Hyvästä paremmaksi – kohti innostunutta kouluyhteisöä

Tulevaisuuden työelämä tarvitsee innostuneita osaajia, jotka haluavat joka päivä oppia uutta, kehittyä ja kehittää työtään. Siksi koulutusjärjestelmämme tärkeimpiä tehtäviä tulisikin olla opiskelijan motivaation ja innostuksen herättäminen. Se ei onnistu ilman opetus- ja ohjaushenkilöstön omaa innostusta. Erityisen tärkeää innostus ja vahvuuksiin keskittyminen on silloin, kun oppimisen polulla on tavallista enemmän haasteita. Jokaisen lapsen ja nuoren tulisi koulupolkunsa aikana saada selville, missä hän on hyvä.

Innostuksella on paljon myönteisiä vaikutuksia oppimiselle, hyvinvoinnille, luovuudelle ja sitä kautta myös työyhteisöjen hyvinvoinnille. Voisi jopa ajatella, että opetus- ja ohjaustyön laatu syntyy siitä, kun työstään motivoituneet ja innostuneet ammattilaiset haluavat tehdä parhaansa joka päivä.

Toteutus

Tämän monipuolisen ja kokemuksellisen päivän tavoitteena on innostaa ja antaa oivalluksia opetus- ja ohjaustyön sekä kouluyhteisön arkeen. Päivässä työskennellään yhteisöllisyyttä, vuorovaikutusta ja oppilaitostyöyhteisön voimavaroja vahvistaen. Lähtökohtia ovat positiivinen psykologia sekä työnohjauksellinen ote.

Osallistava ja toiminnallinen päivä koostuu kahdesta aloitusluennosta sekä erilaisista työpajoista, joiden määrä, sisältö ja kesto räätälöidään tilaajan tarpeiden mukaan. Työskentely päätetään yhteisen koontiin. Päivä soveltuu kaikille oppilaitostyöyhteisöille, joissa halutaan vahvistaa innostusta, yhteisöllisyyttä ja pedagogista hyvinvointia kaikkien ja kaikenlaisten oppijoiden parhaaksi.

Päivä toteutetaan Ammattiopisto Luovin ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri-Tervaväylän asiantuntijoiden yhteistyönä, mikä mahdollistaa erityispedagogisen kokemuksen, näkemyksen ja osaamisen hyödyntämisen laajasti eri kouluasteilla, myös nivelvaiheen ylittävissä verkostoissa ja työryhmissä.

Sisältö

Aloitusluento 1.
Hyvästä paremmaksi – positiivista psykologiaa opetustyöhön

Positiivinen psykologia perustuu vahvuuksien tunnistamiselle, myönteisten asioiden huomioimiselle ja kehittymiselle yhdessä hyvästä paremmaksi. Puhuttelevalla luennolla avataan positiivisen psykologian peruskäsitteitä oppilaitostyöyhteisön näkökulmasta. Mikä on oma roolini työyhteisön vahvistajana? Mitkä ovat omat vahvuuteni? Mistä saan voimaa arkeen?

Ajatusten herättelijänä toimii KT, työnohjaaja Sanna Komu, joka työskentelee Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa ohjaavana opettajana. Sanna K:lla on pitkä kokemus sekä erityisopettajan työstä että yksilöjen ja työyhteisöjen kehittämisprosesseista. Väitöstutkimuksessaan Sanna K. on tarkastellut työnohjausta inklusiivisen opettajuuden tukena.

Aloitusluento 2.
Innostu ja innosta – innostusta opetus- ja ohjaustyöhön

Vauhdikas Innostu ja innosta -luento kutsuu innostuksen ja vahvuuksien äärelle. Mitä hyöytä positiivisesta psykologiasta on ammatillisessa koulutuksessa? Mistä innostusta kannattaa etsiä? Miten voi tunnistaa ja tukea erilaisia vahvuuksia? Aiheita tarkastellaan sekä opettajan/ohjaajan, opiskelijan että oppilaitostyöyhteisön näkökulmista.

Luennolla innostajana toimii FM, KM, ammatillinen erityisopettaja Sanna Wenström, jolla on pitkä ja monipuolinen kokemus mm. yrittäjänä, aikuiskouluttajana sekä koulutuksen, työyhteisöjen ja vuorovaikutuksen kehittäjänä. Sanna W:n missiona on kehittää koulutusta ja kouluja, joissa on innostava olla työssä ja opiskella.

 

Vaihtoehtoiset työpajat

A. Muutos voimavaraksi – työnohjauksellinen työpaja / Sanna Komu

Moni asia on muuttunut, muuttumassa tai tulee muuttumaan opetus- ja ohjaushenkilöstön työssä. Henkilöstön hyvinvointi on muutospaineessa väistämättä koetuksella, kun koko opettajuus ja ammatillisuus joutuvat uudelleen pohdittavaksi.

Opettajan työhyvinvointi on ensiarvoisen tärkeä asia, joka suoraan vaikuttaa opiskelijoiden hyvinvointiin, opetuksen laatuun ja oppimistuloksiin. Pedagogisen hyvinvoinnin käsite kattaakin koko oppilaitoksen hyvinvoinnin, ja sisältää myös ajatuksen inklusiivisesta, kaikkien osallisuuden mahdollistavasta kouluyhteisöstä.

Muutostilanteita voi paremmin ymmärtää ja hallita yhteisöllisen työstämisen ja dialogin kautta, johon myös tämä työnohjauksellinen työpaja tähtää. Oman työn laajempi tarkastelu ja näkökulmien vaihtaminen yhdessä voi mahdollistaa voimaantumisen yksilönä ja työyhteisönä. Muutos voimavaraksi -pajassa mietitään myös konkreettisia ratkaisuja muutostilanteista selviytymiseen ja asioiden eteenpäin viemiseen kohti innostunutta ja hyvinvoivaa työyhteisöä.

B. Vaikuta ja vuorovaikuta – temperamentti ja toimintatyylit koulun arjessa / Sanna Wenström

Oppilaitosyhteisö koostuu erilaisista ihmisistä, joiden tulisi toimia yhteen opiskelijoiden hyvinvointia tukevalla tavalla. Opetus- ja ohjaushenkilöstön välinen toimiva vuorovaikutus heijastuu opiskelijoille yhteisöllisenä, turvallisena ja välittävänä opiskeluympäristönä. Opetus- ja ohjaushenkilöstön yhteistoiminta on myös uudistuvan ja inklusiivisen koulutuksen lähtökohta.

Opettajan/ohjaajan oma toimintatyyli vaikuttaa siihen, mitä hän opiskelijalta odottaa, mitä hän arvostaa, millaisesta opiskelijasta hän pitää ja millainen käytös saa hänet ärtymään. Erilaisten toimintatyylien tunnistaminen auttaa opetus- ja ohjaushenkilöstöä opiskelijoiden erilaisuuden ymmärtämisessä ja kohtaamisessa ja auttaa toteuttamaan omaa opetusta tai ohjausta monipuolisesti.

Työpajassa tutustutaan luontaisten taipumusten mallin kautta erilaisuuteen ja siihen, miten oma temperamentti ja toimintatyyli vaikuttavat toimintaan opettajana/ohjaajana sekä oppilaitostyöyhteisön jäsenenä. Miksi jotkut opiskelijat tai yhteistyökumppanit tuntuvat hankalilta, ja toisten kanssa yhteinen sävel löytyy helposti? Millaisia reaktioita oma toimintatyyli voi aiheuttaa muissa ihmisissä? Erilaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen antavat mahdollisuuden myös erilaisuuden hyödyntämiseen, jolloin kaikkien vahvuudet ja osaaminen saadaan käyttöön. Näin myös koulumaailman monimutkaistuvien haasteiden ratkaiseminen helpottuu

Henkilömäärästä riippuen vaihtoehtoisina lisätyöpajoina voidaan järjestää esim.

Voi hyvin ope – pedagoginen hyvinvointi arjessa
Liiku ja liikuta – liikunnalliset ja toiminnalliset menetelmät osallisuuden vahvistajana
Erityistä somea – tvt-menetelmät opetus- ja ohjaustyössä
Yhdessä enemmän – yhteisöllisyydestä hyvinvointia kouluun
Pedagoginen hyvinvointi – kohti kukoistavia kouluyhteisöjä

Lisätiedot ja tilaukset

Tarja Järvi, tarja.jarvi(a)luovi.fi, p. 040 319 3062 tai
Sanna Komu, sanna.komu(a)valteri.fi, p. 029 529 4262

Ammattiopisto Luovi RGBTervav

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.