydessä saamasi luentolinkki toimii myös tallenteen katsomiseen.

Masentuneen ja ahdistuneen oppilaan huomioiminen ja tukeminen koulussa / KM Mira Talala, kognitiivinen psykoterapeutti

Luennolla käsitellään käytännönläheisesti yleisimpiin lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin haasteisiin liittyviä tilanteita sekä tarjotaan kognitiivisen käyttäytymisterapian sovelluksia helpottamaan koulun arkea oireilevien oppilaiden kohdalla.

Talala on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri, pääaineena kasvatuspsykologia, sekä kognitiivinen psykoterapeutti. Hän on työskennellyt 14 vuotta koulukuraattorina perus- ja toisella asteella. Nykyisin hän työskentelee itsenäisenä ammatinharjoittajana psykoterapian ja luennoinnin parissa. Viime vuonna Talala julkaisi kirjan  Psyykkisesti oireileva oppilas (PS-Kustantamo).

Luennon kesto n. 2 h

Ilmoittaudu katsomaan tallennetta tästä linkistä.
Luennon pdf-materiaali löytyy tästä linkistä.
Tallenne katsottavissa 22.1.2021 saakka.

Jos olet jo ilmoittautunut luennolle, ilmoittautumisen yhteydessä saamasi luentolinkki toimii myös tallenteen katsomiseen.

Rakennetaan nuori vahvaksi / KT Erja Sandberg, erityispedagogi

Rakennetaan nuori vahvaksi -koulutus pohjaa positiiviseen psykologiaan, kasvatukseen ja pedagogiikkaan, henkilöiden hyvinvoinnin tukemiseen. Koulutuksen tutkimustaustana on nuorten myönteisen kehityksen teoria, mikä on sovellettu käytännön konkreeteiksi työkaluiksi.

Erja Sand­berg on KT, eri­tyis­pe­da­go­gi, ratkaisukeskeinen työnohjaaja sekä valmentaja. Erja väit­te­li vuon­na 2016 Hel­sin­gin yli­o­pis­tos­ta ADHD-oi­reis­ten hen­ki­löi­den moni­a­lai­sis­ta tuki­toi­mis­ta ope­tus-, so­si­aa­li- ja ter­veys­toi­men alu­eel­la. Erja on jul­kais­sut te­ok­sen ADHD ja op­pi­mi­sen tuki (PS-kus­tan­nus 2018), jos­sa kä­si­tel­lään pe­da­go­gi­sia tuki­toi­mia ja vah­vuuk­sien mer­ki­tys­tä lap­ses­ta ai­kui­seen saak­ka sekä Positiivinen pedagogiikka ja nuorten hyvinvointi (PS-kustannus 2019), joka keskittyy vahvasti tämän luennon teemaan.

Luennon kesto n. 2 h

Ilmoittaudu katsomaan tallennetta tästä linkistä.
Luennon pdf-materiaali löytyy tästä linkistä.
Tallenne on katsottavissa 4.12.2020 saakka.

Jos olet jo ilmoittautunut luennolle, ilmoittautumisen yhteydessä saamasi luentolinkki toimii myös tallenteen katsomiseen.

Yhteenkuuluvuuden tunteen tukeminen vaativassa erityisessä tuessa / Henri Pesonen, Helsingin yliopisto

Verkkoluennolla käsitellään yhteenkuuluvuuden tunteen tukemisen tärkeyttä vaativassa erityisessä tuessa sekä opiskelun aikana että siirtymävaiheissa.

KT Henri Pesonen toimii tutkijatohtorina Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Henrin tutkimuksellinen mielenkiinto kohdistuu yhteenkuuluvuuden tunteen eri osatekijöihin ja niiden tukemiseen eri konteksteissa. Erityisesti henkilöt, joiden tuen tarpeiden taustalla on vaativan erityisen tuen tarpeita ja/tai autismikirjoa, ovat hänen tutkimusintressiensä ytimessä.  Lisätietoja luennoitsijasta: https://researchportal.helsinki.fi/fi/persons/henri-pesonen

Luennon kesto n. 2 h.

Ilmoittaudu katsomaan tallennetta tästä linkistä.
Luennon pdf-materiaali löytyy tästä linkistä.
Tallenne on katsottavissa 6.11.2020 saakka.

Jos olet jo ilmoittautunut luennolle, ilmoittautumisen yhteydessä saamasi luentolinkki toimii myös tallenteen katsomiseen.

Yhdenvertainen seksuaalikasvatus / Tanja Roth, Kynnys ry

Seksuaalikasvatus on osa tunne- ja turvataitokasvatusta. Luennon tavoitteena on antaa ajankohtaista tietoa ja uusia näkökulmia seksuaalikasvatukseen:

  • Mitä on kokonaisvaltainen ja yhdenvertainen seksuaalikasvatus?
  • Seksuaalikasvatuksen merkitys erityistä tukea tarvitseville nuorelle?
  • Mitä on seksuaalinen hyvinvointi ja/ tai pahoinvointi, ja miten se ilmenee eri terveyden osa-alueilla?
  • Mitä on kulttuurisensitiivinen ja antirasistinen seksuaalikasvatus, mitä se voi olla?
  • Seksuaalikasvatuksen SOPU- työn näkökulma
  • Seksuaalikasvatuksen merkitys erityistä tukea tarvitseville nuorille
  • Tunne- ja turvataitokasvatus tutuksi
  • Materiaalit seksuaalikasvatuksen ja turvataitokasvatuksen tukena

Tanja Roth on Erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, seksuaalikasvattaja (SSS), seksuaalineuvoja (SSS) ja kuntoutuksen ohjaaja (AMK).

Luennon kesto n. 2 h.

Ilmoittaudu katsomaan tallennetta tästä linkistä.
Luennon pdf-materiaali löytyy tästä linkistä.
Tallenne on katsottavissa 10.10.2020 saakka.

Jos olet jo ilmoittautunut luennolle, ilmoittautumisen yhteydessä saamasi luentolinkki toimii myös tallenteen katsomiseen.

Etnisyys ja maskuliinisuus koulussa / Antti Kivijärvi, Helsingin yliopisto

Poikien koulumenestystä koskevasta huolesta on näyttöä jo keskiajalta. Tämän yleisen ja lähes ikiaikaisen huolen rinnalle Suomessa on viime vuosina noussut huoli maahanmuuttajataustaisten poikien koulussa pärjäämisestä. Onko huoliin aihetta? Mistä joidenkin poikien ja maahanmuuttajataustaisten poikien keskimääräistä heikompi koulumenestys johtuu? Keitä ovat huonosti koulussa pärjäävät pojat ja miten heitä tulisi tukea? Tämänkaltaisiin kysymyksiin etsitään vastauksia Antti Kivijärven luennolla Etnisyys ja maskuliinisuus koulussa. Luennolla koulua ja oppilaitoksia tarkastellaan sukupuolen ja etnisyyden kautta sosiaalisina tiloina, ei yksinomaan oppimisympäristöinä.

Antti Kivijärvi toimii yliopistotutkijana Helsingin yliopistossa. Aiemmin hän on työskennellyt Nuorisotutkimusverkostossa ja Itä-Suomen yliopistossa. Hänen viimeaikaisia tutkimusaiheitaan ovat olleet muiden muassa etnisyyden merkitykset nuorten kaverisuhteissa, koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuorten hyvinvointi, poikatutkimus, etninen profilointi ja maahanmuuttajataustaisten nuorten ylisukupolviset suhteet. Tällä hetkellä Kivijärvi tutkii turvapaikanhakijoiden haavoittuvuuteen liittyviä kysymyksiä.

Luennon kesto noin 1 h 45 min.

Ilmoittaudu katsomaan tallennetta tästä linkistä.
Luennon pdf-materiaali löytyy tästä linkistä.
Tallenne on katsottavissa 11.9.2020 saakka.

Jos olet jo ilmoittautunut luennolle, ilmoittautumisen yhteydessä saamasi luentolinkki toimii myös tallenteen katsomiseen.

Haasteena haastava nuori? Haastavasti käyttäytyvän nuoren kohtaaminen ja ohjaaminen / Juho Viitanen, Ammattiopisto Luovi

Haastavasti käyttäytyvä nuori haastaa meidät tarkastelemaan omaa tapaamme kohdata, ohjata ja olla vuorovaikutuksessa. Mutta mitä seikkoja haastavan käyttäytymisen taustalla voi olla? Tällä luennolla perehdytään haastavan käyttäytymisen kohtaamisen ja ennaltaehkäisemiseen sekä aggressiivisesti käyttäytyvän nuoren kanssa toimiseen työrauhaa edistäen.

Luennoitsijana toimii KM, erityisopettaja Juho Viitanen, joka toimii Ammattiopisto Luovin Helsingin yksikössä VALMA-koulutuksen opettajana. Tätä ennen hän on toiminut kymmenen vuotta erityisluokanopettajan peruskoulussa luokka-asteilla 1. – 9. Viitanen toimii asiantuntijana lasten- ja nuorten käyttäytymisen haasteisiin sekä työrauhaan liittyvistä teemoista, ja konsultoi opetushenkilöstöä pedagogisten keinojen hyödyntämisestä työrauhan edistämiseksi. Hän on myös kysytty ja innostava luennoitsija.

Ilmoittaudu katsomaan tallennetta tästä linkistä.
Tallenne on katsottavissa 31.12.2020 saakka.

Jos olet jo ilmoittautunut luennolle, ilmoittautumisen yhteydessä saamasi luentolinkki toimii myös tallenteen katsomiseen.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.