RUORI-arviointi

Erityisen ja vaativan erityisen tuen tarpeen arviointimenetelmä

Mikä on RUORI?

Peruskoulun jälkeinen jatkopolkujen suunnittelu ja oman opiskelureitin valinta ovat melkoisia haasteita nuoren ihmisen elämässä ja etenkin silloin, kun oppimiseen, terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyy haasteita.

RUORI-arviointimenetelmä on kansainväliseen *ICF-luokitukseen perustuva toimintakykymittari, jonka avulla koulutukseen hakija tai opiskelija voi yhdessä asiantuntijoiden kanssa arvioida opiskelutaitojaan, motivaatiotaan ja soveltuvuuttaan tiettyyn tutkintoon tai koulutukseen. Voimavarakeskeisessä arvioinnissa pohditaan yhdessä myös hakijan tai opiskelijan erityisen tai vaativan erityisen tuen tarvetta opinnoissa.

RUORIssa koottua arviointitietoa voidaan hyödyntää yksilöllisen opintopolun suunnittelussa ja toteutuksessa sekä opintojen jälkeisessä jatkosijoittumisessa myös eri oppilaitosten ja palveluntuottajien välillä.

Ketkä osallistuvat tuen tarpeen arviointiin?

RUORI-arviointiin osallistuvat henkilöt sovitaan aina yhdessä. Koulutukseen hakija tai opiskelija on keskeinen asiantuntija oman erityisen tuen tarpeensa arvioinnissa. Hänen lisäkseen arviointiin voivat osallistua opetus-, ohjaus- ja opiskeluhuollon toimijoista koottu asiantuntijaryhmä sekä hakijan tai opiskelijan omasta verkostosta sovitut toimijat, esimerkiksi huoltajat, peruskoulun opettaja tai hoitavan tahon edustaja.

Miten arviointi toteutetaan?

Ruori-arviointi toteutetaan sähköisellä kyselyllä, jossa valmiiksi laadituista vaihtoehdoista valitaan hakijan tai opiskelijan toimintakykyä opiskelussa parhaiten kuvaava vaihtoehto.

Itsearvioinnin voi tehdä myös pelaamalla RUORI-peliä, jossa opiskelukykyä ja erityisen tuen tarvetta arvioidaan motivoivassa ja innostavassa pelillisessä ympäristössä tietokonetta, tablettia tai kännykkää käyttäen.

Pelaten saatua arviointitietoa voidaan yhdistää asiantuntija-arviointiin ja siten saada kokonaisvaltainen näkemys hakijan tai opiskelijan tämänhetkisistä opiskelukykyä edistävistä tekijöistä sekä niistä erityisen tuen tarpeista, jotka tulee huomioida jatko-opintoja tai työllistymistä ajatellen.

RUORIn kehittämisessä on lähdetty liikkeelle helppokäyttöisyydestä sekä sellaisista arviointikohteista, joita voidaan oppilaitoksen arjessa havainnoiden ja yhdessä toimien arvioida.

RUORI-arviointimenetelmä muodostuu neljästä osa-alueesta:

  1. Voimavarat
  2. Oppimis- ja työskentelyvalmiudet
  3. Yhteistyötaidot
  4. Arjentaidot ja asumisen taidot

Jokainen osa-alue sisältää tarkennetut kuvauskohteet

Missä arviointitietoa voidaan hyödyntää?

RUORI-arviointia voidaan käyttää peruskoulun oppilaanohjauksessa ja urasuunnittelussa, opiskelijavalinnassa, opintojen alkutilanteen kartoituksessa sekä opiskelijoiden henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien laadinnassa.

Arviointitulokset käydään läpi hakijan tai opiskelijan (huoltajien) kanssa palautekeskustelussa, jossa sovitaan tarvittaessa myös yksilöllisistä opintoja tukevista palveluista

Tutustu myös VETOVOIMALA-hankkeen sivulla ohjauksen tuen materiaaleihin: https://www.vetovoimala.fi/ohjauksen-tuki

Ota yhteyttä:

Riina Karvonen
Opiskelija-asiain päällikkö
Projektipäällikkö
Puhelin: 040 319 3185
riina.karvonen@luovi.fi

Jaana Heikkinen
Opinto-ohjaaja
Puhelin: 040 319 3625
jaana.s.heikkinen@luovi.fi

 

*ICF-luokitus (International Classification of Functioning, Disability and Health) on WHO:n luokitusperheeseen kuuluva toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.